Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zrušenie registrácie oprávnenému spotrebiteľovi pri spotrebnej dani z energií v roku 2019

29.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.2 Zrušenie registrácie oprávnenému spotrebiteľovi pri spotrebnej dani z energií v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Za určitých zákonom stanovených okolností môže správca dane zrušiť registráciu oprávnenému spotrebiteľovi elektriny, oprávnenému spotrebiteľovi uhlia ako aj spotrebiteľovi zemného plynu.

Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme vydané povolenie na oslobodenú elektrinu, ak opakovane použil elektrinu oslobodenú od dane používanú na kombinovanú výrobu elektriny a tepla a na prepravu osôb alebo nákladov vlakom, metrom, električkou, trolejbusom, elektrobusom alebo lanovkou, vykonávanú v rámci podnikania a na činnosti bezprostredne súvisiace s takouto prepravou a to na iný účel ako oslobodený a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave, prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia elektriny od dane, požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely, bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva, bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vstúpil do likvidácie.

Colný úrad môže zrušiť registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odňať povolenie na oslobodenú elektrinu, ak bolo vydané, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia. Taktiež ak o to oprávnený spotrebiteľ požiada, alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa a odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak o to oprávnený spotrebiteľ elektriny požiada. Zruší tiež registráciu, ak oprávnený spotrebiteľ nepoužil povolenie na oslobodenú elektrinu na odber elektriny oslobodenej od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho doručenia. A to aj v prípade ak má oprávnený spotrebiteľ colným úradom vydaných viac povolení a nepoužil ani v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ich doručenia.

Colný úrad zruší registráciu a odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak oprávnený spotrebiteľ uhlia:

  • opakovane použil uhlie oslobodené od dane na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, na výrobu elektriny, na výrobu koksu a polokoksu, na prepravu osôb alebo nákladov vykonávanú v rámci podnikania v železničnej doprave alebo v riečnej doprave, na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,

  • prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia uhlia od dane,

  • požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,

  • bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,

  • bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o jej vyhlásení za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,

  • vstúpil do likvidácie,

  • požiadal o odňatie povolenia na oslobodené uhlie,

  • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia,

  • nepoužil povolenie na oslobodené uhlie na odber uhlia oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho doručenia. Ak by mal viac povolení a nepoužil ani jedno v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ich doručenia, colný úrad zruší registráciu oprávneného

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: