dnes je 15.8.2020

Input:

Usmernenie k ustanoveniam § 81 až § 83 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v období pandémie

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.14.1.1 Usmernenie k ustanoveniam § 81 až § 83 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v období pandémie

Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica Odbor daňovej metodiky

Usmernenie

k ustanoveniam § 81 až § 83 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v období pandémie

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p.”), ktorý okrem iného upravuje v ustanovení § 4 problematiku zmeškania lehoty a v § 8 problematiku prerušenia konania, zasahuje aj do oblasti týkajúcej sa registrácie a zrušenia registrácie pre DPH.

Toto usmernenie upravuje postup pri zrušení registrácie pre DPH podľa § 81 až § 83 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH”) počas obdobia pandémie. Problematika registrácie pre DPH počas tohto obdobia je upravená v samostatnom usmernení, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy. Rovnako je na portáli FS zverejnená aj informácia o zákone č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p..

Zrušenie registrácie podľa § 81 až 83 ZDPH zákona o DPH

Ustanovenie § 81 zákona o DPH upravuje zrušenie registrácie platiteľov dane, či už na základe ich žiadosti, alebo z úradnej moci. V § 81a zákona o DPH je upravené zrušenie registrácie skupiny, v § 82 zrušenie registrácie osôb registrovaných podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH, ktoré nenadobudli registráciou postavenie platiteľov dane a § 83 zákona o DPH upravuje postup v prípade úmrtia fyzickej osoby.

1. § 81 zákona o DPH – zrušenie registrácie platiteľov dane registrovaných podľa § 4, § 5 alebo § 6 zákona o DPH

Ustanovenie § 81 upravuje zrušenie registrácie platiteľov dane bez ohľadu na to, či sa jedná o platiteľa dane usadeného v tuzemsku alebo o zahraničnú osobu, ktorá v SR usadená nie je, ale je pre DPH v SR registrovaná.

1.1 V zmysle § 81 ods. 1 zákona o DPH môže platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona DPH požiadať o zrušenie registrácie pre DPH najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. Pre zahraničnú osobu, ktorá nie je v SR usadená a je registrovaná podľa § 5 zákona o DPH, obmedzenia týkajúce sa dĺžky doby registrácie a výšky obratu pri zrušení registrácie pre DPH neplatia. Taktiež zahraničná osoba registrovaná za platiteľa dane z dôvodu dodávky tovaru do tuzemska formou zásielkového predaja podľa § 6 zákona o DPH môže v zmysle § 81 ods. 3 zákona o DPH požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota dodaného tovaru bez dane nedosiahne 35 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnota dodaného tovaru nedosiahla 35 000 eur, ak nevykonáva v tuzemsku inú činnosť ako zásielkový predaj.

V prípade podania žiadosti o zrušenie registrácie platiteľov dane podľa § 81 ods. 1 a 3, zákon o DPH nestanovuje lehoty na ich podanie. Odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p. sa preto neuplatní, keďže na podanie žiadosti o zrušenie registrácie pre DPH neexistuje lehota, ktorej odpustenie by bolo možné. Ak daňový úrad po podaní žiadosti o zrušenie registrácie zistí, že podmienky stanovené v § 81 ods. 1 alebo ods. 3 ZDPH zákona o DPH boli splnené, v zmysle § 81 ods. 4 písm. a) a ods. 5 ZDPH zákona o DPH zruší registráciu pre daň rozhodnutím.

Na konanie vo veci zrušenia registrácie pre daň sa však vzťahuje právna úprava § 8 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p.; daňové konanie vo veci zrušenia registrácie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti, až do skončenia obdobia pandémie. V konaní vo veci zrušenia registrácie na základe podanej žiadosti o zrušenie registrácie ide o dobrovoľný úkon zo strany platiteľa dane.

1.2 Zákon o DPH v § 81 ods. 2 ZDPH ukladá povinnosť platiteľovi dane registrovanému podľa § 4, § 5 a § 6 zákona o DPH požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, keď prestal vykonávať podnikanie ako také. Ak daňový úrad po podaní žiadosti o zrušenie registrácie zistí, že podmienky stanovené v § 81 ods. 2 zákona o DPH boli splnené, postupuje podľa § 81 ods. 4 písm. a) a ods. 5 zákona o DPH a registráciu pre daň rozhodnutím zruší.

Platiteľ dane má povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie, keď prestal vykonávať podnikanie, t. j. po tom ako prestal vykonávať ekonomickú činnosť ako takú. Táto lehota nie je ohraničená, nakoľko nie je stanovený termín, do kedy po skončení podnikania sa má žiadosť o zrušenie registrácie podať, aj keď v zmysle cieľa sledovaného právnou úpravou, by mal úkon smerujúci k zrušeniu registrácie platiteľ vykonať hneď, ako skutočnosť nastane. Keďže zákon o DPH nestanovuje lehotu na podanie žiadosti o zrušenie registrácie, ustanovenie § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn.n. p. sa neaplikuje.

