dnes je 28.11.2020

Input:

Smernica o verejnom obstarávaní

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.18 Verejné obstarávanie

2.1.2.18.1 Smernica o verejnom obstarávaní

Mgr. Martina Galabová, PhDr.- Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


SMERNICA OBCE .......................... č. xxx/20xx O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obec .............. (ďalej len „verejný obstarávateľ”) ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) vypracovala smernicu, ktorej účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.

Článok I.

Všeobecné ustanovenie

1. Verejné obstarávanie (ďalej len „VO”) predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

2. Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu verejného obstarávania sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, princíp proporcionality, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

3. Smernica je určená pre všetkých zamestnancov obce ................. vedúcich a riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec ................. a konateľov organizácií s majetkovou účasťou obce ................. – (ďalej len „zamestnanci”).

4. Povinnosť aplikovať postup verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje na zadávanie zákaziek bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov (vlastné zdroje, rozpočet obce, prostriedky zo štátneho rozpočtu, iné štátne inštitúcie, štrukturálne fondy EÚ).

5. Zamestnanci budú pri realizácii zadávania zákaziek postupovať podľa tejto smernice v plnom rozsahu.

Článok II.

Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO

- Zákazka vo verejnom obstarávaní je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

- Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

- Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

- Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

- Koncesionárom je hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona.

- Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.

- Stavbou je výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu.

- Rámcovou dohodou je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.

- Písomnou formou je akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácií prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami.

- Elektronickými prostriedkami sú elektronické nástroje a elektronické zariadenia na spracovanie údajov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

- Žiadosťou o účasť je:

- Písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide o verejnú súťaž, obchodnú verejnú súťaž alebo postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.

- Písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg.

- Predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie (ďalej len „jednotný európsky dokument”), ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg.

- Životným cyklom sú všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia.

- Výskumom a vývojom sú všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu zariadení demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom prostredí alebo v reprezentatívnom prostredí.

- Inováciou je zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú marketingovú metódu alebo novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe, organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajších vzťahov.

- Značkou je akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky na udelenie značky.

- Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré

- nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

- sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň,

- sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie:

a. nových cien upravených smerom nadol,

b. nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

Kvalifikačný systém sa rozumie zoznam kvalifikovaných dodávateľov, ktorý môže verejný obstarávateľ vytvoriť v zmysle § 89 ZVO.

Článok III.

Postupy verejného obstarávania a finančné limity

1. Finančné limity a postupy pri verejnom obstarávaní upravuje zákon o verejnom obstarávaní. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu), je zákazka:

a) Nadlimitná zákazka

- od 221 000 EUR – ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO),

- od 750 000 EUR - ak ide o zákazku na poskytnutie služby podľa prílohy č. 1 ZVO,

- od 5 548 000 EUR – ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

b) Podlimitná zákazka

I. Dodanie tovaru (okrem potravín) a poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO) bežne dostupných na trhu – elektronické trhovisko /ET/ §§ 109 až 112:

- od 70 000 EUR – 221 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo ak ide o zákazku na poskytnutie služby.

II. Dodanie tovaru (okrem potravín), poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespadajú do predchádzajúceho zaradenia (nie bežná dostupnosť na trhu):

- §§ 113 až 116 ZVO

- od 70 000 EUR – 221 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo ak ide o zákazku na poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO),

- od 260 000 – 750 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby podľa prílohy č. 1 ZVO,- od 180 000 EUR – 5 548 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

c) Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 ZVO

Dodanie tovaru (okrem potravín), poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác

- od 5 000 - 70 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo ak ide o zákazku na poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO),

- od 5 000 - 260 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby podľa prílohy č. 1 ZVO,

- od 5 000 - 180 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa ZVO.

2. Postupy vo verejnom obstarávaní nadlimitných zákaziek sú:

a) verejná súťaž,

b) užšia súťaž,

c) rokovacie konania (rokovacie konanie so zverejnením, priame rokovacie konanie),

d) inovatívne partnerstvo,

e) súťažný dialóg.

Uvedené postupy sú popísané v §§ 66 až 99 ZVO.

3. Postupy pri nadlimitných koncesiách sú popísané v §§ 100 až 107 ZVO.

4. Postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek bežne dostupných je popísaný v §§ 109 až 112 ZVO.

5. Postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek nie bežne dostupných je popísaný v §§ 113 až 116 ZVO.

6. Postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou je popísaný v § 117 ZVO.

Článok IV.

Bežná dostupnosť na trhu

1. Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podlimitnej zákazky určiť, či sa jedná o bežnú dostupnosť. Verejný obstarávateľ pri poskytovaní služieb, tovarov a stavebných prác nie je povinný použiť elektronickú aukciu.

2. Vzhľadom na obsah výkladového stanoviska úradu pre verejné obstarávanie /ďalej len ÚVO/ č. 2/2015 a č. 2/2017 sú stavebné práce vzhľadom na ich charakter, potrebu obhliadky pre vypracovanie ponuky a špecifikáciu považované za nie bežne dostupné.

3. Poskytované služby je potrebné jednotlivo posudzovať z hľadiska bežnej dostupnosti vzhľadom na obsah výkladového stanoviska ÚVO č. 2/2015 a č. 2/2017 (najmä čo sa týka služieb intelektuálnej povahy), pričom je potrebné použiť formulár ÚVO Test bežnej dostupnosti.

4. Tovary je potrebné jednotlivo posudzovať z hľadiska bežnej dostupnosti vzhľadom na obsah výkladového stanoviska ÚVO č. 2/2015 v prípade, ak z predmetu a popisu zákazky nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či tovar má alebo nemá charakter bežnej dostupnosti; vtedy je potrebné použiť formulár ÚVO Test bežnej dostupnosti.

5. Test bežnej dostupnosti je súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.

Článok V.

Postup podlimitných zákaziek

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa §§ 108 až 116 ZVO. Pri použití postupu podľa § 108 ods. 1 písm. a) ZVO je možné uzatvoriť rámcovú dohodu najviac v trvaní 1 roka, a nie je možné zadať koncesiu.

1. Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov a služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Rozsah služieb poskytovaných týmto elektronickým kontraktačným systémom je popísaný v §§ 13 a 14 ZVO, a v §§ 109 až 112 ZVO.

Postup pri obstarávaní bežne dostupných tovarov a služieb je podrobne popísaný v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska v platnom znení, ktoré sú zverejnené na stránke www.eks.sk.

Ak v postupe podľa § 110 ZVO nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, verejný obstarávateľ postupuje podľa §§ 113 a 114 ZVO alebo podľa § 117 ZVO v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky a finančného limitu podľa § 5 ods. 3 písm. b), c), d) a f) ZVO, t.j. postupuje ako pri nie bežne dostupných zákazkách.

2. Podlimitné zákazky nie bežne dostupné bez využitia elektronického trhoviska

Podľa §§ 113 až 116 ZVO sa bude postupovať pri všetkých nie bežne dostupných zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota zákazky sa pohybuje v rozmedzí od 70.000.- do 221.000.- € bez DPH pri zákazkách na dodanie tovaru (okrem potravín) a poskytovanie služieb (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO) a v rozmedzí od 180.000.- do 5.548.000.- € pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác.

Postup podlimitnej zákazky je nasledovný:

§ 113 ZVO:

(1) Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle ÚVO výzvu na predkladanie ponúk elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle ÚVO.

(2) Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uvedie najmä

a) informácie týkajúce sa častí, ak je zákazka rozdelená na samostatné časti,

b) predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb; predpokladanú hodnotu uvedie vždy, ak určí podmienky účasti vo väzbe na predpokladanú hodnotu alebo ak vyžaduje zábezpeku,

c) podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak sa uplatňuje,

d) informácie o prístupe k súťažným podkladom a k inej sprievodnej dokumentácii,

e) výhradu podľa § 108 ods. 2 ZVO, ak sa uplatňuje,

f) kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,

g) informáciu, či sa povoľujú variantné riešenia,

h) lehotu na predkladanie ponúk a adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú,

i) dátum, čas a miesto otvárania ponúk,

j) informáciu, či sa použije elektronická aukcia,

k) informáciu, či sa vyžaduje predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg,

l) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk,

m) výšku zábezpeky, ak sa vyžaduje.

(3) ÚVO uverejní výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.

(4) Vo výzve na predkladanie ponúk, možno osobné údaje uvádzať v rozsahu:

a) meno a priezvisko,

b) adresa pobytu,

c) dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,

d) e-mailová adresa a telefónne číslo.

