dnes je 16.10.2019
Input:

Predaj nehnuteľnosti firmou z pohľadu DPH v roku 2018

1.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.1 Predaj nehnuteľnosti firmou z pohľadu DPH v roku 2018

Ing. Juraj Válek, PhD.

Zákon o dani z pridanej hodnoty rieši predaj nehnuteľností z pohľadu miesta dodania, samotnej daňovej povinnosti a možnosti oslobodenia od dane. Na účely tohoto zákona sa za nehnuteľnosť považujú pozemky a stavby alebo ich časti ako sú byty, nebytové priestory a. i. spojené so zemou pevným základom, ako aj stavebné pozemky, poľnohospodárska pôda, alebo lesná pôda.

Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru, tzn. keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky, je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.

Zdaniteľná osoba je v tomto prípade vtedy ak ide o opakovaný nákup a predaj nehnuteľností za účelom získania príjmov majúcich sústavnú povahu a pred predajom dotknutých nehnuteľností realizuje aktívne úkony, aké zvyčajne vykonávajú podnikateľské subjekty. Znamená to zavádzanie inžinierskych sietí na takýchto pozemkoch, ako aj využívanie overených marketingových krokov. Ide o činnosti ktoré nie sú normálne začlenené do rámca nakladania so súkromným majetkom a v takomto prípade sa na nich vzťahuje zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. a je povinný z takto získaných príjmov odviesť daň.

Ak sa na občana pri predaji nehnuteľnosti vzťahuje zákon o dani z pridanej hodnoty, musí sa registrovať za platiteľa DPH, pričom registrácia môže byť povinná, dobrovoľná, alebo zákonná. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa, ak dosiahne obrat z predaja nehnuteľností 49 790 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak dosiahne túto hranicu už skôr je povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa už v nasledujúcom mesiaci po dosiahnutí obratu. Môže však podať žiadosť o registráciu za platiteľa aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, kedy daňový úrad posúdi, či danú osobu zaregistruje. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom DPH zo zákona dňom, kedy dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo príjme platbu pred ich dodaním, ak sa má z takéhoto dodania dosiahnuť príjem 49 790 eur.

Podľa novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018 oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo jej časti, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo jej časti alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti. Platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane. Svoje rozhodnutie je povinný písomne oznámiť príjemcovi plnenia najneskôr v lehote na vyhotovenie faktúry, pričom byty a nebytové priestory sa na účely oslobodenia od dane považujú za časť stavby. Faktúra musí byť vyhotovená do 15 dní odo dňa dodania tovaru, alebo odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá, tiež od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Alebo od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru, pri znížení ceny tovaru po vzniku daňovej povinnosti, alebo pri zvýšení ceny tovaru. Oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku, ako aj nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby), nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel, nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov, ako aj nájmu bezpečnostných schránok. Pričom ubytovacím zariadením sa rozumie hotel, motel, botel, penzión, turistická ubytovňa alebo iná ubytovňa pri poskytnutí krátkodobého ubytovania, ktorým sa rozumie ubytovanie na obdobie kratšie ako tri mesiace, chata, kemping a ubytovanie v súkromí. Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane. Uvedené sa vzťahuje aj na podnájom nehnuteľnosti alebo jej časti.

Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť, aj napriek tomu že spĺňa podmienky oslobodenia.

Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa aj na dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji. Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného. Nemožno ju vykonať, ak je povinnému v konaní o určenie vlastníctva vykonateľným neodkladným opatrením uložená povinnosť zdržať sa prevodu vlastníckeho práva k nej. Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. Naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť aj s jej súčasťami a s príslušenstvom. Taktiež sa na to vzťahuje § 88 až 153 zákona o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý pojednáva o daňovom exekučnom konaní.

Ak pri prevode