Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Správa DPH

29.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21 Správa DPH

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Postup správců daní i práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní, upravuje daňový řád. Ustanovení daňového řádu se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. Speciální ustanovení týkající se správy daně z přidané hodnoty jsou obsažena v ustanoveních § 93 až 110zf ZDPH. Některá z citovaných ustanovení jsou obsažena ve speciálních kapitolách této publikace (např. registrace plátce nebo identifikované osoby či zrušení registrace plátce nebo identifikované osoby v části Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osoby). V této části jsou obsažena obecná ustanovení týkající se zdaňovacího období, evidence pro účely daně z přidané hodnoty, podávání daňového přiznání včetně splatnosti daně či vrácení nadměrného odpočtu a podávání souhrnného hlášení.

Zdaňovací období

Právní úprava

§ 99,§ 99a § 99b zákona o DPH

 

V ustanovení § 99a zákona o DPH je řešeno stanovení obratu pro účely změny zdaňovacího období při fúzi, rozdělení obchodních korporací a při převodu jmění na společníka obchodní společnosti. Ustanovení § 99b zákona o DPH řeší zdaňovací období v insolvenci.

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

Právní úprava

§ 100 § 100a zákona o DPH

 

Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňové povinnosti, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty speciálně stanovená pro konkrétní osoby

Daňové přiznání

Právní úprava

§ 101, § 101a § 101b zákona o DPH, § 136 odst. 4 daňového řádu

 

Povinná elektronická forma podání

Uvedená podání lze učinit elektronicky pouze datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně:

  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu

  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo

  • dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu

Nejsou-li uvedená podání učiněna datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, jsou neúčinná.

Vracení nadměrného odpočtu

Právní úprava

§ 105 zákona o DPH

 

Souhrnné hlášení

Právní úprava

§ 102 zákona o DPH

 

Pokud plátce nebo identifikovaná osoba podali souhrnné hlášení a následně zjistí, že uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení, a to stejným způsobem, jakým je možno podávat souhrnná hlášení (dle pokynů v EPO za využití storno řádků).

Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se v souhrnném i následném souhrnném hlášení uvádějí v české měně.

Souhrnné hlášení se podává elektronicky dle ustanovení § 101a zákona o DPH. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení.

Lhůta pro podání souhrnného hlášení plátcem

Podává-li plátce souhrnné hlášení za kalendářní čtvrtletí, jelikož poskytuje pouze služby dle § 9 odst. 1 zákona o DPH, a v průběhu čtvrtletí uskuteční i jiné plnění, které se vykazuje v souhrnném hlášení, vzniká plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu měsíci, ve kterém k uskutečnění jiného plnění než poskytnutí služby došlo, povinnost podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém k uskutečnění jiného plnění došlo. Do konce tohoto kalendářního roku pak tento plátce podává souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc (uskutečnil-li plnění, které se v souhrnném hlášení vykazuje).

Příklad

Plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím uskutečňuje z plnění, která se vykazují v souhrnném hlášení, pouze poskytování služeb s místem plnění v jiném členském státě Dle § 9 odst. 1 zákona o DPH osobám registrovaným k dani v jiných členských státech. Souhrnná hlášení podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání vždy za kalendářní čtvrtletí. V červnu 2019 dodá zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě. Dle zákona o DPH je za této situace povinen podat do 25. 7. 2019 souhrnná hlášení za kalendářní měsíce druhého čtvrtletí roku 2019, čili souhrnná hlášení za duben 2019, květen 2019 a červen 2019 s tím, že pokud v dubnu či květnu 2019 žádné plnění, které se vykazuje v souhrnném hlášení, neuskutečnil, pak za daný kalendářní měsíc souhrnné hlášení nepodává. Při uskutečnění v souhrnném hlášení vykazovaných plnění do konce roku 2019 pak podává souhrnná hlášení již za kalendářní měsíce.

 

Lhůta pro podání souhrnného hlášení identifikovanou osobou

Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo uskutečněno plnění.

Upozornění na časté chyby

Upozornění na časté chyby

Plátci se čtvrtletním zdaňovacím obdobím chybují při podávání souhrnného hlášení, které podávají za kalendářní čtvrtletí ve lhůtě pro podání přiznání k dani z přidané hodnoty, ačkoli uskutečnili dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě a jsou tak povinni podávat souhrnné hlášení za kalendářní měsíc.

 

Kontrolní hlášení

Právní úprava

§ 101c až § 101k zákona o DPH

 

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení ve smyslu § 1 odst. 3 DŘ, které lze využít pro správné zjištění a stanovení daně. Vychází z evidence pro daňové účely, kterou je plátce povinen vést v souladu s ustanovením § 100 a § 100a ZDPH.

Povinnost podat kontrolní hlášení

Pokud plátce v daném období neuskutečnil ani nepřijal vymezené plnění, kontrolní hlášení nepodává.

Náležitosti kontrolního hlášení

V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést identifikační a kontaktní údaje plátce, údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení, údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně a identifikační údaje odběratele nebo dodavatele. Jedná se o tzv. „formulářové podání”, tzn., že v zákoně o DPH nejsou explicitně stanoveny údaje, které má obsahovat, stejně jako je tomu například u daňového přiznání. Předepsané údaje jsou tak určeny prostřednictvím formuláře kontrolního hlášení zveřejněného na stránkách finanční správy. Podrobné pokyny k vyplnění kontrolního hlášení obsahuje Informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH zveřejněná na stránkách finanční správy.

Způsob podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky dle ustanovení § 101a zákona o DPH. Pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.

Příklad

V případě, že plátce podá kontrolní hlášení formou datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení dne 16. 2., potvrzení e-formulářem musí být učiněno do 25. 2., tedy ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.

V případě, že plátce podá kontrolní hlášení formou datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení dne 24. 2., potvrzení e-formulářem musí být učiněno rovněž do 25. 2., tedy ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.

V případě, že plátce podá kontrolní hlášení formou datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení až po lhůtě pro podání kontrolního hlášení, potvrzení e-formulářem musí být učiněno do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně v návaznosti na ustanovení § 71 odst. 3 DŘ.

Zároveň je vhodné upozornit na ustanovení § 33 odst. 4 DŘ, dle kterého připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

 

Lhůty pro podání kontrolního hlášení

Druhy kontrolního hlášení

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

Způsob doručování výzev správce daně

V případě, že plátce, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, správci daně dosud nesdělil elektronickou adresu, doručuje se výzva písemně.

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Povinnost uhradit pokutu Dle § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH (tj. 1 000 Kč) nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Plátce je oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty Dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH (tj. 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč). Žádost lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti tuto pokutu uhradit.

Správce daně může zcela nebo zčásti pokutu prominout, pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem plátce.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: