Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Předmět daně, územní působnost, základní pojmy

29.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2 Předmět daně, územní působnost, základní pojmy

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zákon o DPH je uplatňován na plnění, která jsou předmětem daně dle tohoto zákona. Zákon o DPH přesně vymezuje, která plnění jsou předmětem daně, a to především v úvodní části zákona. Mimoto jsou však v některých ustanoveních zákona o DPH specifikována plnění, která se nepovažují za dodání zboží či poskytnutí služby a nejsou tudíž předmětem daně (např. pozbytí obchodního závodu, poskytnutí dárku či obchodního vzorku za daných podmínek, postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci). Plnění s místem plnění mimo tuzemsko ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH nejsou předmětem daně dle zákona o DPH platného v tuzemsku a při jejich uskutečňování musí plátce respektovat pravidla platná ve státě, ve kterém je místo plnění stanoveno.

Základní pojmy dle zákona o DPH, které jsou vymezeny níže, se prolínají celým následujícím textem. Z tohoto důvodu jsou uvedeny zde v úvodu podobně jako v ZDPH.

Právní úprava

§ 2, § 2a, § 2b, § 3 a § 4 zákona o DPH

Předmět daně

Typy plnění

Příklad

Plátce pořídí za úplatu zboží od osoby registrované k dani v Polsku, toto zboží přepraví do tuzemska a následně jej v tuzemsku dodá za úplatu jiné osobě povinné k dani. Předmětem daně v tuzemsku je v daném případě pořízení zboží z jiného členského státu a také tuzemské dodání zboží jiné osobě povinné k dani, neboť v obou případech jsou naplněny výše uvedené podmínky (za úplatu, osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku).

Pořídí-li plátce shodné zboží za úplatu od osoby registrované k dani v Polsku, do tuzemska jej však nepřepraví a v Polsku jej následně dodá za úplatu jiné osobě povinné k dani, nebude ani jedna z těchto obchodních operací předmětem daně v tuzemsku, neboť nebude naplněna podmínka místa plnění v tuzemsku.

Příklad

Plátce – stavební firma poskytuje stavební práce soukromé osobě na rodinném domě v tuzemsku. Poskytnutá služba je v tuzemsku předmětem daně.

Poskytne-li stavební firma stavební práce soukromé osobě na rodinném domě na Slovensku, bude místo plnění poskytnuté služby na Slovensku a plnění nebude předmětem daně v tuzemsku.

Příklad

Tuzemský plátce – provozovatel kavárny přijme od osoby registrované k dani v Německu dar – kávovar do své tuzemské provozovny. Ačkoli je pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněno v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebude pořízení kávovaru předmětem daně v tuzemsku, neboť se nejedná o pořízení zboží za úplatu.

Příklad

Plátce prodává zboží – lyže, které ale nejsou jeho obchodním majetkem, nýbrž majetkem soukromým. Při dodání lyží vystupuje jako soukromá osoba. Dodání lyží není předmětem daně dle zákona o DPH, neboť plátce při jejich dodání nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Příklad

Tuzemský plátce doveze zboží z Ukrajiny na Slovensko, na Slovensku dojde k propuštění zboží do celního režimu volný oběh a na Slovensku bude zboží plátcem rovněž prodáno. Jak dovoz zboží tak jeho následný prodej nebudou předmětem daně v tuzemsku, neboť místo plnění obou transakcí bude na Slovensku.

Příklad

Tuzemská osoba nepovinná k dani – soukromá osoba pořídí z Německa za úplatu nový dopravní prostředek. Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani je předmětem daně v tuzemsku. Jedná se o jedinou situaci dle zákona o DPH, kdy fyzické osobě nepovinné k dani vzniká povinnost přiznat daň z přidané hodnoty.

Příklad

Sportovec – tuzemský plátce přijímá za účast v exhibičním sportovním utkání pořádaném tuzemskou firmou tzv. startovné. Jedná se o příjem za poskytnutí sportovní činnosti a plnění je předmětem daně v tuzemsku.

Pokud však tento sportovec bude přijímat finanční částky za umístění v soutěži, za postup či za výhru, nebude se jednat o úplatu za poskytnutou službu (výhra či umístění není uskutečněním plnění) a nebude předmětem daně.

