Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň u tuzemských plnění

4.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň u tuzemských plnění

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Při určení dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň, je podstatné, zda se jedná o dodání zboží, nemovité věci či poskytnutí služby.

Právní úprava

§ 20a a § 21 ZDPH

Povinnost přiznat daň

Ke dni přijetí úplaty nevzniká povinnost přiznat daň, pokud není zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Plnění je známo dostatečně určitě, pokud jsou známy údaje o zboží, které má být dodáno nebo služba, která má být poskytnuta, sazba daně v případě zdanitelného plnění a místo plnění.

Příklad

Plátce dodal zboží dne 6. 10., dne 30. 9. přijal zálohu.

Plátce přizná daň ke dni přijetí zálohy a k datu uskutečnění zdanitelného plnění přizná daň ze zbývající části. Není podstatné, zda plátce vede účetnictví či daňovou evidenci.

Příklad

Plátce prodal permanentku do sportovního areálu, na níž je možno čerpat jak sportovní služby podléhající snížené sazbě daně, tak zboží podléhající základní sazbě daně. Plátce přizná daň až ke dni dodání zboží či poskytnutí služby, neboť ke dni přijetí úplaty není plnění známo dostatečně určitě.


Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Dodání zboží

Příklad

Plátce dodává zboží dle kupní smlouvy.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Záleží tedy na konkrétním smluvním ujednání. Pokud je dodáno zboží s přepravou se sjednaným místem dodání, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání zboží přepravcem odběrateli.


Příklad

Plátce přenechává zboží k užití na základě smlouvy, kdy je ujednáno, že vlastnické právo bude převedeno na jeho uživatele (finanční leasing).

Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem přenechání zboží k užívání, tj. zpravidla dnem převzetí předmětu nájmu.Dodání nemovité věci

Příklad

Nabyvateli byla nemovitá věc předána dne 14. 10., převádějícímu bylo dne 25. 11. doručeno vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva.

Povinnost přiznat daň či osvobozené plnění vzniká dnem předání nemovité věci do užívání, tj. 14. 10.


Poskytnutí služby

Příklad

Plátce poskytnul reklamní službu formou umístění reklamního panelu na své nemovité věci od 1. 10. do 31. 12.

Zdanitelné plnění bude uskutečněno dne 31. 12. za podmínky, že před tímto dnem nebude vystaven daňový doklad. V případě, že daňový doklad plátce vystaví např. dne 1. 10., bude služba z pohledu daně z přidané hodnoty uskutečněna již 1. 10.

Je-li poskytováno plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato. Toto pravidlo se neuplatní pro kalendářní rok, v němž došlo k přijetí úplaty, z níž vznikla povinnost přiznat daň, v případě dodání médií a telekomunikačních služeb, v případě služby, která je poskytována na základě zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, pokud úplatu hradí stát (např. u služeb advokátů a daňových poradců, jimž odměnu za zastupování u soudu stanoví soud) a také u služeb insolvenčních správců.

Smlouva o dílo

Příklad

Plátce provádí stavební práce, rekonstrukci bytového domu. Se zákazníkem uzavřel smlouvu o dílo, přičemž si ve smlouvě ujednali data uskutečnění dílčích plnění – 10. 10. výměna oken, 10. 11. zateplení budovy, 10. 12. zhotovení omítky.

V případě, že jednotlivá dílčí plnění nebudou převzata dříve, než je uvedeno ve smlouvě, budou jednotlivá dílčí plnění uskutečněna dnem uvedeným ve smlouvě. Pokud však k jejich převzetí dojde k dřívějšímu termínu, nastane datum uskutečnění plnění dnem skutečného převzetí části díla.


Dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a poskytnutí telekomunikačních služeb

Plnění se považuje za uskutečněné dnem odečtu z měřicího zařízení, popř. dnem zjištění skutečné spotřeby.

Pozn.: Dnem zjištění skutečné spotřeby může být např. i obdržení daňového dokladu od distributora elektřiny pronajímatelem, který dále spotřebovanou elektřinu fakturuje nájemci.

Služby poskytované v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci

Plnění se považuje za uskutečněné dnem zjištění skutečné výše částky za službu. Jedná se např. o služby úklidu, vrátnice, střežení objektu apod.

Prodej prostřednictvím prodejních automatů

Plnění je uskutečněno dnem, kdy plátce vyjme peníze nebo platební prostředky nahrazující peníze z přístroje nebo jiným způsobem zjistí výši obratu.

Převod jednoúčelového poukazu

Plnění je uskutečněno dnem převodu jednoúčelového poukazu.

Příklad

Plátce převádí za úplatu 5 000 Kč jednoúčelový poukaz opravňující jeho majitele k odběru jednoho páru lyží v prodejně daného plátce. V momentě převodu poukazu dochází k fikci dodání zboží (lyží) a dnem převodu poukazu nastává den uskutečnění zdanitelného plnění. Skutečné dodání zboží se pak již nepovažuje (v hodnotě daného poukazu) z pohledu DPH za dodání zboží.


Dílčí plnění

Dílčí plnění (uskutečněné ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách, přičemž nejde o celkové plnění) se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě.

Příklad

Plátce pronajímá nemovitou věc. V nájemní smlouvě je uvedeno, že poskytnutí nájmu po dobu kalendářního měsíce se považuje za dílčí plnění, přičemž součástí smlouvy je splátkový kalendář, kde je uvedeno, že datum uskutečnění zdanitelného plnění nastane vždy k 15. dni každého měsíce.

Nájem bude považován za uskutečněný vždy k 15. dni v měsíci.

Upozornění na časté chyby

Upozornění na časté chyby

Daň je plátce povinen přiznat, i když za dané plnění nedostal zaplaceno. Z pohledu povinnosti přiznat daň dle zákona o DPH je podstatné, kdy došlo k uskutečnění plnění.

Vystavení daňového dokladu před poskytnutím služby způsobí, že služba je z pohledu daně z přidané hodnoty uskutečněna již přede dnem jejího skutečného poskytnutí.

Povinnost přiznat daň již ke dni přijetí úplaty (zálohy) vzniká i plátcům, kteří vedou daňovou evidenci.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: