dnes je 6.8.2020

Input:

Smernica o stravovaní zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na stravovanie

4.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.23.2 Smernica o stravovaní zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na stravovanie

JUDr. Zdeňka Dvoranová; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO)       
Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o stravovaní zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na stravovanie  
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

Podľa § 152 ZP zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.

Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä:

  • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo

  • zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách čo v zdaňovacom období 2015 a 2016 predstavuje maximálny príspevok v sume 2,31 eura, t. j. 55 % zo sumy 4,20 eura. Od 1.12.2016, teda aj v roku 2017 bude môcť zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok na stravné v sume 2,48 eur. Od 1.6.2018 bude môcť zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na stravné v sume 2,64 EUR. Od 1.7.2019 zamestnávateľ môže prispievať zamestnancovi na stravovanie v sume 2,81 €.


Poznámka: Maximálna hodnota stravnej poukážky je od 1.7.2019 vo výške 5,10 EUR, a minimálna hodnota stravnej poukážky od 1.7.2019 je vo výške 3,83 EUR.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v uvedenej sume, len ak:

- povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, alebo

- ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie, alebo

- ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie alebo ak by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, t. j. od 1.7.2019 minimálne 3,83 eura. Slovo minimálne znamená, že môže zamestnávateľ poskytnúť aj poukážku vo vyššej hodnote.

V Zbierke zákonov bolo zverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 4. júna 2019 č. 176 o sumách stravného.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje nové sumy stravného.

Sumy stravného pre časové pásma sú (Poznámka: Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019):

a) 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 11,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Zvýšenie stravného môže zvýšiť náklady na zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok u tých zamestnávateľov, ktorí zamestnancom doteraz poskytovali stravovacie poukážky v minimálnej hodnote garantovanej Zákonníkom práce.

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:

a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,

b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien (nadčas) za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,

c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie (zamestnanci pracujúci na základe dohôd