Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmeny v prenose daňovej povinnosti v roku 2018

24.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.2 Zmeny v prenose daňovej povinnosti v roku 2018

Ing. Ján Mintál

V zásade vyplýva dodávateľovi - platiteľovi DPH povinnosť platiť daň z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ”zákon o DPH“) a to v prípadoch, keď dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V ustanovených prípadoch však dodávateľovi - platiteľovi DPH zákon ukladá povinnosť preniesť jeho daňovú povinnosť na odberateľa - platiteľa DPH, ktorý je príjemcom plnenia.

V aplikačnej praxi sa pre takýto postup zaužíval pojem „tuzemské samozdanenie”. O samozdanení sa hovorí z dôvodu, že odberateľ - platiteľ DPH má povinnosť odviesť DPH z dodaných tovarov a služieb a zároveň za predpokladu splnenia podmienok ustanovených v § 49 až § 51 zákona o DPH má nárok na odpočet DPH z dodaných tovarov a služieb.

Preniesť daňovú povinnosť na príjemcu plnenia môže dodávateľ len po splnení podmienok:

miesto dodania vyššie uvedených tovarov alebo služieb je v tuzemsku,

dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi DPH registrovanými v tuzemsku podľa § 4, § 4b, § 5 a § 6 (môžu byť aj zahraničnými osobami registrovanými v tuzemsku),

dodávaný tovar alebo služba musia patriť medzi vyššie uvedené tovary a služby,

v prípade, že ide o dodanie tovarov podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH, základ dane na faktúre musí byť minimálne 5 000 eur.

Hranica 5 000 eur sa posudzuje samostatne za § 69 ods.12 písm. h) a samostatne za § 69 ods.12 písm. i) zákona o DPH. Ak napr. dodávateľ na jednej faktúre uvedie dodanie mobilných telefónov v sume bez DPH 4 000 eur a dodanie integrovaných obvodov v sume 4 450 eur, nemôže preniesť daňovú povinnosť na odberateľa, aj keď celková suma faktúry bez dane je 8 450 eur, pretože hranica 5 000 eur sa posudzuje samostatne pri dodaní mobilných telefónov podľa § 69 ods. 12 písm. h) zákona o DPH a samostatne pri dodaní integrovaných obvodov podľa § 69 ods. 12 písm. i) zákona o DPH.

Čo sa pravidiel fakturácie pri tuzemskom samozdanení týka, dôležité je poznamenať, že dodávateľ, ktorý vystavuje faktúru v režime tuzemského samozdanenia, uvedie na faktúre sumu bez DPH a informáciu ”Prenesenie daňovej povinnosti“.

V zmysle ustanovenia § 69 ods.12 písm. f) a g) zákona o DPH sa uplatňuje pravidlo tzv. prenesenia daňovej povinnosti na poľnohospodárske plodiny, ktoré patria do kapitoly 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, a na kovy ako oceľ a železo a polotovary z kovov, ktoré patria do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka. Podľa právnej úpravy platnej do konca roku 2017 sa pri uvedených tovaroch prenos daňovej povinnosti na príjemcu (platiteľa dane) aplikoval však len v prípadoch, ak je základ dane (cena bez DPH) za dodanie spomínaných tovarov uvedený na faktúre 5 000 eur a viac.

V dôsledku aplikačných problémov v podnikateľskej praxi sa spomínaný obmedzujúci limit počnúc rokom 2018 zrušil a prenesenie daňovej povinnosti sa tak bude vzťahovať na všetky dodania spomínaných komodít. Novelou zákona o  DPH č. 334/2017 Z. z. účinnou od  1.januára 2018 sa teda okrem iného z  ustanovenia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH vypustila podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti do 31. decembra 2017, ktorou bola suma základu dane vo faktúre za dodanie  príslušných poľnohospodárskych plodín  vo výške 5 000 eur. Dôsledkom toho sa prenesenie daňovej povinnosti z dodávateľa – platiteľa DPH na odberateľa – platiteľa DPH od 1. januára 2018 uplatňuje na všetky dodania tovarov patriacich do  kapitol  10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu (napr. obilniny – pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, ryža ..., olejnaté semená - ľanové semená, slnečnicové semená,  semená repky ..., olejnaté plody, priemyselné alebo liečivé rastliny, slama a krmoviny) na kovy ako oceľ a železo a polotovary z kovov, ktoré patria do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka.

Kapitola 10 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa obilniny (napr. pšenica , raž, jačmeň, ovos, kukurica, ryža, pohánka, proso atď.). Kapitola 12 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slamu a krmoviny.

Kapitola 72 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa železo a oceľ. Keďže do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka patrí aj železný a oceľový odpad a šrot, na ktorý sa už prenos daňovej povinnosti vzťahuje podľa § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH, nevzťahuje sa dodanie kovového odpadu a kovového šrotu § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH.

Položka 7301 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo ocele. Položka 7308 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa konštrukcie a časti konštrukcií zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách zo železa alebo ocele. Položka 7314 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa tkaniny, mriežky, sieťovinu a pletivo, zo železného alebo oceľového drôtu; plechovú mriežkovinu zo železa alebo ocele.


Distribútor - platiteľ  DPH v tuzemsku, predáva liečivé čaje (kapitola 12 Spoločného colného sadzobníka) lekárni - platiteľovi DPH, v balení nezmenenom od výrobcu. Uplatní sa aj pri takomto predaji prenesenie daňovej povinnosti na  lekáreň, ktorá bude povinná sa samozdaniť?

Z dôvodu, že ide o predaj  dotknutého tovaru medzi platiteľmi DPH, sa v zmysle ustanovenia § 69 ods. 12 písm. f)  zákona o DPH uplatní prenos daňovej povinnosti na odberateľa, ktorý je povinný platiť daň (samozdaniť sa).


Spoločnosť ABC, s. r. o. - platiteľ DPH, dodala v januári 2018 spoločnosti POĽNONÁKUP, s. r. o. - platiteľovi DPH, kukuricu (kapitola 10 Spoločného colného sadzobníka), pričom dohodnutá cena bola v sume 2 000 eur. Má spoločnosť ABC, s. r. o. vystaviť faktúru s 0% DPH a informáciou „prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa”?

Spoločnosť ABC, s. r. o., bude musieť k sume 2 000 eur uplatniť aj 20% DPH, teda sumu 400 eur a túto daň odvedie. Počnúc januárom 2018 sa totiž pri dodaní poľnohospodárskych plodín, kovu a kovových predmetov prenos daňovej povinnosti aplikuje v každom prípade, ak dodávateľ a aj odberateľ sú platiteľmi dane. Pri dodaní spomínaných komodít sa tak od 1. 1. 2018 prenos daňovej povinnosti uplatní bez ohľadu na sumu základu dane uvedenej vo faktúre. Odberateľ si z prijatej faktúry za nákup kukurice môže za predpokladu splnenia podmienok ustanovených v § 49 až § 51 zákona o DPH odpočítať fakturovanú DPH.


Ako je potrebné v súvislosti s ustanovením § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH vykladať  znenie: „ktoré nie sú bežne určené v

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: