dnes je 6.8.2020

Input:

Registračná povinnosť podľa § 4 od roku 2020

26.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.25 Registračná povinnosť podľa § 4 od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., novelizuje § 4, pričom navrhované doplnenie predstavuje spresnenie situácie, v prípade ktorej sa zdaniteľná osoba nestáva platiteľom dane ex lege. Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2020, s ohľadom na termín transpozície smernice 2018/1910 a nadobudnutie účinnosti ustanovenia § 48c zákona o DPH.

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Pričom je zdaniteľná osoba e povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat. Žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla uvedený obrat tzv. dobrovoľná registrácia. Ak právnická alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu, je zdaniteľnou osobou, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Takúto registráciu vykoná najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Pričom dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Platiteľom sa stáva aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, a to odo dňa nadobudnutia podniku alebo jeho časti. Ako aj zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie, a to odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom. Ako aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur, okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane. Pričom oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane skôr, alebo kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác, alebo kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby. Od 1. januára 2020 sa sem bude zahrňovať aj oslobodenie od dane a to situácia ak platiteľ dodáva časť stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor. Takéto dodanie je oslobodené od dane, ak je uskutočnené po piatich rokoch odo dňa kolaudácie stavby, na základe ktorej sa povolilo prvé užívanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia