Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Platné sadzby dane DPH v roku 2019 - § 27 zákona o DPH s príkladmi

27.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.2 Platné sadzby dane DPH v roku 2019 - § 27 zákona o DPH s príkladmi

Ing. Juraj Válek, PhD.

Základná sadzba dane je vo výške 20 % zo základu dane. Vzťahuje sa na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane. Pričom zníženej sadzbe dane, ktorá je vo výške 10 % zo základu dane, podliehajú len vybrané tovary a služby.

Znížená sadzba dane sa uplatňuje na tovary uvedené v prílohe č. 7 a služby uvedené v prílohe č. 7a zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Podľa prílohy č. 7 ide o tovary mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat, mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz, mäso a jedlé droby, z hydiny, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené, ako aj ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené, tiež živé ryby, ale len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb, ako aj ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb, rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb, čerstvé alebo chladené. Ďalej sa sem zaraďuje mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko, maslo, chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb, rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny, rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo, sacharín a jeho soli. Taktiež sa znížená sadzba vzťahuje na antibiotiká, farmaceutické výrobky, diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, certifikované referenčné materiály, ako aj ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. Znížená sadzba sa uplatňuje aj na tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti, taktiež hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované, pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily); vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby, ako aj vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý patrí medzi ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia, ďalej zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých, ktorý patrí medzi ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému, ako aj individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí, ktorý sa zaraďuje medzi elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné), tiež ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje, ale len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím. Znížená sadzba sa uplatňuje aj na vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom, ako aj časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby, alebo kontaktné šošovky, ako aj okuliarové šošovky zo skla, ako aj z ostatných materiálov. Taktiež ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží, dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín, umelé časti tela, načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti a hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti a podobné výrobky z akéhokoľvek materiálu, ktoré sú určené len na inkontinenciu.

Podľa prílohy č. 7a ide o služby tzn. ubytovacie služby, ktorými sú hotelové a podobné ubytovacie služby, ako služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov, s denným upratovaním (okrem ubytovania viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka), ako aj turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, ako služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v ubytovniach pre mládež, turistických ubytovniach a horských chatách, alebo služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v obydliach používaných viacerými majiteľmi v rôznych obdobiach počas roka, ako aj ostatné krátkodobé ubytovacie služby v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov, bez denného upratovania. Tiež medzi služby so zníženou sadzbou zaraďujeme prevádzku táborísk a miest na kempovanie automobilov a obytných prívesov, služby táborísk, rekreačné služby miest na kempovanie automobilov a obytných prívesov, ako aj ostatné ubytovacie služby, ubytovacie služby poskytované v študentských domovoch alebo školských internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov, spacie (lôžkové) vozne a podobné dopravné prostriedky na prenocovanie.

Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje aj na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

Jednou z dôležitých náležitostí faktúry je uvedenie sadzby dane, ktorá sa uplatní, pričom platiteľ dane z pridanej hodnoty, ktorý dodá tovar alebo služby inému platiteľovi dane, je povinný na faktúre uviesť sadzbu dane 20 % alebo 10 %. Pričom to však neplatí o platiteľovi dane, ktorý dodá v tuzemsku inému platiteľovi dane tovar alebo službu, pri ktorých sa uplatní prenos daňovej povinnosti. Ide o nasledujúce tovary a služby ako dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku, pričom pod kovovým odpadom a šrotom sa rozumie taký, ktorý je z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov, ďalej ide o prevod emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku, dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, aj keď je oslobodené od dane a ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť, ako aj dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji, taktiež dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky. Ďalej ide o tovary a služby, akými sú dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra, dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako už uvedených okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra, ako aj dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac, dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac a dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014. Pri prenose daňovej povinnosti nie je platiteľ dane povinný uvádzať sadzbu dane, nakoľko v tomto prípade žiadnu sadzbu dane z pridanej hodnoty neuplatňuje.

Pričom platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.


Firma X, ktorá je platiteľ dane, sa zmluvne zaviazala, že pre firmu Y v jej mene a na jej účet

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: