dnes je 27.3.2023

Input:

Zánik živnostenského oprávnenia v dôsledku smrti živnostníka

21.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.2 Zánik živnostenského oprávnenia v dôsledku smrti živnostníka

Ing. Ján Mintál

Zánik živnostenského oprávnenia v dôsledku smrti živnostníka v zmysle § 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p. (ďalej iba „živnostenský zákon”) je potrebné chápať ako jeden zo spôsobov tzv. zániku živnostenského oprávnenia zo zákona. K zániku živnostenského oprávnenia v tomto prípade dochádza však len za predpokladu, že v živnosti nepokračujú dedičia alebo správca dedičstva. Živnostenský zákon totiž v rámci § 13 povoľuje v prípade, ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, pokračovať v živnosti, a to až do skončenia konania o prejednaní dedičstva:

  1. dedičom zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
  2. dedičom zo závetu a pozostalému manželovi, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,
  3. pozostalému manželovi