dnes je 22.7.2024

Input:

Predaj manželkou zdedených zásob v roku 2023

23.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.3 Predaj manželkou zdedených zásob v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Daňovník (živnostník) zomrel 31. júla 2023. V účtovníctve mal zaúčtované nespotrebované zásoby (materiál, tovar) v obstarávacej cene 2 000 eur. O túto obstarávaciu sumu zásob sa zvýši základ dane zomretého daňovníka. Nespotrebované zásoby boli predmetom dedičského konania po zomretom manželovi, ktorý vykonával podnikateľskú činnosť a zdedila ich manželka. Manželka (dedička) nepokračuje v živnosti po manželovi a  tieto zásoby predá. Má nejaké povinnosti z tohto titulu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.,

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.,

  • Opatrenie MF SR č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce