Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prenájom ťahača návesu maďarskému odberateľovi z pohľadu DPH v roku 2019

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.5 Prenájom ťahača návesu maďarskému odberateľovi z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Slovenský podnikateľ, platiteľ dane na Slovensku, by chcel uzavrieť nájomný vzťah s maďarským podnikateľom, platiteľom dane v Maďarsku, na prenájom ťahača návesu s návesom na dobu neurčitú. Išlo by o dlhodobý nájom, čiže nájomné by bolo fakturované maďarskému nájomcovi bez DPH – podľa základného pravidla § 15 miestom dodania služby je sídlo odberateľa.

Mohlo by byť nájomné dohodnuté formou platby nájomného v 2 častiach? Jedna časť by bola dohodnutá ako pevné nájomné, ktoré by zahŕňalo odpisy jazdnej súpravy, poistné, daň z motorových vozidiel a primeraný zisk a druhá časť by predstavovala pohyblivé nájomné, ktoré by zahŕňalo mýto, PHM (hradené cez ERP) a ostatný spotrebný materiál (hradený tiež na základe zjednodušených daňových dokladov), ktoré by boli nakúpené na Slovensku a nakúpil by ich prenajímateľ, slovenský platiteľ? Mal by prenajímateľ nárok na odpočet slovenskej DPH z týchto nákladov? V tomto prípade by pohyblivé nájomné mohlo byť fakturované maďarskému odberateľovi vo výške ceny bez DPH spotrebného prevádzkového materiálu? A to rovnako podľa § 15, t. j. bez DPH ako služba nájomného s prenesením daňovej povinnosti na maďarského odberateľa? Jazdná súprava jazdí tak na území Slovenska ako aj Maďarska.

Odpoveď:

§ 16 ods. 2 zákona o DPH, miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov je miesto, kde sa dopravný prostriedok fyzicky dá k dispozícii zákazníkovi; krátkodobým nájmom sa rozumie nepretržité držanie alebo používanie dopravného prostriedku počas obdobia nepresahujúceho 30 dní alebo 90 dní, ak ide o nájom plavidiel. Miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí iného nájmu dopravných prostriedkov, ako je krátkodobý nájom (t. j. dlhodobý), ak je poskytnutý osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, okrem nájmu výletnej lode, pri ktorom je miestom dodania služby miesto, kde sa dá výletná loď fyzicky k dispozícii zákazníkovi za podmienky, že v tomto mieste má poskytovateľ svoje sídlo alebo prevádzkareň. T. j. dlhodobý nájom pre zdaniteľnú osobu sa riadi pravidlom podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. To znamená, že ak ide o zdaniteľnú osobu z Maďarska, dochádza k prenosu daňovej povinnosti na maďarského podnikateľa.

Výška nájomného – stanovenie základu dane (§ 22 zákona o DPH – Základ dane pri dodaní tovaru a služby)

(1) Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby.

(2) Do základu dane podľa odseku 1 sa zahŕňajú aj:

a) iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu,

b) súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.

To znamená, že do základu dane pre stanovenie výšky nájomného vstupujú položky, ktoré sú nevyhnutné a spojené s nájmom (je to vlastne Vaša kalkulácia).

Základné pravidlo na odpočítanie dane na vstupe

§ 49 ods. 3 zákona o DPH, platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42, s výnimkou poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39, ak sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskej únie, alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskej únie. Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: