dnes je 29.11.2022

Input:

Písomná dohoda o elektronickom doručovaní správcovi dane v roku 2022

28.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1.2 Písomná dohoda o elektronickom doručovaní správcovi dane v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Písomnú dohodu so správcom dane uzatvára daňový subjekt už len fyzická osoba, resp. poverená osoba, ktorou sa na účely dohody rozumie splnomocnený zástupca podľa § 9 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „daňový poriadok”), ktorému oprávnenie uzavrieť dohodu vyplýva z plnomocenstva alebo poverený zamestnanec daňového subjektu. Konanie poverenej osoby sa považuje za konanie daňového subjektu. Dohoda musí byť podpísaná oprávnenou osobou (štatutár, alebo zástupca daňového subjektu, alebo osoba poverená štatutárnym orgánom právnickej osoby) a preto sa vyžaduje podpis oprávnenej osoby pred správcom dane alebo podpis oprávnenej osoby úradne overený. Ak dohoda nie je podpísaná pred správcom dane, tak na dohode