dnes je 28.11.2020

Input:

Smernica o finančnej kontrole

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.3 Smernica o finančnej kontrole

JUDr. Renáta Považanová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov mesta/obce

adresa sídla ...... , IČO: ......

___________________________________________________________________________

Primátor Mesta XYZ, v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

v y d á v a

Smernicu

o finančnej kontrole obce/mesta

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

1. Smernica o finančnej kontrole (ďalej len „Smernica”) upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, realizovanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o FK”).

2. Smernica je súčasťou jednotného a komplexného systému finančného riadenia, zabezpečujúceho dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami orgánu verejnej správy, ktorým je Mesto XYZ (ďalej len „mesto”) ako aj pri iných činnostiach mesta.

3. Ustanovenia tejto Smernice sa nevzťahujú na kontrolu vykonávanú podľa osobitných predpisov.1

Čl. 2

Základné pojmy

Na účely tejto Smernice sa rozumie:

1. finančné riadenie súhrn postupov mesta pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, použití, poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných financií, finančnej kontrole a audite, ktorého cieľom je hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných financií,

2. finančnou kontrolou súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí,

3. finančnou operáciou alebo jej časťou príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy,

a. právnym úkonom je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú napr. zmluvy, odstúpenie od zmluvy, výpoveď zmluvy,

b. iným úkonom majetkovej povahy je úkon, ktorý nie je právnym úkonom, napr. úkony spojené so zaradením majetku, presunom, prevodom, vyradením, náhradou škody na majetku, vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenie verejného obstarávania a pod.

4. verejnými financiami sú:

a. finančné prostriedky podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b. finančné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,

c. finančné prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie,

d. finančné prostriedky z rozpočtov iných ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov Európskej únie,

e. vlastné finančné prostriedky osoby určené na financovanie spoločných programov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo určené na spolufinancovanie programov Európskej únie,

f. finančné prostriedky, ktoré poskytuje mesto právnickej osobe alebo fyzickej osobe, až do ich použitia na určený účel, a to aj vtedy, ak sa poskytujú prostredníctvom inej právnickej osoby;

5. oprávnenou osobou mesto pri výkone administratívnej finančnej kontroly alebo pri výkone finančnej kontroly na mieste,

6. povinnou osobou subjekt v rámci ktorého oprávnená osoba vykonáva alebo má vykonať administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste,

7. prizvanou osobou zamestnanec iného orgánu verejnej správy, zamestnanec právnickej osoby, cudzinec a iná fyzická osoba, ak ich orgán verejnej správy prizval na vykonanie administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu,

8. zamestnancom je fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s mestom,

a. vedúcim príslušného organizačného útvaru je zamestnanec nadriadený zodpovedajúcemu zamestnancovi uvedenému v písm. a),

9. hospodárnosťou vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu,

10. efektívnosťou najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami,

11. účinnosťou plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie,

12. účelnosťou vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia,

13. riadením rizík opakujúci sa proces navzájom previazaných činností, ktorých cieľom je riadiť potenciálny vznik rizika, teda obmedziť pravdepodobnosť výskytu rizika alebo znížiť jeho vplyv s cieľom predchádzať nepriaznivým výsledkom či negatívnym javom v činnosti obce a zamedziť vzniku nezrovnalostí a podvodom,

14. rizikom pravdepodobnosť výskytu udalosti s nepriaznivým vplyvom na splnenie určených cieľov a úloh,

15. osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach zákona o FK nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.

Čl. 3

Cieľ finančnej kontroly

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä

a. dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,

b. dodržiavanie schváleného rozpočtu mesta,

c. dodržiavanie zákona o FK, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov,

d. dodržiavanie zmlúv uzatvorených mestom,

e. dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,

f. správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva,

g. ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve mesta,

h. predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,

i. včasné a spoľahlivé informovanie primátora/primátorky mesta o úrovni hospodárenia s verejnými financiami a o vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach,

j. overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou finančnou kontrolu alebo finančnou kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku,

k. overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením.

