dnes je 20.11.2019
Input:

Zmena účelu použitia investičného majetku a jej vplyv na DPH v roku 2019

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.2.3 Zmena účelu použitia investičného majetku a jej vplyv na DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Spoločnosť v roku 2014 kúpila budovu od neplatcu DPH. V uvedenom roku začala aj s rekonštrukciou budovy na základe stavebného povolenia. V roku 2015 dohodla prenájom časti budovy so spoločnosťou, ktorá prevádzkuje oslobodenú činnosť – herňu. Budova sa ešte počas rekonštrukcie dala čiastočne do užívania na základe predbežného súhlasu k užívaniu. Pri uplatňovaní odpočtu DPH bol postup nasledovný: odpočet DPH sa znížil o 20 % z dôvodu prenájmu na oslobodenú činnosť a 80 % sa ešte prepočítavalo koeficientom, keďže sa nájomcovi fakturoval nájom s oslobodením od DPH.

V roku 2019 je dohoda, že za IV.Q. sa bude účtovať nájom s DPH, čiže zanikne povinnosť prepočítať koeficient. Ak sme dobre pochopili metodický pokyn FS, jednoducho povedané, mali by sme sa vrátiť do rokov 2014-2019, zistiť rozdiel medzi odpočítanou DPH a celkovou DPH na vstupe a cez posledné DP k DPH v 12/2019 vyžiadať tento rozdiel na vrátenie? Ako to bude s krátením DPH o 20 %, ktorá vlastne tiež nebola uplatnená na odpočet. Keďže rozdiel z koeficientu bol pripočítaný k obstarávacej cene nehnuteľnosti, bude potrebné znížiť túto obstarávaciu cenu? Prosíme, ak je to možné, postup účtovania uvedenej situácie a vzorový príklad výpočtu.

Odpoveď:

§ 54 Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

Ods. 4 – Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku podľa odseku 1 je päť kalendárnych rokov vrátane roka, v ktorom investičný majetok platiteľ nadobudol alebo na vlastné náklady vytvoril okrem investičného majetku podľa odseku 2 písm. b) a c), pri ktorom je obdobie na úpravu 20 kalendárnych rokov, a obdobie na úpravu odpočítanej dane začína plynúť v roku, v ktorom bol investičný majetok uvedený do užívania. Ak platiteľ dodá investičný majetok podľa odseku 2 písm. b) a c) pred uvedením do užívania a zmení účel použitia, upraví odpočítanú daň v kalendárnom roku, keď dodá investičný majetok. Ak platiteľ nadobudne investičný majetok formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom po nadobudnutí zmení účel jeho použitia, na účely úpravy odpočítanej dane sa má za to, že obdobie na úpravu odpočítanej dane začalo plynúť v kalendárnom roku, v ktorom bol investičný majetok odovzdaný do užívania platiteľovi.

§ 54 ods. 5 zákona o DPHÚpravu odpočítanej dane platiteľ vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku (t. j. december kalendárneho roku), v ktorom zmenil účel použitia investičného majetku. Platiteľ postupuje pri úprave odpočítanej dane podľa prílohy č. 1. Na účely výpočtu úpravy dane odpočítanej pri investičnom majetku sa daň, ktorú platiteľ nemôže odpočítať, považuje za odpočítanie dane vo výške 0.

§ 54 ods. 6 zákona o DPH – Úpravu odpočítanej dane platiteľ nevykoná, ak absolútna hodnota vyjadrujúca zmenu účelu použitia investičného majetku predstavuje 0,10 a menej; hodnota