dnes je 21.11.2019
Input:

Zmeny vo výkazoch k DPH od 1. januára 2020

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.1.1 Zmeny vo výkazoch k DPH od 1. januára 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V príspevku uvádzame, aký vplyv majú zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinné od 1. januára 2020 na výkazy podávané k dani z pridanej hodnoty, ktorými sú daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz.

Zmeny sa týkajú predovšetkým daňového priznania a súhrnného výkazu. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty platné od 1. januára 2018 bolo potrebné upraviť v nadväznosti na zmeny a doplnenia zákona o dani z pridanej hodnoty. Ide o zmeny vyplývajúce z nového oslobodenia od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy a minerálnych olejov. Zákon o dani z pridanej hodnoty sa od 1. januára 2020 dopĺňa o podrobné pravidlá, ktoré stanovujú povinnosti zdaniteľných osôb uskutočňujúcich dodávky predmetných tovarov, upravujú vznik daňovej povinnosti a určenie osoby povinnej platiť daň v prípadoch, keď sa pri uvedených tovaroch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane pri transakciách v colných skladoch, osobitných skladoch a daňových skladoch, a povinnosti prevádzkovateľov uvedených skladov. Daňové priznanie bude upravené tak, aby bolo možné tieto transakcie v daňovom priznaní vykázať. Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty platný od 1. januára 2010 bolo potrebné upraviť v nadväznosti na zmeny a doplnenia zákona o dani z pridanej hodnoty. Ide o zmeny vyplývajúce z úpravy pravidiel režimu call-off stock, vyvolané prijatím smernice Rady (EÚ) 2018/1910, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi. Zákon o dani z pridanej hodnoty už obsahuje ustanovenia týkajúce sa režimu call-off stock. Ide o situácie, kedy Slovenská republika je členským štátom skončenia prepravy tovaru podliehajúceho režimu call-off stock. Pričom detailnejšia úprava súčasných pravidiel, s doplnenými ustanoveniami pre prípady, kedy Slovenská republika je členským štátom začatia prepravy tovaru v režime call-off stock, si vyžiadala zmenu súhrnného výkazu tak, aby bolo možné tieto transakcie v súhrnnom výkaze riadne uviesť.

Daňové priznanie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Nový vzor zohľadňuje zmeny vykonané v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinné od 1. januára 2020, a to v súvislosti so zavedením nových ustanovení umožňujúcich oslobodenie od dane pri určitých zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom. Pričom vzor daňového priznania bude určený na podanie riadneho daňového priznania, ktoré budú podávať osoby povinné platiť daň správcovi dane podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a tiež na podanie opravného daňového priznania ako aj na podanie dodatočného daňového priznania. Cieľom je zabezpečenie dostatočnej legisvakacie s prihliadnutím na skutočnosť, že zdaňovacie obdobie, za ktoré sú daňové subjekty povinné podať daňové priznania, je prvý mesiac, resp. prvý štvrťrok roka 2020. Oslobodenie sa týka zdaniteľných obchodov s presne špecifikovanými tovarmi uvedenými v prílohe č. 9 zákona. Predovšetkým v súvislosti s novým inštitútom oslobodenia od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy a minerálnych olejov, čím sa umožní obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom na medzinárodných burzách. Zmenou daňového priznania sa umožní, aby dotknuté osoby mohli vykázať daňovú povinnosť v prípadoch, keď sa pri uvedených tovaroch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane. Daňové priznanie pre rok 2020 sa upraví tak, aby osoba podávajúca daňové priznanie mohla vykázať túto daňovú povinnosť v samostatnom riadku daňového priznania. Úprava sa týka riadkov 1 – 4 „Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona” nový názov „Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona a daň podľa § 81 zákona”, nakoľko po novom sa bude v riadkoch 1 – 4 vykazovať aj daňová povinnosť pri zrušení registrácie podľa § 81 zákona. Prvýkrát nové tlačivo bude použité vo februári 2020 za zdaňovacie obdobie január 2020, v prípade mesačného platiteľa dane, resp. v apríli za zdaňovacie obdobie január – marec 2020, v prípade štvrťročného platiteľa dane. Pričom daňová povinnosť pri zrušení registrácie sa bude do zdaňovacieho obdobia končiaceho 31. decembra 2019 vykazovať v riadku 18 daňové priznania a od 1. januára 2020 v riadkoch 1 – 4. Nasledujúcou zmenou je zmena riadku 18, a to z dôvodu, že v tomto riadku sa bude vykazovať daň pri zrušení oslobodenia od dane v súvislosti s vyššie spomínanými transakciami so surovou ropou a minerálnymi olejmi, mení sa jeho názov na „Daň pri zrušení oslobodenia od dane v colnom sklade podľa § 48ca ods. 2, v osobitnom sklade podľa § 48d ods. 15 a v daňovom sklade podľa § 48e ods. 8 zákona”. Precizuje sa názov riadkov 20 a 21 z dôvodu zosúladenia daňového priznania so zákonom, ako aj zmena názvu riadku 28 z „Oprava odpočítanej dane podľa § 53 zákona (+/-)” na „Oprava odpočítanej dane podľa § 53 a 53a zákona (+/-)” v súvislosti s doplnením nového § 53a do zákona.