Čl. 4

Zodpovednosť za finančné riadenie a finančná kontrola

 1. Štatutár mesta podľa Zákona o FK zabezpečuje

a. riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov obce predchádzalo porušovaniu Zákona o FK, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

b. hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti,

c. overovanie plnenia podmienok na poskytovanie a používanie verejných financií,

d. vykonanie alebo pokračovanie finančnej operácie alebo jej časti len, ak je v súlade s čl. 6 ods. 3 tejto Smernice,

e. spoľahlivosť výkazníctva, vrátane vytvárania a uchovávania overiteľného záznamu o finančnej operácii alebo jej časti,

f. správnosť a úplnosť informácií o vykonávanej finančnej operácii alebo jej časti,

g. ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve mesta,

h. predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam ich odhaľovanie a zabezpečenie nápravy,

i. monitorovanie a hodnotenie činností vykonávaných mestom s cieľom získavania informácií o nich, posudzovanie úrovne ich vykonávania, oznamovanie nedostatkov zistených v činnostiach vykonávaných mestom a ich odstraňovanie,

j. vylúčenie zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu,

k. prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených oprávnenou osobou (kontrolným orgánom), Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov alebo inými orgánmi, ktoré majú oprávnenie na výkon kontroly alebo auditu vrátane uplatnenia opatrení voči zamestnancom zodpovedným za zistené nedostatky.

2. Mesto je povinné určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami.

3. Prednosta mestského úradu a vedúci zamestnanci poverení primátorom mesta vykonávať základnú finančnú kontrolu sú v rozsahu pôsobnosti ustanovenej organizačným poriadkom zodpovední za:

a. vytvorenie postupov finančného riadenia tak, aby sa zabezpečilo transparentné posudzovanie a finančná kontrola prípravy a realizácie finančných operácií,

b. vykonávanie základnej finančnej kontroly podľa Zákona o FK a tejto Smernice,

c. za prípravu a realizáciu finančných operácií tak, aby bola dodržaná zásada hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s vlastnými prostriedkami,

d. zabezpečovanie prípravy a realizácie finančných operácií v súlade s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a s vlastnými prostriedkami,

e. zabezpečovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných pravidiel a smerníc mesta a príslušných ustanovení organizačného poriadku, ako aj príslušných ustanovení tejto Smernice,

f. vyjadrenie aj so zodpovedným zamestnancom za príslušnú finančnú operáciu, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Čl. 5

Systém finančnej kontroly

1. Systém finančnej kontroly tvorí kontrolná činnosť vykonávaná ako:

a. základná finančná kontrola (ďalej len „ZFK”),

b. administratívna finančná kontrola (ďalej len „AFK”),

c. finančná kontrola na mieste (ďalej len „FKM”).

2. Za výkon finančnej kontroly zodpovedá štatutár.

3. Finančná kontrola je zameraná na ciele, ktoré stanovuje čl. 3. tejto Smernice. Za výkon a ciele finančnej kontroly zodpovedajú v rámci základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly zamestnanci zodpovední za príslušný charakter finančnej operácie alebo jej časti a primátor mesta.

4. Za výkon finančnej kontroly na mieste zodpovedajú zamestnanci poverení primátorom mesta.

Čl. 6

Základná finančná kontrola

1. Povinnosťou zodpovedných zamestnancov za finančné operácie je overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v ods. 3 tohto článku formou základnej finančnej kontroly.

2. ZFK vykonávajú primátor mesta a ďalšie osoby podľa povahy finančnej operácie, ktorými môžu byť:

a. prednosta mestského úradu,

 1. vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu,

c. zamestnanec zodpovedný za rozpočet,

d. zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie,

e. zamestnanec zodpovedný za správu majetku,

f. zodpovedajúci zamestnanec, ktorý zodpovedný za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia primátora mesta, resp. ním povereného vedúceho zamestnanca (napr. právnik).

3. Mesto základnou finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa čl. 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s

a. rozpočtom mesta na príslušný rozpočtový rok,

b. osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

c. zmluvami uzatvorenými mestom,

d. rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

e. vnútornými predpismi alebo

f. inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f).

4. Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce ZFK potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami podľa odseku 3 s uvedením:

a. svojho mena a priezviska, podpisu,

b. dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a

c. vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

5. Pokračovať alebo vykonať finančnú operáciu nie je možné bez vykonania ZFK.

6. Ustanovenia 1. - 6. tejto Smernice sa nepoužijú pri odstraňovaní dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme ochrany života, zdravia a v záujme predchádzania škodám na majetku.

7. Príklady finančných operácií, ktoré tvoria predmet ZFK ako aj spôsob vykonávania ZFK upravuje príloha č. 1 k tejto Smernici.

8. Výstupom ZFK je doklad o výkone základnej finančnej kontroly, ktorého náležitosti a podoba sú uvedené v prílohe č. 2 tejto Smernice (tzv. „pečiatka ZFK”).

