dnes je 29.1.2023

Input:

Spôsob platenia dane

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.3 Spôsob platenia dane

Ing. Ján Mintál

V zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Daňový poriadok”) sa daň platí v eurách príslušnému správcovi dane. Platbu dane pritom možno vykonať:

 1. bezhotovostným prevodom z účtu
  1. vedeného u poskytovateľa platobných služieb na príslušný účet správcu dane,
  2. určeného na zloženie zábezpeky na daň na príslušný účet vedený v Štátnej pokladnici,
 2. v hotovosti
  1. poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane,
  2. zamestnancovi správcu dane pri výkone exekúcie podľa Daňového poriadku, ak ide o platby, ktoré majú byť daňovou exekúciou vymožené, alebo ak ide o sankcie vyberané podľa osobitných predpisov,
  3. pri platbách do 300 eur správcovi dane, ktorým je obec,
 3. vykonaním kompenzácie, tzn. túto platbu možno použiť na kompenzáciu daňového nedoplatku daňového subjektu, splatného preddavku na daň,