dnes je 29.1.2023

Input:

Zánik práva vyrubiť daň za obdobie pandémie

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.2.3 Zánik práva vyrubiť daň za obdobie pandémie

Ing. Ján Mintál

Otázka:

Ak daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2018 podal v roku 2019 daňové priznanie v lehote na jeho podanie, päťročná lehota na zánik práva vyrubiť daň je 31. december 2024, ale táto sa predlžuje o 203 dni obdobia pandémie v súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. (LEX CORONA), a teda právo na vyrubenie dane zanikne počas júla 2025?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
  • -> zákon č.67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Stanovisko:

Podľa § 69 ods.1 daňového poriadku platí, že ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumu podľa osobitných