9. Základná finančná kontrola finančných operácií vykonávaná prostredníctvom pečiatky ZFK sa vykoná spôsobom, že posledná rubová strana listiny (spodná časť) sa opatrí odtlačkom pečiatky na ktorú pripoja svoje podpisy zodpovední zamestnanci spolu s vyznačením skutočnosti, či je finančná operácia v súlade, resp. nie je v súlade so skutočnosťami uvedenými v čl. 6 ods. 3 Smernice o finančnej kontrole, a to v zmysle prílohy č. 2 k tejto Smernici.

10. Výstup ZFK podľa bodu 8 tohto článku Smernice podpisuje vždy zodpovedný zamestnanec a vedúci príslušného organizačného útvaru úradu. Ďalší zamestnanci podpisujú výstup ZFK len v prípade, že je to potrebné vzhľadom na povahu finančnej operácie (viď. príloha č. 1 k Smernici).

11. V prípade zistenia nedostatkov počas vykonávania ZFK (tzn. v prípade zistenia nesúladu finančnej operácie s niektorou zo skutočností uvedených v odseku 3 tohto článku Smernice) sú osoby uvedené v ods. 2 povinné písomne oznámiť primátorovi, prednostovi mestského úradu a najbližšiemu nadriadenému zamestnancovi zistené nedostatky a nesúlad finančnej operácie so skutočnosťami uvedenými v odseku 3 tohto článku Smernice. Vzor oznámenia tvorí Prílohu č. 3 k tejto Smernici.

12. Prednosta mestského úradu na základe predloženého písomného oznámenia podľa bodu 12 tohto článku Smernice príjme opatrenia na odstránenie nedostatkov. O prijatých opatreniach následne informuje primátora mesta.

Čl. 7

Administratívna finančná kontrola

1. Administratívnou finančnou kontrolou sa vykonáva overovanie súladu každej finančnej operácie alebo jej časti s článkom 6 ods. 3 tejto Smernice, ak mesto poskytne alebo poskytlo verejné financie inej osobe alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom. AFK sa vykonáva pri finančných operáciách s charakterom poskytnutia verejných prostriedkov, v podmienkach mesta pôjde najčastejšie o tieto operácie – napr. poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta prostredníctvom dotácie, dary, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci z rozpočtu mesta, návratné zdroje financovania a pod. (výpočet je uvedený len príkladmo)

2. AFK sa nevykonáva a nevzťahuje na použitie verejných financií z rozpočtu mesta, pokiaľ finančná operácia alebo jej časť súvisí so zabezpečením vlastnej prevádzky mesta s výnimkou

a. dotácií a transferov mesta alebo

b. dotácií a transferov iného orgánu verejnej správy zapojeného na rozpočet mesta alebo dotácií a transferov iného orgánu verejnej správy v jeho vecnej pôsobnosti.

3. AFK sa ďalej nevykonáva pri finančných operáciách, resp. ich častiach uskutočňovaných na základe:

a. správneho konania,

 1. súdneho konania,

c. certifikačného overovania alebo

d. iného konania podľa osobitných predpisov.

4. Ustanovením uvedeným v bode 3 tohto článku Smernice nie je dotknuté vykonanie kontroly v prípade vykonania finančnej operácie alebo jej časti na základe rozhodnutia podľa osobitného predpisu.

5. AFK vykonávajú osoby uvedené v čl. 6 ods. 2 tejto Smernice.

6. Výkonu AFK pri poskytovaní verejných prostriedkov predchádza výkon ZFK.

7. AFK sa začína vykonaním prvého úkonu povinnej osoby voči oprávnenej osobe.

8. Na vykonávanie AFK sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 Zákona o FK.

9. V prípade zistenia nedostatkov počas vykonávania AFK, oprávnená osoba vypracuje návrh správy, ktorého vzor a povinné náležitosti sú uvedené v prílohe č. 4 k tejto Smernici. Uvedený návrh zašle povinnej osobe za účelom vyjadrenia sa povinnej osoby k predmetným zisteniam a navrhovaným opatreniam. V návrhu správy oprávnená osoba okrem zistených nedostatkov uvedie tiež opatrenia, ktoré navrhuje vykonať za účelom odstránenia zistených nedostatkov spolu s určením lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Opatrenia navrhujú zamestnanci, ktorí vykonávajú AFK. Súčasťou návrhu správy môžu byť aj odporúčania oprávnenej osoby. V návrhu správy oprávnená osoba stanoví aj lehotu na predloženie prípadných námietok k zisteniam, navrhovaným opatreniam, odporúčaniam a námietok k lehote na predloženie zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

10. Návrh správy sa považuje za doručený, aj pokiaľ ho povinná osoba odmietne prevziať. Za deň jej doručenia sa v takom prípade považuje deň odmietnutia jej prevzatia. Ak návrh správy nemožno doručiť na známu adresu povinnej osoby, tento návrh sa považuje za doručený uplynutím troch dní od vrátenia zásielky.

11. Pri neobdržaní námietok zo strany povinnej osoby, oprávnená osoba vyhotoví správu, ktorej vzor a povinné náležitosti sú uvedené v prílohe č. 5 k tejto Smernici.

12. Po obdržaní námietok zo strany povinnej osoby, oprávnená osoba preverí opodstatnenosť jednotlivých námietok a vyhotoví správu podľa vzoru a s povinnými náležitosťami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 k tejto Smernici. Opodstatnené námietky zohľadní v správe. Neopodstatnené námietky taktiež uvedie v správe spolu s odôvodnením prečo považuje tieto námietky za neopodstatnené.

13. V prípade, že počas vykonávania AFK neboli zistené nedostatky, oprávnená osoba vypracuje len správu z AFK, ktorej náležitosti a podoba sú uvedené v prílohe č. 6 k tejto Smernici.

14. AFK je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe.

15. Oprávnená osoba pri vykonávaní AFK je oprávnená vyžadovať od povinnej osoby prepracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, a zároveň je oprávnená vyžadovať predloženie nového písomného zoznamu opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou.

16. Ak sú po skončení AFK zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, správa sa opraví a časť správy, ktorej sa oprava týka, sa zašle povinnej osobe a všetkým, ktorým bola pôvodná správa zaslaná.

Čl. 8

Finančná kontrola na mieste

1. Finančnú operáciu alebo jej časť je mesto oprávnené overovať aj finančnou kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s čl. 6 ods. 3 tejto Smernice.

2. Finančná kontrola na mieste je vykonávaná u týchto povinných osôb:

a. organizačných útvaroch mestského úradu,

 1. právnickej osobe v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta,

c. právnickej osobe, v ktorej mesto vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov alebo v právnickej osobe, ktorú spravuje,

d. právnickej osobe prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z rozpočtu mesta, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie v súlade s osobitným predpisom,

e. inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie mestom z jeho rozpočtu, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá mesto, ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom, alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie právnickou osobou podľa písmena b) alebo písmena c).

3. FKM sa vykonáva na základe písomného poverenia vydaného primátorom mesta alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. FKM vykonávajú najmenej dvaja zamestnanci mesta. Poverenie obsahuje predmet FKM, dátum výkonu FKM, miesto výkonu FKM, mená a priezviská poverených zamestnancov, dátum udelenia poverenia. Vzor poverenia tvorí Prílohu č. 7 k tejto Smernici.

4. FKM sa začína vykonaním prvého úkonu voči povinnej osobe.

5. Oprávnená osoba je povinná vopred oznámiť povinnej osobe termín a cieľ výkonu FKM; ak by týmto oznámením mohlo dôjsť k zmareniu cieľa FKM alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, oprávnená osoba urobí oznámenie najneskôr pri vstupe do objektu, zariadenia, prevádzky, resp. nehnuteľnosti povinnej osoby.

6. Oprávnená osoba je voči povinnej osobe povinná preukázať sa oprávnením na vykonanie FKM.

7. Na vykonávanie FKM sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 Zákona o FK.

8. V prípade zistenia nedostatkov počas vykonávania FKM, oprávnená osoba vypracuje návrh správy, ktorého vzor a povinné náležitosti sú uvedené prílohe č. 8 k tejto Smernici. Uvedený návrh zašle povinnej osobe za účelom vyjadrenia sa povinnej osoby k predmetným zisteniam a navrhovaným opatreniam. V návrhu správy oprávnená osoba okrem zistených nedostatkov uvedie tiež opatrenia, ktoré navrhuje vykonať za účelom odstránenia zistených nedostatkov spolu s určením lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Opatrenia navrhujú zamestnanci, ktorí vykonávajú FKM. Súčasťou návrhu správy môžu byť aj odporúčania oprávnenej osoby. V návrhu správy oprávnená osoba stanoví aj lehotu na predloženie prípadných námietok k zisteniam, navrhovaným opatreniam, odporúčaniam a námietok k lehote na predloženie zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

9. Návrh správy sa považuje za doručený, aj pokiaľ ho povinná osoba odmietne prevziať. Za deň jej doručenia sa v takom prípade považuje deň odmietnutia jej prevzatia. Ak návrh správy nemožno doručiť na známu adresu povinnej osoby, tento návrh sa považuje za doručený uplynutím troch dní od vrátenia zásielky.

10. Pri neobdržaní námietok zo strany povinnej osoby, oprávnená osoba vyhotoví správu, ktorej vzor a povinné náležitosti sú uvedené v prílohe č. 9 k tejto Smernici.

11. Po obdržaní námietok zo strany povinnej osoby, oprávnená osoba preverí opodstatnenosť jednotlivých námietok a vyhotoví správu podľa vzoru a s povinnými náležitosťami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 k tejto Smernici. Opodstatnené námietky zohľadní v správe. Neopodstatnené námietky taktiež uvedie v správe spolu s odôvodnením prečo považuje tieto námietky za neopodstatnené.

12. V prípade, že počas vykonávania FKM neboli zistené nedostatky, oprávnená osoba vypracuje len správu z finančnej kontroly na mieste, ktorej vzor a povinné náležitosti sú uvedené v prílohe č. 10 k tejto Smernici.

13. Finančná kontrola na mieste je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe.

14. Oprávnená osoba pri vykonávaní FKM je oprávnená vyžadovať od povinnej osoby prepracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, a zároveň je oprávnená vyžadovať predloženie nového písomného zoznamu opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou.

15. Ak sú po skončení FKM zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, správa sa opraví a časť správy, ktorej sa oprava týka, sa zašle povinnej osobe a všetkým, ktorým bola pôvodná správa zaslaná.

16. Ustanovenia tejto Smernice o vykonávaní FKM sa nevzťahujú na kontrolu vykonávanú hlavným kontrolórom a zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra, ktorí postupujú v zmysle osobitných predpisov.

Čl. 9

Spoločné ustanovenia

1. Na všetky druhy finančnej kontroly, vykonávanými zamestnancami, prizvanými osobami, poverenými osobami a vedúcimi zamestnancami, sa vzťahuje povinnosť oznámenia predpojatosti pri výkone FK, a to bezodkladne pri začatí výkonu ZFK alebo pred výkonom AFK a FKM. Predpojatosť sa oznamuje bezodkladne osobne alebo písomne primátorovi/primátorke mesta. Vzor oznámenia o predpojatosti tvorí prílohu č. 11 k tejto Smernici.

2. Na výkon ZFK, AFK a FKM sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti. Zamestnanci mesta a prizvané osoby sú povinné zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone finančnej kontroly, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu. Tým nie je dotknuté plnenie zákonom uložených povinností v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3. Zamestnancov môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti primátor mesta.

4. Primátor mesta má právo udeliť pokutu zamestnancovi mesta alebo prizvanej osobe do 3.000 eur za nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 prvej a druhej vety tohto článku Smernice. Udelená pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor mesta dozvedel o porušení povinností, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinností.

6. Na konanie o uloženie pokuty podľa odseku 4 tohto článku Smernice sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

1. Postupy pri finančnej kontrole a finančnom riadení sa riadia Zákonom o FK s výnimkou podľa bodu 2 tohto článku Smernice.

2. Predbežná finančná kontrola pomoci a podpory poskytovanej podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sa spravuje zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Súčasť tejto Smernice tvoria jej prílohy č. 1 až 11.

4. Vedúci jednotlivých organizačných útvarov mestského úradu sú povinní oboznámiť svojich podriadených zamestnancov s obsahom tejto Smernice vrátane jej príloh.

5. Smernica nadobúda účinnosť dňom .......... 20XX.

V/Vo .................. dňa .................. 20XX

...........................................................................

Titul, meno, priezvisko

primátor mesta

Príloha č. 1

Predmet základnej finančnej kontroly

(vybrané príklady finančných operácií)

A/ Finančné operácie (výdavky)

Finančná operácia alebo jej časť Kontrolu vykoná 
Zmluvy:
 • - kúpne, zámenné, darovacie, nájomné/podnájomné, dodávateľské/odberateľské, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke/výpožičke, mandátne, príkazné, komisionárske, zmluvy podľa autorského zákona, zmluvy o poskytnutí dotácií, návratných finančných prostriedkov/výpomocí, kolektívne zmluvy, inominátne zmluvy a ďalšie zmluvy uzatvárané v zmysle Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a osobitných predpisov.
 
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie
 • - zamestnanec zodpovedný za správu majetku
 • - zamestnanec zodpovedný za iné odborné činnosti (napr. právnik)
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - prednosta úradu
 
Právne úkony pracovno-právneho charakteru:
 • - pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, platový dekrét, oznámenie o výške a zložení platu, kolektívna zmluva
 
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - vedúci personálneho oddelenia
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - prednosta úradu
 
Objednávka tovarov, služieb alebo prác  
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie (v závislosti od povahy finančnej operácie)
 • - zamestnanec zodpovedný za správu majetku (v závislosti od povahy finančnej operácie)
 • - prednosta úradu
 
Faktúra  
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie (v závislosti od povahy finančnej operácie)
 • - zamestnanec zodpovedný za správu majetku (v závislosti od povahy finančnej operácie)
 • - prednosta úradu
 
Rozhodnutia, ktorých predmetom je peňažné plnenie (napr. hmotná núdza a pod.)  
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - prednosta úradu
 
Finančné operácie ekonomického oddelenia (napr. odvody daní, pokladničné operácie, splátky istiny a úrokov z poskytnutých úverov, bankové poplatky)  
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - prednosta úradu
 
Podania adresované orgánom ochrany práva (vrátane žalôb), pokiaľ z nich vyplýva/hrozí finančné plnenia alebo sa jedná o úkon majetkovej povahy  
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - právnik
 • - prednosta úradu
 
Ostatné doklady (výbery hotovosti z pokladne, platobné poukazy, cestovné príkazy, reprezentačné výdavky, nákup PHM, kolky, drobné výdavky v hotovosti a pod.)  
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru úradu mestského úradu
 • - zodpovedný zamestnanec
 • - prednosta úradu
 

B/ Finančné operácie (príjmy)

Finančná operácia alebo jej časť Kontrolu vykoná 
Zmluvy:
 • - kúpne, zámenné, darovacie, nájomné/podnájomné, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke/výpožičke, mandátne, príkazné, komisionárske, zmluvy o poskytnutí dotácií, návratných finančných prostriedkov/výpomocí, kolektívne zmluvy, inominátne zmluvy a ďalšie zmluvy uzatvárané v zmysle Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a osobitných predpisov.
 
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie
 • - zamestnanec zodpovedný za správu majetku
 • - zamestnanec zodpovedný za iné odborné činnosti (napr. právnik)
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - prednosta úradu
 
Mesačný predpis vyrubených daní a poplatkov  
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - prednosta úradu
 
Cenový výmer  
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - prednosta úradu
 
Rozhodnutia, predmetom ktorých je finančné plnenie (správne konania)  
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - právnik
 • - prednosta úradu
 
Predpisy nájomného a služieb, poplatky a platby, odberateľské faktúry, vyúčtovanie výťažku z lotérií a iných podobných hier, blokové pokuty  
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - vedúci príslušného organizačného útvaru mestského úradu
 • - prednosta úradu
 
Príjem v hotovosti  
 • - zamestnanec zodpovedný za rozpočet
 • - pokladník
 

Príloha č. 2

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*2

Finančná operácia a jej časť je – nie je* v súlade s*

a. rozpočtom mesta

b. osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

c. zmluvami uzatvorenými mestom

d. rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov

e. vnútornými predpismi mesta

f. inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f).

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly

je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

je - nie je* možné v nej pokračovať

je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Zodpovedajúci zamestnanec, Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontrolyje - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je* možné v nej pokračovať je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonalaMeno a priezvisko ........................ dátum ........................... podpis ...........................  
Zamestnanec zodpovedný za rozpočet:Meno a priezvisko ........................ dátum ........................... podpis ...........................  
 
 
Vedúci zamestnanec/štatutárVyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontrolyje - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je* možné v nej pokračovať je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonalaMeno a priezvisko ........................ dátum ........................... podpis ...........................  
 
 

alebo alternatívne:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*3

Finančná operácia a jej časť je – nie je* v súlade s*

a. rozpočtom mesta

b. osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

c. zmluvami uzatvorenými mestom

d. rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov

e. vnútornými predpismi mesta

f. inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f).

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly

je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

je - nie je* možné v nej pokračovať

je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno, priezvisko, dátum