(5) Verejný obstarávateľ vypracuje súťažné podklady podľa § 42 ZVO a uverejní ich spolu so sprievodnou dokumentáciou v profile v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku.

(6) Ak prístup k súťažným podkladom alebo ich časti verejný obstarávateľ nemôže poskytnúť podľa odseku 5 z dôvodu uvedeného

a) v § 20 ods. 7 ZVO, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie, že príslušný dokument poskytne inak ako elektronickými prostriedkami a adresu, na ktorej možno požiadať o tento dokument,

b) v § 22 ods. 4 ZVO, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie opatrenia, ktoré vyžaduje na ochranu dôverných informácií a informáciu, ako možno získať prístup k príslušnému dokumentu.

(7) Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

§ 114

„(1) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

(2) Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 33 ods. 2 a 3 a § 34 ods. 3 ZVO. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ak ide o finančné a ekonomické postavenie a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

(3) Pri predkladaní ponúk sa postupuje podľa § 49 ZVO. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať predloženie elektronických katalógov podľa § 50 ods. 1 a 2 ZVO, pričom v súťažných podkladoch uvedie potrebné informácie podľa § 20 ods. 11 a 12 ZVO týkajúce sa formátu kódovania, použitých elektronických prostriedkov komunikácie, podmienok technického pripojenia a špecifikácií katalógu.

(4) Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ alebo komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená podľa § 51 ZVO, postupujú pri otváraní ponúk podľa § 52 ods. 2 a 3 ZVO.

(5) Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 14 ZVO. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ktorý nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením podľa odseku 1 v určenej lehote.

(6) Verejný obstarávateľ a komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená podľa § 51 ZVO, postupujú pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 53 ZVO.

(7) Verejný obstarávateľ postupuje po vyhodnotení ponúk podľa § 55 ZVO a pri uzatvorení zmluvy podľa § 56 ZVO. Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 8, 10 a 11 ZVO nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní. Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 12 až 14 ZVO nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. Verejný obstarávateľ môže vo výzve na predkladanie ponúk uviesť dlhšie lehoty podľa druhej a tretej vety.

(8) Verejný obstarávateľ pri zrušení verejného obstarávania postupuje podľa § 57 ods. 1 až 3 ZVO, pričom v informácii o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

§ 114a

(1) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody sa postupuje podľa § 83 ods. 2 až 9 ZVO.

(2) Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky použitím podlimitného dynamického nákupného systému, pričom postupuje podľa § 58 až 61 ZVO. Na účely zriadenia podlimitného dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ vypracuje a pošle ÚVO oznámenie podľa § 116 ods. 1 ZVO. Verejný obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 112 ods. 4 ZVO. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 114 ods. 1 ZVO.

§ 115

Priame rokovacie konanie

(1) Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak

a) spĺňa najmenej jednu z podmienok uvedených v § 81 písm. b), d) až h) ZVO,

b) v postupe podľa § 112 až 114 ZVO nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,

c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114 ZVO alebo

d) ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že

1. sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných prác alebo služieb a podmienky ich zadania,

2. pôvodná zákazka bola zadávaná postupom podľa § 112 až 114 ZVO a informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní pôvodnej zákazky,

3. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZVO a

4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.

(2) Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 32 až 36 ZVO.

(3) Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 82 ods. 3 ZVO.

(4) Verejný obstarávateľ je povinný poslať ÚVO najneskôr päť pracovných dní pred dňom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, v ktorom uvedie najmä podmienku použitia podľa odseku 1 a odôvodnenie jej splnenia; ak ide o mimoriadnu udalosť a obstaranie tovaru na komoditnej burze, pošle oznámenie pred uzavretím zmluvy.

§ 116

(1) Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle ÚVO oznámenia používané pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle ÚVO.

(2) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ

a) do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody alebo

b) bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na predkladanie ponúk.

(3) Ak ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody alebo podlimitného dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ pošle oznámenia o výsledku verejného obstarávania hromadne za každý kalendárny štvrťrok do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

(4) Oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO pošle verejný obstarávateľ do 14 dní po jej zmene.

(5) ÚVO uverejní oznámenia používané pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa ich odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.

(6) V oznámeniach používaných