dnes je 1.12.2023

Input:

Vrátenie preplatku na dani dedičovi v roku 2023

26.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.2.3 Vrátenie preplatku na dani dedičovi v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Správca dane eviduje u daňového subjektu – fyzickej osoby, ktorá zomrela, preplatok na dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2016. Na základe vydaného osvedčenia o dedičstve, manželka predložila správcovi dane žiadosť o vrátenie preplatku na dani.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

V prípade smrti fyzickej osoby daňový poriadok upravuje len prechod povinnosti zaplatiť daň. Pri prechode práv fyzickej osoby je potrebné vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka o nadobúdaní dedičstva. Ak daňový subjekt zomrie, správca dane zistí, ktorý súd vedie dedičské konanie a v dedičskom konaní uplatní nielen svoje pohľadávky, ale aj svoje záväzky. Vrátenie preplatku