Ak platiteľ dane podá žiadosť o zrušenie registrácie, dňom podania tejto žiadosti začína konanie v tejto veci. Ak v období pandémie platiteľ dane následne po podaní žiadosti o zrušenie registrácie podá aj žiadosť o prerušenie tohto konania, dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o prerušenie sa toto konanie v zmysle § 8 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p. prerušuje a to až do dňa skončenia pandémie.

Zákon o DPH v § 81 ods. 2 ZDPH ukladá právnickej osobe, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, povinnosť oznámiť túto skutočnosť príslušnému daňovému úradu pred svojim zánikom. Povinnosť podať toto oznámenie má platiteľ dane, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, aj v období pandémie (nakoľko sa môže stať, že počas obdobia pandémia zanikne). V tomto prípade je lehota na podanie oznámenia ohraničená skutočnosťami a nie konkrétnym dátumom, t. j. jedná sa o obdobie odo dňa, kedy spoločnosť prijala rozhodnutie o zrušení bez likvidácie, do dňa, ktorý predchádza zániku spoločnosti. Ak lehota na podanie oznámenia uplynie v období pandémie a platiteľ túto skutočnosť neoznámi, odpustí sa zmeškanie lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p. pod podmienkou, že oznámenie doručí právny nástupca v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V prípade splnenia povinnosti podať oznámenie pred zánikom právnickej osoby, platiteľa dane, že sa zrušuje bez likvidácie, daňový úrad nerozhoduje o právach a povinnostiach tohto subjektu. Na základe toho sa ustanovenie § 8 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p. neuplatňuje.

1.3 V zmysle § 81 ods. 4 písm. a) ZDPH zákona o DPH môže daňový úrad zrušiť registráciu pre DPH na základe žiadosti platiteľa dane registrovaného podľa § 4, § 5 alebo § 6 zákona o DPH po preverení, že boli splnené podmienky stanovené v § 81 ods. 1 až 3 zákona o DPH.

Prerušenie daňového konania vo veci zrušenia registrácie na základe podania žiadosti o zrušenie registrácie po preverení splnenia podmienok je uvedené už .1 a 1.2 tohto usmernenia.

Ak platiteľ podá žiadosť o zrušenie registrácie, nakoľko spĺňa zákonom stanovené podmienky, a vzápätí podá žiadosť o prerušenie konania vo veci zrušenia jeho registrácie podľa § 8 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p., konanie sa prerušuje do skončenia obdobia pandémie, čo znamená, že osoba má naďalej postavenie platiteľa dane a to až do dňa uvedeného v rozhodnutí o zrušení registrácie pre DPH, uplynutím ktorého prestáva byť platiteľom dane (§ 81 ods. 5 ZDPH, prvá veta zákona o DPH). Táto osoba je povinná podávať daňové priznanie, prípadne kontrolný a súhrnný výkaz.

Podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod 1 a bod 2 zákona o DPH daňový úrad môže zrušiť registráciu pre DPH z úradnej moci, ak nie sú dôvody na jeho registráciu, a to ak platiteľ dane nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikateľskú činnosť ako takú, alebo z dôvodu, ak opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania ani na adrese prevádzkarne, alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

V zmysle § 24i zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p. sa počas obdobia pandémie nebudú v zoznamoch osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie z úradnej moci a ktorý je v zmysle § 69 ods. 15 ZDPH zákona o DPH zverejňovaný na webovom sídle finančného riaditeľstva, zverejňovať platitelia dane, ktorí počas obdobia pandémie opakovane

- nesplnili povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo

- nesplnili povinnosť podať kontrolný výkaz alebo

- nezaplatili kladný rozdiel medzi celkovou splatnou daňou z pridanej hodnoty okrem tejto dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru a odpočítateľnou daňou z pridanej hodnoty,

ak tieto povinnosti splnia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Na základe uvedeného finančná správa nebude pristupovať ani k zrušeniu registrácie z úradnej moci z vyššie uvedených dôvodov. Je však zrejmé, že dôvody na zrušenie registrácie z úradnej moci sú definované v širšom rozsahu než sú dôvody, pre ktoré nebudú v zozname finančného riaditeľstva zverejňovaní platitelia dane podľa zákona č. 96/2020 Z. z., z čoho vyplýva, že v odôvodnených prípadoch môže byť registrácia z úradnej moci zrušená v prípade, ak platiteľ nie je opakovane zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania ani na adrese prevádzkarne, alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

V zákone o DPH nie je stanovená lehota, v ktorej sa začína daňové konanie vo veci zrušenia registrácie z úradnej moci a ani lehota, v akej má DÚ o zrušení registrácie rozhodnúť. Začatie daňového konania upravuje v danom prípade § 58 ods. 3 ZSD daňového poriadku, v zmysle ktorého, ak konanie začína z podnetu orgánu príslušného konať vo veci, konanie sa začína dňom, keď tento orgán vykonal voči daňovému subjektu alebo inej osobe, voči ktorej je podľa tohto zákona oprávnený konať, prvý úkon. Prvým úkonom v posudzovanom prípade bude/je až vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie. V zmysle § 63 ods. 11 daňového poriadku rozhodnutie je vydané dňom vykonania úkonu smerujúceho k jeho doručeniu. Voči tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať, takže doručením je rozhodnutie o zrušení registrácie z úradnej moci aj právoplatné. Vzhľadom na uvedené ustanovenie § 8 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p. na daný prípad nie je možné aplikovať. Ak daňový úrad počas obdobia pandémie začne konanie vo veci zrušenia registrácie z úradnej moci, na toto konanie sa nevzťahuje ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p..

1.4 Právnická alebo fyzická osoba má v zmysle § 81 ods. 5 ZDPH, posledná veta zákona o DPH, povinnosť do 10 dní odo dňa, keď prestala byť platiteľom dane, odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii.

Ak subjekt v období pandémie nepredloží daňovému úradu v zákone stanovenej lehote osvedčenie o registrácii pre DPH, v zmysle § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p. sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že predmetný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak subjekt nevráti osvedčenie o registrácii v lehote podľa zákona o DPH a ani do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skočení obdobia pandémie, nesplnil podmienky stanovené v § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p. a preto sa mu zmeškanie lehoty na vrátenie osvedčenia o registrácii neodpustí.


Daňový subjekt prestal byť platiteľom dane dňom 25.4.2020. V lehote 10 dní odo dňa 25.4.2020 je subjekt povinný vrátiť daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň. Ak by obdobie pandémie skončilo v mesiaci júl 2020, zmeškanie lehoty na úkon vrátenia osvedčenia sa podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p. odpustí, ak daňový subjekt vráti osvedčenie do konca augusta 2020. Ak by bolo osvedčenie vrátené po 31.8.2020, napr. v septembri 2020, zmeškanie lehoty sa neodpustí.

1.5 Podľa § 81 ods. 10 ZDPH zákona o DPH, ak platiteľ dane opraví základ dane alebo zmení výšku dane pri tovare, alebo službe, ktoré dodal osobe, ktorá prestala byť platiteľom dane, je táto osoba povinná vrátiť daňovému úradu odpočítanú daň, príp. jej odpočítanú pomernú časť, v lehote do 10 dní odo dňa vyhotovenia faktúry.

Odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p. sa na úkon, ktorým je platenie dane, nevzťahuje.

2. § 81a ZDPH zákona o DPH - zrušenie registrácie skupiny registrovanej za platiteľa dane podľa § 4a zákona o DPH

V zmysle § 81a ods. 1 zákona o DPH, daňový úrad zruší registráciu skupiny k 31. decembru kalendárneho roka, ak zástupca skupiny podá žiadosť o zrušenie registrácie skupiny najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka.

Ak je žiadosť o zrušenie registrácie skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho roka, daňový úrad zruší registráciu skupiny najneskôr k 31. decembru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti.

V prípade, ak by obdobie pandémie trvalo do 31. 10. 2020, bude problematika zrušenia registrácie skupiny usmernená samostatne.

3. § 82 zákona o DPH - zrušenie registrácie osôb registrovaných podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH

3.1 V zmysle § 82 ods. 1 zákona o DPH osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH môže požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne sumu 14 000 eur.

V danom prípade nie je v zákone o DPH stanovená lehota na podanie žiadosti o zrušenie registrácie pre daň, preto odpustenie zmeškanej lehoty v zmysle § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n .p. nie je možné aplikovať. Daňový úrad po preverení, že boli splnenie podmienky stanovené v § 82 ods. 1 ZDPH zákona o DPH, zruší registráciu pre daň osoby registrovanej podľa § 7 zákona o DPH rozhodnutím.

Na konanie vo veci zrušenia registrácii pre daň sa však vzťahuje právna úprava podľa § 8 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v zn. n. p.; daňové konanie vo veci zrušenia registrácie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti, až do skončenia obdobia pandémie.

3.2 Osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a ZDPH zákona o DPH v prípade, keď prestane v tuzemsku vykonávať