dnes je 9.8.2020

Input:

Ručení, zajištění daně, nespolehlivý plátce, zveřejňování čísel účtů

30.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22 Ručení, zajištění daně, nespolehlivý plátce, zveřejňování čísel účtů

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

Právní úprava

§ 106a, § 106aa a § 106ab ZDPH

 

Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem (proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání).

Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou (proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání).

Správce daně na žádost nespolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby rozhodne, že nejsou nespolehliví, pokud po dobu 1 roku závažným způsobem neporušují své povinnosti vztahující se ke správě daně. Nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba mohou podat žádost o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehliví, nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, že jsou nespolehliví, nebo kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými, nebo že je skupina, jejíž byli členové, nespolehlivým plátcem.

Skutečnost, že je daná osoba nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou, zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňování čísel účtů plátců

Právní úprava

§ 96 a § 98 zákona o DPH, body 9. a 10. přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb.

 

V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Zároveň je oprávněna určit, která čísla účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Osoba povinná k dani, která byla plátcem k 31. 12. 2012, byla povinna oznámit správci daně do 2 měsíců od 1. 1. 2013 čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Zároveň byla oprávněna určit, která čísla účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud tuto povinnost nesplnila, má se za to, že určila ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě její registrační povinnosti.

Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že takové číslo účtu nebylo určeno.

Ručení oprávněného příjemce

Právní úprava

§ 108a zákona o DPH

 

Oprávněný příjemce, kterému vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit v souvislosti s přijetím vybraných výrobků z jiného členského státu, ručí za nezaplacenou daň z dodání tohoto zboží třetí osobě osobou, která toto zboží pořídila z jiného členského státu, ledaže prokáže, že přijal veškerá opatření, která od něj mohou být rozumně požadována, aby ověřil, že daň bude osobou, která toto zboží pořídila, řádně zaplacena.

Oprávněný příjemce ručí za nezaplacenou daň pouze do výše daně vypočtené ze základu daně odpovídajícího obvyklé ceně včetně spotřební daně.

Oprávněný příjemce může využít zvláštní způsob zajištění daně.

Ručení příjemce zdanitelného plnění

Právní úprava

§ 109 zákona o DPH

 

Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění za zákonem o DPH vymezených podmínek.

Z daného ustanovení v podstatě vyplývá povinnost příjemce zdanitelného plnění - ručitele uhradit daň z plnění uskutečněného poskytovatelem plnění, pokud tento daň neodvede. Avšak pouze za zákonem o DPH výše uvedených situací. Jedná se o jeden z nástrojů boje proti daňovým únikům.

Zvláštní způsob zajištění daně

Právní úprava

§ 109a zákona o DPH

 

Pokud příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z takového zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel, použije se tato úhrada pouze na úhradu daně poskytovatele zdanitelného plnění z tohoto zdanitelného plnění. Jedná se v podstatě o situaci, kdy se příjemce plnění uskutečněného v tuzemsku rozhodne dobrovolně za poskytovatele tohoto plnění uhradit daň přímo správci daně. V daném případě se pak příjemce plnění nemůže dostat do pozice ručitele za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH.

Postup v případě zvláštního způsobu zajištění daně

Upozornění na časté chyby

Upozornění na časté chyby

Ačkoli se institut ručení za nezaplacenou daň v zákoně o DPH poprvé objevil s účinností od 1. 4. 2011, mnoho plátců stále nevěnuje dostatečnou pozornost prověřování údajů týkajících se jejich dodavatelů. Jedná se rovněž o údaje snadno zjistitelné, jako je údaj o nespolehlivém plátci či údaj o zveřejněných účtech.