dnes je 1.12.2023

Input:

Vrátenie preplatku na dani dedičovi

23.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.1 Vrátenie preplatku na dani dedičovi

Ing. Ján Mintál

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Daňový poriadok”) sa daňovým preplatkom rozumie suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Daňou je aj úrok z omeškania, úrok a pokuta podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu a miestny poplatok za rozvoj podľa osobitného predpisu. Správca dane postupuje pri vrátení preplatku rovnako aj pri vyplatení zamestnaneckej prémie a pri vrátení daňového bonusu.

Pre vrátenie preplatku musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • daňový subjekt musí podať žiadosť o vrátenie preplatku,

  • preplatok nie je možné použiť na úhradu daňovej pohľadávky na dani, daňového nedoplatku na dani, splatného preddavku na daň, exekučných nákladov a hotových