Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príklad k odpisu pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. h) a r) zákona o dani z príjmov

29.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.10 Príklad k odpisu pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. h) a r) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

§ 19 ods. 2 písm. h) ZDP

Od 1.1.2015 podľa § 19 ods.2 písm. h) body 1 až 6 ZDP odpis pohľadávky u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva je daňovým výdavkom výdavok do výšky

 • odpisu menovitej hodnoty pohľadávky, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov alebo jej neuhradenej časti vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane,

 • odpisu postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením

 • u daňovníkov, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, Exportno-importná banka Slovenska a u daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov podľa osobitného predpisu, pohľadávky charakteru istiny z nesplatenej pôžičky (od 1.1.2016 z “istiny z nesplateného úveru “),

 • odpis pohľadávky voči osobám v rezolučnom konaní, ak o odpise záväzku rozhodla Rada pre riešenie krízových situácií podľa §39 až §46 zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu.

Účtovný odpis pohľadávky (na ťarchu účtu 546 - Odpis pohľadávky) sa stáva daňovým výdavkom až po splnení podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach § 19 ods.2 písm. h) body 1 až 6 ZDP.

Do 31.12.2014 bol daňovým výdavkom odpis pohľadávky v menovitej hodnote bez podmienky zahrnutia do zdaniteľných príjmov a odpis pohľadávky v obstarávacej cene bez podmienky uhradenia obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením postupníkom (§ 19 ods.2 písm. h) body 1 až 5 ZDP v znení účinnom do 31.12.2014).

Odpis pohľadávky voči dlžníkom, u ktorých súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate alebo od 1.1.2018 ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu (podľa §167v zákona o konkurze a vyrovnaní) a to aj u daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate alebo od 1.1.2018 oznámením v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu je daňovým výdavkom v nadväznosti na § 19 ods. 2 písm. h/ bod 1 zákona o dani z príjmov.

§ 19 ods. 2 písm. r) ZDP

Odpis nepremlčanej pohľadávky v menovitej hodnote bez príslušenstva alebo jej neuhradenej časti je daňovým výdavkom u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva podľa § 19 ods.2 písm. r) ZDP, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

 • dátum vzniku pohľadávky od 1.1.2004,

 • uplynutie zákonom stanovenej lehoty splatnosti pohľadávky (nad 360 dní, nad 720 dní, nad 1 080 dní),

 • pohľadávka musí byť zahrnutá do zdaniteľných príjmov,

 • na pohľadávku je možné tvoriť OP, ktorá je súčasne uznaná za daňový výdavok,

 • pohľadávka musí byť riziková,

 • pohľadávka musí byť nepremlčaná ocenená v menovitej hodnote bez príslušenstva,

 • odpis pohľadávky sa nevzťahuje na pohľadávky nadobudnuté postúpením a na pohľadávky, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami.

Podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP účinného od 1.1.2016 je daňovým výdavkom odpis príslušenstva pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods.22 ZDP. Opravná položka k príslušenstvu pohľadávky, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov je daňovým výdavkom do výšky 100 % hodnoty príslušenstva, alebo jeho neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní. Ustanovenie sa použije po prvýkrát pri podaní DP po 31.decembri 2015. Od 1.1.2018 na základe zmeny v § 20 ods.22 ZDP daňovník môže zahrnúť OP k príslušenstvu pohľadávky do daňových výdavkov na základe 2 alternatív:

 • ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 1080 dní,

 • ak od splatnosti príslušenstva uplynula doba dlhšia ako 1080 dní.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 a 200 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 

V súvislosti s odpisom pohľadávok, vznikli spoločnosti tieto prípady:

 1. Spoločnosť eviduje pohľadávku v menovitej hodnote za poskytnutú službu vo výške 3 762 € splatnú 1. 3. 2016, ktorá je riziková, dlžník nekomunikuje, neodpovedá na výzvy veriteľa. Odpis pohľadávky spĺňa podmienky na uznanie v účtovníctve vytvorenej opravnej položky (OP) do daňových výdavkov vo výške 50 %, pretože pohľadávka je k 31.12.2018 viac ako 720 dní po splatnosti a menej ako 1 080 dní po splatnosti. Na pohľadávku možno tvoriť buď daňovo uznanú OP vo výške 50 % , alebo sa daňovník môže rozhodnúť, že upustí od vymáhania pohľadávky a celú menovitú hodnotu pohľadávky v účtovníctve odpíše na ťarchu účtu 546- Odpis pohľadávky. Spoločnosť sa rozhodla pohľadávku odpísať. V takom prípade do daňových výdavkov zahrnie účtovný odpis pohľadávky vo výške 50 % (1 881 €). Zvyšná časť odpísanej pohľadávky vo výške 1 881 € (50 %) zvyšuje výsledok hospodárenia na r. 16 tabuľky A, resp. r. 130 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. V roku 2019 si daňovník nebude môcť túto zvyšnú časť pohľadávky vo výške 50 % uplatniť do daňových výdavkov, pretože pohľadávka bola v účtovníctve v plnej výške odpísaná (vyradená z majetku) už v r. 2018.
 2. Spoločnosť eviduje pohľadávku nadobudnutú kúpou v obstarávacej cene 3 000 € dňa 15.11. 2014. Nakoľko neprichádza k odpisu z niektorého zo zákonných dôvodov uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) ZDP, odpis pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP sa nevzťahuje na pohľadávky nadobudnuté postúpením a na pohľadávky, ktoré možno započítať so splatnými záväzkami. Preto je suma odpisu vo výške 3 000 € zaúčtovaná na ú. 546 položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia v podanom daňovom priznaní na r. 16 tabuľky A, resp. r. 130.
 3. Na dlžníka spoločnosti bol vyhlásený konkurz ešte v r. 2017. Spoločnosť pohľadávku riadne prihlásila do konkurzu, ale dňa 16.5.2018 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu, že konkurz sa
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: