dnes je 21.9.2019
Input:

Prekládka a rekonštrukcia kanalizácie z pohľadu zákona o DPH v roku 2019

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.1 Prekládka a rekonštrukcia kanalizácie z pohľadu zákona o DPH v roku 2019

Zuzana Sidorová, Tax Manager, CroweAdvartisTax, k.s.


Developerská spoločnosť, platiteľ DPH, realizuje výstavbu. V rámci výstavby jej vznikajú tzv. vyvolané investície, napr. preložka kanalizácie a rekonštrukcia tejto kanalizácie, ktorá bude po ukončení odovzdaná do vlastníctva Vodárňam a kanalizáciám (odovzdanie podľa osobitných predpisov). Hodnota preložky a rekonštrukcie je fakturovaná dodávateľom s prenosom daňovej povinnosti. Pri odovzdaní preložky sme povinní odviesť DPH z hodnoty investície pri vyradení?

Odpoveď:

Zo zadania predpokladáme, že ide o preložku a rekonštrukciu kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve Vodární a kanalizácií. Zároveň predpokladáme, že developerská spoločnosť uskutoční rekonštrukciu tejto kanalizácie, aby túto mohla využívať po dokončení výstavby (na uskutočnenie svojich zdaniteľných plnení).

Developerská spoločnosť si služby súvisiace s preložkou a rekonštrukciou objednala od dodávateľa, pričom na vstupe odpočítala DPH.

V súlade s ustanovením § 35 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len ”zákon č. 442/2002 Z. z.) náklady na preložku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie znáša osoba, z podnetu ktorej sa uskutočnila, ak osobitný predpis neustanoví inak. Ten, kto potrebu preložky vyvolal, je povinný odovzdať vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie dokončenú stavbu po vydaní kolaudačného rozhodnutia vrátane príslušnej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a súvisiacich dokladov.

Vzniká otázka, či je developerská spoločnosť povinná DPH, ktorú odpočítala v súvislosti s prijatými službami za účelom preložky a rekonštrukcie kanalizácie, odviesť do štátneho rozpočtu.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.”) sa za dodanie služby za protihodnotu považuje aj bezodplatné dodanie služby na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa. Ak teda bola na vstupe odpočítaná DPH v zmysle § 49 zákona č. 222/2004 Z. z., je o. i. potrebné zvážiť, či dochádza k naplneniu ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 222/2004 v zmysle vyššie uvedeného.

Podobnou otázkou, ako je uvedená v zadaní, sa zaoberal aj Súdny dvor EÚ (ďalej len „SD EÚ”) vo veci