dnes je 29.1.2023

Input:

Správne delikty v správe daní

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.3 Správne delikty v správe daní

Ing. Ján Mintál

Základný procesný daňový právny predpis, ktorý upravuje správu daní a daňové konanie, je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba „daňový poriadok”). Pod pojmom „správa daní” je pritom potrebné rozumieť postupy súvisiace so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov. Prislúchajúce daňové sankcie sú riešené výlučne v rámci daňového poriadku, pričom systém sankcií pri porušení povinností v predmetnej oblasti je ustanovený prostredníctvom § 154 až § 156 spomínaného právneho predpisu.

Pod pojmom „správny delikt” je potrebné rozumieť konanie resp. čin, ktorý porušuje právne normy správneho práva. Na účely daňového poriadku je pod správnym deliktom potrebné chápať konanie daňových subjektov, spočívajúce v