dnes je 30.9.2022

Input:

Základné zásady doručovania v správe daní

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.3 Základné zásady doručovania v správe daní

Ing. Ján Mintál

Inštitút doručovania v rámci správy daní je obsiahnutý v rámci § 30 až 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok). V rámci týchto ustanovení sú riešené všeobecné zásady doručovania, problematika doručovania do vlastných rúk, pravidlá doručovania elektronickými prostriedkami, elektronické služby, zásady doručovania mimo územia Slovenskej republiky ako aj tzv. doručovanie verejnou vyhláškou.

Doručovanie ako také predstavuje právny inštitút, ktorým správca dane oznamuje určitú skutočnosť daňovému subjektu, tretej osobe, prípadne inému adresátovi. Riadne doručenie písomnosti má veľký význam, a to predovšetkým z dôvodu, že proti účastníkovi konania, ktorému nebola písomnosť riadne doručená, nie je možné vyvodiť