Novelizácia zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., doplňuje z dôvodu právnej istoty paragraf 78 odsek 2 tak, aby bolo jednoznačné, že zahraničná osoba registrovaná ako platiteľ dane, ktorá ukončuje svoje podnikanie a za posledné zdaňovacie obdobie neuskutočnila žiadne transakcie, z ktorých jej vznikla daňová povinnosť podľa § 69, nedodala tovar oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47, príp. podľa § 45, neuplatňuje odpočítanie dane a zároveň jej nevznikla povinnosť odviesť daň z majetku podľa § 81 ods. 6 zákona, nie je povinná podať daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie. Do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie každý platiteľ okrem platiteľa registrovaného ako zahraničná osoba, ktorý je povinný podať daňové priznanie, ak mu vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň podľa § 69 (osoby povinné platiť daň správcovi dane), alebo § 81 ods. 6, ak v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo pri vývoze tovaru a služieb, dodal tovar oslobodený od dane pri trojstrannom obchode alebo ak uplatňuje odpočítanie dane.

Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň, je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Pričom výnimkou je osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu, ktorá je povinná podať daňové priznanie do siedmich dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Každá osoba, ktorá príležitostne nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná priložiť k daňovému priznaniu aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane. Osoba, ktorá nie je platiteľom a príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane v daňovom priznaní. Pričom daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania. Každá osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, uvedie v daňovom priznaní všetky údaje potrebné na výpočet celkovej splatnej dane a na výpočet celkovej odpočítateľnej dane vrátane celkovej hodnoty tovarov a služieb vzťahujúcej sa na celkovú daň a na odpočítavanú daň a celkovej hodnoty tovarov a služieb oslobodených od dane. Pričom hodnota tovarov a služieb oslobodených od dane sa uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom. A to do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že si nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň.

Kontrolný výkaz

Platitelia dane musia v kontrolnom výkaze uvádzať podrobné údaje o daňových povinnostiach a odpočtoch dane na základe faktúr k dodávkam tovarov a služieb. Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Nie je ho však povinný podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorom nie je povinný uviesť žiadne údaje o plneniach, alebo je povinný uviesť len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, alebo pri vývoze tovaru a služieb, alebo údaje o dodaní tovaru, ktorý je oslobodený od dane pri trojstrannom obchode a súčasne v ktorom neuvádza údaje o odpočítaní dane, alebo uvádza len odpočítanie dane, ak je daň ním uplatnená pri dovoze tovaru alebo zaplatená colnému orgánu v tuzemsku pri dovoze tovaru. Musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v určitom členení, kde sú údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a ktoré nie sú oslobodené od dane, okrem zjednodušenej faktúry, alebo z ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia, okrem zjednodušenej faktúry, ďalej údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia a ktoré nie sú oslobodené od dane, ako aj údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň a pri ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období, taktiež údaje z každej faktúry, tzn. aj z každého dokladu a oznámenia čo mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, a údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako tu uvedených, z ktorých je platiteľ povinný platiť daň v tuzemsku. V prípade, že platiteľ nie je povinný mať faktúru na uplatnenie práva na odpočítanie dane, uvedie údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu o dodaní tovaru alebo služby. Ak platiteľ, ktorý podal kontrolný výkaz, zistí pred uplynutím lehoty na jeho podanie, že z faktúr alebo z dokladu sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje, ako identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa, pod ktorým tovar alebo služba bola alebo má byť dodaná, poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu, ak číselnú identifikáciu obsahuje, dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak prijatím platby vznikla daňová povinnosť, základ dane a suma dane vyjadrená v eurách, sadzba dane, a tiež výška odpočítanej dane. Ako aj druh a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia, v prípade dodania mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách nehľadiac na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac, alebo dodania integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac.

Na kontrolnom výkaze sú aj údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.§ 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 a ktoré nie sú oslobodené od dane. Kontrolný výkaz musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v určitom členení. Ako prvé údaje, ktoré sa uvádzajú na kontrolnom výkaze, sú údaje z každej faktúry, ktorú je platiteľ povinný vyhotoviť o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a ktoré nie sú oslobodené od dane, okrem zjednodušenej faktúry. Alebo z takých, ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia, okrem zjednodušenej faktúry. Ďalej sa uvádzajú aj údaje o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia, ale aj takých, ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň a pri ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období. Taktiež sa udávajú údaje z každého dokladu a oznámenia, čo mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Ako aj údaje o dodaní tovarov a služieb iných, z ktorých je platiteľ povinný platiť daň. Ďalej kontrolný výkaz musí obsahovať údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň a pri ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období. V prípade, ak má o dodaní tovarov a služieb zjednodušené faktúry, uvádza v kontrolnom výkaze celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si za dané zdaňovacie obdobie uplatňuje odpočítanie dane. Nasledujú údaje z každej faktúry, tzn. každého dokladu a oznámenia, čo mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. V prípade, ak platiteľ uvádza údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň a pri ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období a má o dodaní tovarov a služieb zjednodušené faktúry, uvádza v kontrolnom výkaze celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si za dané zdaňovacie obdobie uplatňuje odpočítanie dane. Ak za dané zdaňovacie obdobie je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, je platiteľ povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň. Ako aj údaje o dodaní tovarov a služieb iných, z ktorých je platiteľ povinný platiť daň v tuzemsku. Uvádza sa v kontrolnom výkaze celková suma obratov