dnes je 5.4.2020
Input:

Reklamné predmety a DPH v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.2 Reklamné predmety a DPH v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, je reklamou predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. Príkladom reklamných predmetov je napríklad malá 0,04 l fľaška borovičky, ktorú rozdávala firma zaoberajúca sa výrobou takéhoto alkoholu na výstave Gastro. Takáto fľaštička sa považuje za reklamný predmet, ktorý prezentuje spoločnosť, jeho obchodné meno a produkty ktoré ponúka.

Pre neplatiteľa dane z pridanej hodnoty bude vždy celková suma výdavkov na reklamu, reklamné predmety, obchodné vzorky alebo reprezentáciu vrátane dane z pridanej hodnoty predstavovať nedaňový výdavok. Pre platiteľa dane nie je vždy možné jasne zadefinovať, či sa dodanie určitého predmetu bude považovať za reklamný predmet, reprezentáciu, alebo obchodnú vzorku, keďže pre každú z týchto kategórií platia osobitné ustanovenia daňovej legislatívy z hľadiska uznania daňových výdavkov, nároku na odpočet DPH a zdaniteľného plnenia z pohľadu DPH.


Rozdiel medzi reklamným predmetom, reprezentáciou alebo obchodnou vzorkou

Firma, ktorá sa zaoberá výrobou alkoholických nápojov, sa zúčastnila výstavy Gastro – a rozdávala 0,04 l fľaštičky s vlastným produktom (reklamný predmet), pri príležitosti valného zhromaždenia nakúpila pre účastníkov občerstvenie (reprezentácia), vo svojej podnikovej predajni ponúka zákazníkom ochutnávky predtým, než si ich zakúpia (obchodná vzorka).

Z pohľadu dane z pridanej hodnoty pre reklamné predmety platí § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. príslušného zákona.

Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo bezodplatne, alebo ho dodá na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti, alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17,00 € bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Platiteľ pri nákupe reklamných predmetov má nárok na odpočítanie dane a tiež platí, že dodanie reklamných predmetov v hodnote neprevyšujúcej 17,00 € za jeden kus sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Ak by teda jednotková cena reklamného predmetu bola do 14,17 € bez DPH, môže byť uznaný za daňový výdavok, pretože jeho hodnota vrátane DPH bude pre neho do 17,00 € (t. j. DPH bude 2,83 € ).

Pod bezodplatným dodaním reklamných predmetov za obchodným účelom rozumieme ekonomickú činnosť smerujúcu k propagácii firmy, výrobkov, tovaru alebo služieb s cieľom zvýšiť ich predajnosť. Takéto opatrenia sa vzťahujú na registrovaného platiteľa dane z pridanej hodnoty. Neplatiteľovi dane z pridanej hodnoty, nehľadiac na hodnotu reklamných predmetov, nevzniká právo na odpočítanie ani daňová povinnosť v oblasti dane z pridanej hodnoty. To znamená, že ak bol uvedený reklamný predmet nadobudnutý od platiteľa dane z pridanej hodnoty, celkové plnenie sa skladá zo základu dane, dane z pridanej hodnoty a celkovej sumy vrátane dane z pridanej hodnoty. V takom prípade však pre neplatiteľa, ktorý nadobudol takýto predmet, sa hodnotou reklamného predmetu rozumie celková suma vrátane dane z pridanej hodnoty, pretože nemá nárok na jej odpočet. Len platiteľovi vzniká nárok na odpočet, v takomto prípade sa za hodnotu reklamného predmetu považuje základ dane bez dane z pridanej hodnoty. Súčasťou hodnoty reklamného predmetu sú podľa zákona o dani z pridanej hodnoty okrem ceny aj náklady súvisiace s nadobudnutím, prípadne náklady na jeho vytvorenie vlastnou činnosťou. 


Firma vyrábajúca záhradnú techniku posiela svojim zákazníkom vzorky zadarmo, či už v rámci Slovenska, krajín EÚ, alebo tretích krajín. Hodnota vzoriek je 13,30 € bez dane za jeden kus. Na bezodplatné dodanie obchodných vzoriek tovaru platiteľa sa teda limit 17,00 €/ks nevzťahuje, t. j. v súvislosti s ich nadobudnutím vzniká nárok na odpočítanie dane, ale daňová povinnosť nevzniká. Ako potom určiť hodnotu reklamného predmetu vrátane nákladov?

Firma predávajúca záhradnú techniku obstarala 70 vzoriek príveskov v tvare kosačky v cene 4,00 € bez DPH za jeden kus, ktoré použije ako reklamné predmety pri