Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Podanie daňového priznania podľa zákona o DPH v roku 2019

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.2 Podanie daňového priznania podľa zákona o DPH v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie každý platiteľ okrem platiteľa registrovaného ako zahraničná osoba, ktorý je povinný podať daňové priznanie, ak mu vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň, ak v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo pri vývoze tovaru a služieb, dodal tovar oslobodený od dane pri trojstrannom obchode alebo ak uplatňuje odpočítanie dane.

Pod zahraničnou osobou rozumieme zdaniteľnú osobu, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom dane. Ďalej zahraničná osoba, povinne registrovaná, tzn., ktorá dodáva tovar do tuzemska formou zásielkového predaja a celková hodnota bez dane takto dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku 35 000 eur, alebo dobrovoľne. Taktiež zahraničná osoba, ktorá je povinne registrovaná, z dôvodu zásielkového predaja do tuzemska fyzickej osobe na osobnú spotrebu tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane. Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň, je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Pričom výnimkou je osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu, ktorá je povinná podať daňové priznanie do siedmich dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Každá osoba, ktorá príležitostne nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná priložiť k daňovému priznaniu aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane. Osoba, ktorá nie je platiteľom a príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane v daňovom priznaní. Pričom daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania.

Každá osoba, ktorá je

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: