dnes je 15.6.2021

Input:

Smernica upravujúca spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu v NO

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.2.4 Smernica upravujúca spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu v NO

Ing. Jana Vršková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu 
Poradové číslo smernice:  
Vypracoval:  
Schválil:  
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť internej smernice:  
Prílohy:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1.1 Účelom tejto smernice je upraviť spôsoby oceňovania majetku a záväzkov, určiť závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady, ktoré súvisia so správnym ocenením majetku a záväzkov a určiť deň uskutočnenia účtovného prípadu pri jednotlivých druhoch účtovných prípadov.

1.2 Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. 11. 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Článok II

Vymedzenie základných pojmov

2.1 Pod pojmom majetok sa rozumie časť aktív účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a je ich možné oceniť podľa § 24 až 28 zákona o účtovníctve a vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe.

2.2 Pod pojmom záväzok sa rozumie povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, od ktorej splnenia sa očakáva, že bude mať za následok zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky, dá sa oceniť podľa § 24 až 28 zákona o účtovníctve a vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe.

2.3 Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov alebo cenných papierov v cudzej mene, pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku na majetku, prebytku majetku, škody, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

2.4 Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, kde sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom. Ak je návrh na vklad do katastra nehnuteľností zamietnutý, účtovné zápisy sa zrušia.

2.5 Pod pojmom obstarávacia cena sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

2.7 Pod vlastnými nákladmi sa rozumejú:

a. pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť,

b. pri hmotnom majetku okrem zásob a nehmotnom majetku vytvorenom vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

2.8 Pod pojmom menovitá hodnota sa rozumie cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.

2.9 Pod pojmom reálna hodnota sa rozumie:

a. trhová cena, ktorá môže byť:

- záverečná cena vyhlásená na burze ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak je trh s príslušným majetkom, ktorý burza organizuje aktívnym trhom,

- najpočetnejšia cena ponuky na inom aktívnom trhu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (napr. na medzibankovom trhu),

b. ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca v prípade, že trhová cena nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu,

c. ocenenie podľa osobitného predpisu, ktoré je povinná správcovská spoločnosť vypočítať a zverejniť v periodickej tlači, a to cenu podielu v jednotlivých podielových fondoch, ak nie je možné postupovať podľa písmen a) a b).

2.10 Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou.

2.11 Opravné položky sa vytvárajú, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. Vyjadrujú prechodné zníženie hodnoty majetku.

2.12 Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku.

Článok III

Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov

3.1 Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky:

a. ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,

b. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

3.2 Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu:

a. obstarávacou cenou:

- hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,

- zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,

- podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov určených na obchodovanie,

- cenné papiere, okrem cenných papierov určených na obchodovanie, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou,

- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania,

- nehmotný majetok okrem pohľadávok, s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,

- záväzky pri ich prevzatí;

b. vlastnými nákladmi:

- hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou v skutočnej výške priamych a nepriamych nákladov (vrátane správnej réžie vzťahujúcej sa na výrobu),

- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou v skutočnej výške priamych nákladov a výrobnej réžie,

- nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

- príchovky a prírastky zvierat;

c. menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny,

- pohľadávky pri ich vzniku,

- záväzky pri ich vzniku;

d. reálnou hodnotou (trhovou cenou):

- majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,

- nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ,

- príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady,

- majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,

- majetok bezodplatne darovaný,

- nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený.

3.3 Úbytok rovnakého druhu zásob vedený na sklade alebo úbytok rovnakého druhu cenných papierov, ak sú od rovnakého emitenta a znejú na rovnakú menu, vedený v účtovníctve účtovnej jednotky sa môže oceniť (účtovná jednotka sa musí rozhodnúť pre jeden variant)

1. variant - váženým aritmetickým priemerom, ktorý sa musí vyčísliť minimálne raz mesačne z obstarávacích cien alebo

2. variant - FIFO – First In – First Out – prvý dnu – prvý von – spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku majetku.

Článok IV

Oceňovanie majetku a záväzkov v cudzej mene

4.1 Účtovná jednotka prepočítava majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (ďalej len „referenčný kurz”)

a. v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo

b. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4.2 Prírastok cudzej meny nakúpenej za menu euro sa ocení kurzom, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená alebo referenčným kurzom v deň uzavretia obchodu. Prírastok cudzej meny nakúpenej za inú cudziu menu sa ocení hodnotou inej cudzej meny v eurách alebo sa použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.

4.3 Ak sa účtovná jednotka pri dohode o kúpe cudzej meny dohodne s bankou na inom kurze ako je kurz v aktuálnom kurzovom lístku banky, cudzia mena sa ocení v deň ocenenia kurzom banky alebo referenčným kurzom ku dňu ocenenia. Ak sa takýto obchod neuskutočňuje s bankou použije sa na ocenenie cudzej meny referenčný kurz ku dňu ocenenia.

4.4 Na ocenenie úbytku rovnakej cudzej meny v hotovosti z pokladnice alebo z devízového účtu sa môže použiť:

a. referenčný kurz v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,

b.