Příklad

Plátce pronajímá nebytové prostory v nemovitosti. V nájemních smlouvách má zapracováno ujednání, dle kterého je nájemce povinen při sjednání nájmu zaplatit kauci ve stanovené výši. Ve smlouvě je dále specifikováno, že kauce bude použita na úhradu nájemného, bude-li nájemce v prodlení s úhradami nájemného, a za jakých podmínek. Po ukončení nájemního vztahu bude kauce nájemci vrácena, pokud budou všechny závazky nájemce splněny. V okamžiku přijetí kauce se nejedná o úplatu za poskytnuté plnění, přijatá kauce tedy nebude předmětem daně. Pouze za situace, kdy je v souvislosti s neplněním závazku nájemce použita kauce na jeho úhradu, stává se úplatou za poskytnutou službu a bude předmětem daně.

Příklad

Plátce dodává zboží s jeho přepravou jiné osobě povinné k dani. Zboží je při přepravě poškozeno a odběratel jej po převzetí nechá po dohodě s dodavatelem na vlastní náklady opravit. Po dodavateli pak požaduje finanční částku jako náhradu vzniklých výdajů. Odběratel zboží neposkytuje dodavateli zboží žádnou službu, pouze po něm požaduje finanční náhradu škody. Nejedná se tedy o úplatu za poskytnutou službu a přijatá náhrada škody není předmětem daně.


Územní působnost - pro účely DPH

Tuzemsko

Členský stát

Jiný členský stát

Území Evropské unie

Území, která se pro účely DPH nepovažují za území členského státu Evropské unie

Základní pojmy

Úplata

Daň na výstupu

Správce daně

Osoba registrovaná k dani

Zahraniční osoba

Osoba neusazená v tuzemsku

Osvobozená osoba

Provozovna

Jednotková cena

Zboží

Dopravní prostředek

Dle článku 38 Nařízení rady (EU) č. 282/2011 dopravní prostředky dle směrnice 2006/112/ES zahrnují vozidla bez ohledu na to, zda jsou motorizovaná či nikoliv, a jiná zařízení a prostředky konstruované k přepravě osob nebo předmětů z jednoho místa do jiného, které mohou být taženy, vlečeny či tlačeny vozidly a které jsou normálně konstruovány pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity. Dopravními prostředky jsou zejména pozemní vozidla jako automobily, motocykly, jízdní kola, tříkolky a obytné přívěsy, dále přívěsy a návěsy, železniční vagony, lodě, letadla, vozidla zvlášť konstruovaná pro přepravu nemocných nebo zraněných osob, zemědělské traktory a jiná zemědělská vozidla a mechanicky nebo elektronicky poháněné vozíky pro invalidy. Vozidla, která jsou trvale znehybněna, a kontejnery se nepovažují za dopravní prostředky.

Nový dopravní prostředek

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

Osobní automobil

Nájem

Přepočet cizí měny na českou měnu

Upozornění na časté chyby

Upozornění na časté chyby

Plátci často chybují při vyhodnocování přijatých úplat, které jsou jen finančním vypořádáním či náhradou za zavinění určitého stavu, který přináší druhé straně např. zvýšené náklady či omezení možnosti využití dříve uskutečněného plnění. Jedná se o přijaté úplaty typu náhrady škody či smluvní sankce, kdy tyto úplaty nejsou úplatami za poskytnuté plnění a nejsou tudíž předmětem daně. Např. v případě náhrady škody dochází většinou nejprve k dodání zboží či poskytnutí služby, dodané zboží nedojde příjemci v požadované kvalitě či služba není poskytnuta v dostatečné kvalitě a příjemce plnění sjedná většinou po dohodě s poskytovatelem plnění nápravu tohoto stavu již na vlastní náklady. Po poskytovateli původního plnění pak již požaduje jen náhradu škody, která mu vznikla úhradou těchto dodatečných oprav. Příjemce úplaty nepřijímá úplatu za poskytnuté plnění, neboť žádné plnění dodavateli zboží neposkytl. Přijímá úplatu jen jako finanční vypořádání a tato úplata pak není předmětem daně, když ze základních ustanovení zákona o DPH vyplývá, že předmětem daně jsou vymezená plnění.

Obdobně nejsou předmětem daně přijaté úplaty typu kauce či jistiny, které jsou finanční zárukou pro případ neplnění sjednaných úplat za konkrétní plnění a v případě jejich plnění jsou tyto jistiny či kauce vráceny jejich poskytovateli. Nedojde-li tedy k použití kauce na úhradu plnění, není předmětem daně.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: