dnes je 9.12.2019
Input:

Príjmy exekútora z pohľadu zákona o DPH v roku 2019

30.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.14.2.5 Príjmy exekútora z pohľadu zákona o DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Exekútor v roku 2018 viedol daňovú evidenciu – príjmy mal 49 600 eur. Po úprave januárových príjmov by prekročil 50 000 eur (12 kal. mesiacov za sebou). Príjmy tvorili iba trovy exekúcie – čiastočne vypočítané z úhrad povinných, teda uzatvorené aj ešte neuzatvorené exekúcie. Bol povinný registrovať sa na DPH už do 20. 2. 2019? Čo je obrat pre exekútora? Aj príjmy z neukončených exekúcii? Z čiastočných úhrad tiež odvádza DPH mesačne? Napr. z čiastočnej úhrady je časť pre exekútora 1,70 eura, prepočíta túto sumu na základ a DPH a odvedie DPH? Alebo čaká na ukončenie exekúcie, vypočíta DPH z celej sumy určenej exekútorovi a odvedie po skončení exekúcie? Kde by som našla ucelené usmernenie k DPH pre exekútorov?

Odpoveď:

Pre posúdenie povinnosti registrácie za platiteľa DPH je potrebné pracovať s definíciou, čo vstupuje do obratu a tiež s prechodným ustanovením, keďže sa zmenila definícia obratu a zjednotil sa pojem HODNOTA.

Taktiež treba vedieť, čo je jeho tržba (výnos) a čo nie.

Zmena v definícii obratu pre účely registrácie za platiteľa dane

Zjednotenie pravidiel pre posudzovanie obratu (nová definícia) na účely zákona o DPH

Stav platný do 31. 12. 2018 bol v zákone o DPH v tomto znení:

Podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH, na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

Informácia: Do 31. 12. 2018 boli v zákone definované príjmy/výnosy. V záujme jednotného postupu pri uplatňovaní § 4 ods. 7zákona o DPH Ministerstvo financií SR vydalo usmernenie č. MF/12 860/2004-73, podľa ktorého zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb. Zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.

Znenie platné do 31. 12. 2018 rozlišuje medzi zdaniteľnými osobami (a aj platiteľmi) v závislosti od skutočnosti, či vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo:

  • zdaniteľné osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva tzv. hotovostný princíp (príjem), do obratu zahŕňajú aj prijatú preddavkovú platbu na budúce plnenie,

  • zdaniteľné osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva – uplatňujú princíp výnosu.

Nové znenie – stav účinný k 1. 1. 2019 (§ 4 ods.7 zákona o DPH)

Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota