Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Predaj penziónu z pohľadu DPH v roku 2019

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.2 Predaj penziónu z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Prosíme vás o radu vo veci predaja penziónu. Ja som kúpil penzión v 05/2012 v hodnote 1 500 001,00 € s DPH od platiteľa DPH.

Penzión bol 20-ročný, čiže prvá kolaudácia bola v roku 1992. Penzión som ihneď prenajal inému platiteľovi DPH a účtujem až dodnes prenájom s DPH.

V roku 2018 nájomca so súhlasom prenajímateľa (mňa) vykonal na prenajatom penzióne technické zhodnotenie penziónu o kotolňu v hodnote 20 000 €. Prenajímateľ súhlasil v zmluve o nájme s odpisovaním technického zhodnotenia.

Na základe vzájomnej dohody sme sa rozhodli tento penzión predať nájomcovi v apríli 2019.

1. Ako vysporiadať technické zhodnotenie penziónu – odpredá to nájomca prenajímateľovi s DPH? Alebo nájomca bude platiť len za penzión bez technického zhodnotenia?

2. Celý penzión potom predať nájomcovi – bude k cene účtovaná DPH? Ide o predávajúceho a kupujúceho – obidvaja platitelia DPH.

Odpoveď:

1. Predaj technického zhodnotenia prenajímateľovi

Vyjadrenie Finančnej správy ku predaju technického zhodnotenia prenajímateľovi

Platiteľ mal prenajatú časť nehnuteľnosti od iného platiteľa DPH, ktorú využíval výlučne na činnosti s plným nárokom na odpočet DPH. Túto časť nehnuteľnosti so súhlasom prenajímateľa počas doby nájmu technicky zhodnotil (vykonali rekonštrukciu) a technické zhodnotenie odpisoval. Z rekonštrukcie boli uplatnené odpočty DPH na vstupe. Pri ukončení nájmu sa platiteľ s prenajímateľom dohodol na odkúpení zostatkovej ceny technického zhodnotenia. Ako má platiteľ postupovať v zmysle zákona o DPH? Môže uplatniť “prenos daňovej povinnosti na kupujúceho“ v zmysle § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH alebo môže tržbu z predaja zostatkovej ceny technického zhodnotenia fakturovať s DPH?

Odpoveď:

Ak v danom prípade platiteľ dane dodá technické zhodnotenie za protihodnotu, takéto dodanie podlieha dani a osobou povinnou platiť daň je predávajúci v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH. V prípade dodania technického zhodnotenia nehnuteľnosti nejde o dodanie stavby alebo časti stavby, a preto sa na dodanie technického zhodnotenia neuplatní daňový režim v zmysle § 38 a prenos daňovej povinnosti na kupujúceho v zmysle § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH.

2. Predaj nehnuteľnosti nájomcovi (penzión)

Podľa § 38 ods. 8 zákona o DPH, platiteľ, ktorý dodáva stavbu alebo časť stavby, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa odseku 1 alebo odseku 7, sa môže rozhodnúť, že dodanie stavby alebo časti stavby nebude oslobodené od dane; to neplatí pri dodaní stavby určenej na bývanie, dodaní jednotlivého bytu a dodaní jednotlivého apartmánu v bytovom dome. Ak platiteľ dodá stavbu,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: