dnes je 21.11.2019
Input:

Prenájom priestorov telocvične od školského zariadenia z pohľadu DPH v roku 2019

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.2.4 Prenájom priestorov telocvične od školského zariadenia z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


PO (s. r. o., neplatca DPH) si bude prenajímať priestory telocvične od školského zariadenia (neplatca DPH) v sume cca 1 200 eur mesačne. Dohodli sa, že s. r. o. investuje peniaze do prerobenia telocvične, ktoré mu budú započítané v prenájme. Naša otázka je, aké daňové povinnosti vyplývajú školskému zariadeniu z rekonštrukcie telocvične a následného mesačného nájmu? Resp., aké dane potom bude školské zariadenie znášať za tento obchod so s. r. o.?

Odpoveď:

Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia spolu so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a školskými účelovými zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon”) tvoria sústavu školských zariadení.

Medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia podľa § 113 školského zákona patrí:

  • školský klub detí,

  • centrum voľného času,

  • školský internát,

  • školské hospodárstvo a

  • stredisko odbornej praxe.

Z uvedenej otázky vyplýva, že školské zariadenie bude realizovať prenájom a Vaša spoločnosť zrealizuje rekonštrukciu v uvedenom zariadení.

Školské zariadenie vystaví faktúru na prenájom a Vaša spoločnosť vystaví faktúru školskému zariadeniu za rekonštrukciu a tieto fakturácie sa budú riešiť vzájomnými zápočtami.

Keďže prenájom nehnuteľnosti sa považuje za podnikanie, tak podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH vstupuje do obratu pre registráciu za platiteľa DPH (ide o § 38 zákona o DPH). Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

§ 4 ods. 1 zákona o DPH – Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je