Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Schválené zmeny od roku 2020 v problematike DPH

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.1 Schválené zmeny od roku 2020 v problematike DPH

Ing. Juraj Válek, PhD.

Zákonom č. 369/2018 Z. z., ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 29. novembra 2018 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov od 1. januára 2020 sa zavádza, § 48, ktorý sa týka oslobodenia od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom a § 48d, ktorý zavádza osobitný sklad, ktorým sa rozumie priestorovo ohraničené miesto v tuzemsku, v ktorom sa v rámci podnikania tovar uvedený v prílohe príslušného zákona skladuje, prijíma alebo odosiela - inštitút oslobodenia od DPH pri transakciách spojených s medzinárodným obchodom.

S platnosťou od 1. januára 2020 v našej legislatíve týkajúcej sa dani z pridanej hodnoty oslobodené od dane je dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I v colnom sklade a v osobitnom sklade a dodanie služieb uskutočnených v týchto skladoch, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom. Podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, Čl. 240 nariadenia, ktorý sa týka skladovania v colných skladoch, v colnom režime colné uskladňovanie sa môže tovar, ktorý nie je tovarom Únie, uskladňovať pod colným dohľadom v priestoroch alebo na iných miestach schválených pre tento colný režim colnými orgánmi, tzv. colné sklady. Colné sklady môžu byť k dispozícii na colné skladovanie tovaru pre kohokoľvek, tzv. verejný colný sklad alebo na skladovanie tovaru držiteľom povolenia na colné uskladňovanie, tzv. súkromný colný sklad. Pričom tovar prepustený do colného režimu colné uskladňovanie sa môže dočasne vyňať z colného skladu, okrem prípadu vyššej moci takéto vyňatie vopred povolia colné orgány.

Ide o tovar:

 • ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s oktánovým číslom (RON) menej ako 95 (číselný kód Spoločného colného sadzobníka 2710 12 41),

 • ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98 (číselný kód Spoločného colného sadzobníka 2710 12 45),

 • ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac (číselný kód Spoločného colného sadzobníka 2710 12 49),

 • ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného % (číselný kód Spoločného colného sadzobníka 2710 19 43),

 • ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného % (číselný kód Spoločného colného sadzobníka 2710 19 46),

 • ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného % (číselný kód Spoločného colného sadzobníka 2710 19 47),

 • ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného % (číselný kód Spoločného colného sadzobníka 2710 19 48),

 • ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného % (číselný kód Spoločného colného sadzobníka 2710 20 11),

 • ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného % (číselný kód Spoločného colného sadzobníka 2710 20 15),

 • ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného % (číselný kód Spoločného colného sadzobníka 2710 20 17),

 • ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %”(číselný kód Spoločného colného sadzobníka 2710 20 19).

Oslobodený od dane je dovoz takéhoto tovaru, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, dodanie takéhoto tovaru, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s dodaním tohto tovaru, dodanie takéhoto tovaru v daňovom sklade a dodanie služieb uskutočnených v daňovom sklade, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom, nadobudnutie takéhoto tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s nadobudnutím tohto tovaru. Pričom sa oslobodenie nevzťahuje na dodanie tovarov, ktoré sú určené na konečné použitie alebo spotrebu, a dodanie s tým súvisiacich služieb. Výška splatnej dane pri ukončení režimu alebo takejto situácie zodpovedá výške dane, ktorá by bola splatná, keby každý uskutočnený zdaniteľný obchod podliehal dani. Osoba, ktorá spôsobí, že sa na tovar prestane vzťahovať režim alebo takáto situácia, je povinná platiť daň.

Tovar ktorého sa týka osobitný sklad je uvedený v prílohe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov č. 9 časti I príslušného zákona (číselné kódy Spoločného colného sadzobníka : 2709 00 90; Opis tovaru : Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové Ostatné). Osobitný sklad musí spĺňať podmienky podľa § 20 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov. Konkrétne ide o splnenie podmienok skladu minerálneho oleja. Skladovacia kapacita je najmenej 1 000 000 litrov minerálneho oleja s výnimkou skladu leteckých pohonných látok v priestore letiska a cisternovej lode, skladovacie zariadenie je pevne zabudované s výnimkou cisternovej lode, pre ktorú správca prístavu vydal povolenie na trvalé státie vo vodnej časti prístavu a z ktorej sa vydáva minerálny olej ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb a nákladov na Dunaji, ktorý je súčasťou medzinárodnej vodnej cesty vykonávanej v rámci podnikania. Pričom lodnou prevádzkovou látkou je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19, použitý ako pohonná látka alebo palivo. Zdaniteľná osoba, ktorá chce prevádzkovať osobitný sklad, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie osobitného skladu. Na podanie žiadosti o prevádzkovanie osobitného skladu sa vzťahujú ustanovenia § 21 a § 22 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov týkajúce sa povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a zábezpeky na daň.

Daňový subjekt, ktorý sa registruje u správcu dane, je povinný predložiť správcovi dane žiadosť o registráciu na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo. Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. V žiadosti o registráciu je daňový subjekt, ktorým je fyzická osoba, povinný uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené, miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu, svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky, dane, ku ktorým žiada registráciu, čísla účtov vedených pri poskytovateľoch platobných služieb, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti, splnomocnenca na doručovanie, ak ide o fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členského štátu, a tiež ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov. Ak ide o právnickú osobu, je povinná uviesť obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky, dane, ku ktorým žiada registráciu, čísla účtov vedených pri poskytovateľoch platobných služieb, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti, tiež štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak také údaje nie sú uvedené v obchodnom registri, splnomocnenca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členského štátu, ako aj ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov.

Osoba, ktorá chce prevádzkovať takýto daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať aj druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, prijímaných, skladovaných a odosielaných minerálnych olejov, a tiež predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho oleja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch, ak ide o sklad minerálneho oleja.

Prílohami k žiadosti sú doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, taktiež technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení, ako aj technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu, plus potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok, že nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ako aj vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, že nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené, pričom sa to vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu. Prílohou je aj zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.

Žiadateľ musí spĺňať aj podmienky, že vedie účtovníctvo, zložil zábezpeku na daň, nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu, nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené, pričom sa to vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu, nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa, nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie a ani, že nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: