dnes je 29.1.2023

Input:

Úvodník

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10 Úvodník

Bc. Tamila Chui

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu – Dane, práva a povinnosti – sa zaoberáme obmedzením hotovostných platieb pre podnikateľov.

Platbou v hotovosti sa pre uvedené účely rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Hodnotou platby v hotovosti v inej mene ako je euro je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Čo je to účtovný doklad, aké sú jeho povinne obsahové naležitosti? Ako uvádza autor Ing. Ján Mintál: „Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách môže vykonať iba na základe účtovných