dnes je 10.8.2020

Input:

Predaj stavebného pozemku a vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH v roku 2019

27.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.2 Predaj stavebného pozemku a vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Spoločnosť, platiteľ DPH, predala stavebný pozemok. Najskôr na základe zmluvy o budúcej zmluve bolo dohodnuté, že kupujúci splatí pozemok v dvoch zálohových splátkach. 1. záloha bola uhradená 26. 6. 2019, 2. záloha bola uhradená 23. 7. 2019. K obidvom uvedeným platbám boli vystavené faktúry na zálohu, vyčíslená DPH so zdaniteľným plnením, prvá 26. 6. a druhá 23. 7. Následne bola podpísaná zmluva o predaji dňa 29. 7. V zmluve je uvedené, že vlastníctvo pozemku prechádza na kupujúceho dňom zápisu v katastri. Dňom dodania pozemku bude teda deň zápisu v katastri? S týmto dátumom vyhotoví predávajúci vyúčtovaciu faktúru, v ktorej odpočíta uhradené zálohy?

Prijaté preddavkové platby:

§ 19 ods. 4 zákona o DPH – Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (v rozsahu prijatej platby).

Základný dátum dodania, vyúčtovacia faktúra:

§ 19 ods. 1 zákona o DPH – Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri