dnes je 21.9.2019
Input:

Registrácia zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.2 Registrácia zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová

Zmeny v § 4 ods. 3, 4 a 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2019.

Obrat pre účely zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2019 rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42 zákona o DPH. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 zákona o DPH, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

Ustanovenie § 4 ods. 7 zákona o DPH je transpozíciou čl. 288 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica 112”).

K zmene definície obratu došlo z dôvodu odstránenia nerovnakých podmienok pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo. S účinnosťou od 1. 1. 2019 metodické usmernenie MF SR č. MF/12860/2004-73, ktoré bolo vydané z dôvodu zabezpečenia jednotného výkladu v praxi pri určení výšky obratu v znení jeho definície podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH platnej do 31. 12. 2018, nie je uplatniteľné.

Nová definícia obratu v zmysle novely zákona o DPH, ktorou sa pojmy „výnosy” a „príjmy” nahradili pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb” znamená, že s účinnosťou od 1. 1. 2019 sa do obratu zahŕňa reálna hodnota dodaných tovarov a služieb, ktorá v podstate predstavuje protihodnotu v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH v čase ich dodania.

V súvislosti s novou definíciou obratu sa s účinnosťou od 1. 1. 2019 do zákona o DPH doplnilo v § 85kg ods. 1 prechodné ustanovenie v znení „Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Na tovary a služby, ktoré boli dodané v období sledovanom podľa § 4 ods. 1 a ktoré neboli zahrnuté do obratu do 31. decembra 2018, sa vzťahuje § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31.decembra 2018.”

V prechodnom období, kedy po zmene definície obratu do sledovaného obdobia 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spadá aj obdobie pred účinnosťou novely zákona o DPH, sa uplatní postup podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. 1. 2019.

V zmysle prechodného ustanovenia § 85kg ods. 1 zákona o DPH:

  • do obratu ustanoveného v § 4 ods. 7 zákona o DPH v znení účinnom od 1. 1. 2019 sa zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. 12. 2018, čím je zabezpečená kontinuita (neprerušenosť) sledovania obratu - obrat sa sleduje za obdobie najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Pre povinnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty k 31. 1. 2019 sa sleduje obrat za kalendárne mesiace február 2018 až január 2019, k 28. 2. 2019 sa sleduje obrat za kalendárne mesiace marec 2018 až február 2019, atď. Prvá veta prechodného ustanovenia sa naposledy uplatní pri sledovaní obratu k 30. 11. 2019, kedy sa do obratu za obdobie najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov zahrnie obdobie december 2018 až november 2019.

Za kalendárne mesiace január 2018 až december 2018 pri zistení výšky obratu postupuje zdaniteľná osoba podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH v znení účinnom do 31. 12. 2018. Ak po skončení kalendárneho mesiaca december 2018 zdaniteľná osoba zistí, že dosiahla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich (január 2018 až december 2018) obrat podľa definície § 4 ods. 7 zákona o DPH v znení účinnom do 31. 12. 2018 v sume 49 790 eur, má povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci december 2018. V tomto prípade sa prechodné ustanovenie § 85kg ods. 1 zákona o DPH neuplatní.

Zdaniteľná osoba pri zistení výšky obratu k 31. 1. 2019 pre povinnú registráciu pre DPH za kalendárne mesiace február 2018 až január 2019 postupuje nasledovne: za kalendárne mesiace február 2018 až december 2018 sleduje „príjmy” resp. „výnosy” v znení § 4 ods. 7 zákona o DPH účinnom do 31. 12. 2018 a za mesiac január 2019 sleduje hodnotu dodaných tovarov a služieb v znení § 4 ods. 7 účinnom od 1. 1. 2019. Zároveň postupuje podľa § 85kg ods. 1 druhá a tretia veta novely zákona o DPH. Ak za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich (február 2018 až január 2019) presiahne obrat zdaniteľnej osoby hodnotu 49 790 eur, je povinná podať žiadosť o registráciu do 20. februára 2019.

  • do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa aj hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Napríklad, ak fyzická osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva prijala časť platby (tzv. zálohová/preddavková platba) v období do 31. 12. 2018 pred dodaním tovaru, výška príjmu bola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. 12. 2018. Z dôvodu eliminácie dvojitého zahrnutia tej istej sumy do obratu, ak v danom prípade k dodaniu tovaru dôjde napr. v januári 2019, do obratu v znení účinnom od 1. 1. 2019 sa zahrnie len výška hodnoty dodaného tovaru, ktorá nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. 12. 2018. Ak zálohová platba bola prijatá na celú hodnotu tovaru do 31. 12. 2018, hodnota dodaného tovaru po 1. 1. 2019 sa do obratu nezahŕňa.


Fyzická zdaniteľná osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva prijala z hodnoty objednaného tovaru v sume 20 000 eur zálohovú platbu pred jeho dodaním vo výške 8 000 eur v mesiaci máj 2018. Tovar v celkovej hodnote 20 000 eur bol dodaný v marci 2019. Do obratu za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov zahrnie zdaniteľná osoba obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 2019, čo znamená, že do obratu zahrnie príjem 8 000 eur dosiahnutý v máji 2018 v zmysle definície obratu platnej do 31. 12. 2018 a hodnotu dodaného tovaru v mesiaci marec 2019 vo výške, v akej nebola ešte zahrnutá do obratu do 31. 12. 2018, t. j. vo výške 12 000 eur (20000 – 8000). Ak za obdobie apríl 2018 až marec 2019 zdaniteľná osoba presiahne obrat 49 790 eur, je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 4 ods.1 zákona o DPH do 20. apríla 2019.


Fyzická zdaniteľná osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva prijala zálohovú platbu vo výške 8 000 eur z hodnoty objednaného tovaru 20 000 eur pred jeho dodaním v období pred 31. 12. 2018, napr. v decembri 2017. Znamená to, že príjem v sume 8 000 eur ovplyvnil obrat u zdaniteľnej osoby v období január 2017 až november 2018, pričom zdaniteľná osoba obrat pre povinnú registráciu nedosiahla. Príjem z prijatej platby vo výške 8 000 eur sa zahŕňa do obratu podľa zákona o DPH v znení účinnom do 31. 12. 2018. Tovar v celkovej hodnote 20 000 eur bol dodaný v marci 2019. Do obratu podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH v znení účinnom od 1. 1. 2019 sa zahrnie len časť hodnoty dodaného tovaru, ktorá nebola zahrnutá do obratu do 31. 12. 2018, t. j. hodnota tovaru v sume 12 000 eur (20 000 eur hodnota dodaného tovaru po 1. 1. 2019 - 8 000 eur hodnota tovaru zahrnutá do obratu do 31. 12. 2018 z dôvodu prijatia zálohovej platby do 31. 12. 2018).


Fyzická zdaniteľná osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva pred dodaním tovaru prijala platbu v mesiaci december 2018 v sume 10 000 eur a v septembri 2019 v sume 1 000 eur na dodanie tovaru v celkovej hodnote 22 000 eur. Zákazníkovi bol tovar dodaný 5. 1. 2020. Prijatá zálohová platba v decembri 2018 v sume 10 000 eur sa zahŕňa do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. 12. 2018. Prijatá platba v septembri 2019 v sume 1 000 eur sa nezahŕňa do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. 1. 2019. Do obratu v kalendárnom mesiaci január 2020 sa zahrnie časť hodnoty dodaného tovaru, ktorá nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. 12. 2018, t. j. hodnota