dnes je 10.8.2020

Input:

Vznik daňovej povinnosti po prijatí zálohových platieb z pohľadu DPH v roku 2019

27.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.1 Vznik daňovej povinnosti po prijatí zálohových platieb z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Firma, štvrťročný platca DPH, predala stavebný pozemok. Pozemok bol uhradený v dvoch zálohových platbách 26. 6. 2019 a v 23. 7. 2019. Každá zo záloh samostatne prevýšila sumu 100 000 € bez DPH. K uvedeným zálohám boli vystavené faktúry na prijatú zálohu s vyčíslením DPH. 29. 7. 2019 bola podpísaná kúpna zmluva, v ktorej je uvedené, že vlastnícke právo na kupujúceho prechádza dňom zápisu v katastri (napríklad 8. 8. 2019). Kedy vzniká firme povinnosť mesačného platiteľa DPH?

§ 77 ods. 3 zákona o DPH – Ak sa platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa odseku 2, je povinný oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky podľa odseku 2. Zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ splnil podmienky podľa odseku 2. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia platiteľ prestane plniť podmienky podľa odseku 2 (t. j. byť kvartálnym platiteľom), končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom podmienky prestal plniť.

§ 4 ods. 7 zákona o DPH – na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

Účinnosť od 1. 1. 2019 (a preto je potrebné brať do úvahy aj prechodné ustanovenie):

V § 4 ods. 7 zákona o DPH sa v súlade s článkom 288 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica 2006/112/ES”) zavádza nová definícia obratu. V definícii obratu platnej do 31. 12. 2018 sú použité pojmy „príjmy” a „výnosy”, čo spôsobovalo nerovnaké podmienky pre zdaniteľné osoby, ktoré viedli podvojné účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré viedli jednoduché účtovníctvo. Z tohto dôvodu sa tieto pojmy nahrádzajú pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb”, čo znamená, že do obratu sa zahrnie reálna hodnota dodaných tovarov a služieb, ktorá v podstate predstavuje protihodnotu v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH v čase ich dodania. Na základe novej definície sa do obratu nezahrnú platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby. Tieto prijaté „preddavkové platby” predstavujú súčasť hodnoty