Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15 Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Pokud plátce uskutečňuje plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, znamená to pro něj, že u uskutečněných plnění sice neodvádí daň, avšak současně u všech souvisejících přijatých plnění, která pořizuje výhradně pro uskutečnění takovýchto plnění, nemá nárok na odpočet daně.

Mezi osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně patří např. základní poštovní služby, finanční a pojišťovací služby, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí (v určitých situacích), výchova a vzdělávání, zdravotní služby apod.

Obecná pravidla platná pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

Právní úprava

§ 51 ZDPH

Příklad

Plátce prodává starou nemovitou věc (kolaudace v roce 1960) vloženou do podnikání, u dodání uplatní osvobození dle § 56 zákona o DPH. Dne 15. února obdrží zálohu ve výši 500 000 Kč, dodání nemovité věci se uskuteční dne 1. dubna, kdy bude doplacen 1 000 000 Kč. Plátce v daňovém přiznání na řádku 50 přizná 500 000 Kč ve zdaňovacím období únor (1. čtvrtletí) a zbývající částku 1 000 000 Kč přizná na řádku 50 přiznání ve zdaňovacím období duben (2. čtvrtletí). Tato plnění se neuvádějí do kontrolního hlášení.

Při posuzování plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se postupuje obdobně jako u jiných plnění. Např. hodnota plnění se stanoví dle § 36 zákona o DPH, pro stanovení dne uskutečnění plnění se postupuje dle § 21 odst. 2 až 9 zákona o DPH, při opravě hodnoty plnění se postupuje podle § 42 zákona o DPH apod.

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek

Právní úprava

§ 52 zákona o DPH

 

Příklad

Plátce provozuje novinový stánek, kde mimo jiné prodává i poštovní známky. Vzhledem k tomu, že při prodeji požaduje od kupujících částku rovnou nominální hodnotě poštovních známek, je prodej známek plněním osvobozeným od daně. Na rozdíl od poskytnutí základních poštovních služeb, jako je např. dodání poštovní zásilky, není u dodání poštovních známek pro uplatnění osvobození podstatné, zda je prodávající držitelem poštovní licence.

 

Rozhlasové a televizní vysílání

Právní úprava

§ 53 zákona o DPH

Osvobozeno je rozhlasové nebo televizní vysílání, tj. poskytování rozhlasového nebo televizního vysílání prováděného provozovateli vysílání ze zákona podle zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání, s výjimkou vysílání obchodního sdělení, nebo poskytování obdobného vysílání z jiného členského státu nebo ze třetí země.

Finanční činnosti

Právní úprava

§ 54 zákona o DPH

Osvobozeny jsou:

a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních korporacích,

b) přijímání vkladů od veřejnosti,

c) poskytování úvěrů a peněžních zápůjček,

d) platební služby a vydávání elektronických peněz,

e) vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písm. d),

f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,

g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu,

h) obstarávání inkasa,

i) směnárenská činnost,

j) operace týkající se peněz,

k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank, včetně zahraničních bank, nebo od státu,

l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,

m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,

n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet,

o) obchodování s investičními nástroji,

p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,

q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,

r) vedení evidence investičních nástrojů,

s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,

t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka,

u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring,

v) obhospodařování nebo administrace investičního fondu, důchodového fondu, účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů,

w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,

x) výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva,

y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u).

U většiny výše uvedených plnění není podstatné, kdo dané plnění poskytuje, zda se jedná o banku či jiný subjekt.

Příklad

Plátce zakládá nové společnosti s tím, že následně převádí podíly v obchodních korporacích třetím osobám. Podíly prodává za vyšší úplatu, než je hodnota podílu. Do řádku 50 plátce uvádí vždy jako hodnotu osvobozeného plnění úplatu, která mu za převod náleží.

Příklad

Plátce v případě volných finančních prostředků nabízí poskytování půjček. Související úroky, které mu v souvislosti s poskytnutými půjčkami náleží, jsou plněním osvobozeným od daně.

 

Penzijní činnosti

Právní úprava

§ 54a zákona o DPH

 

Pojišťovací činnosti

Právní úprava

§ 55 zákona o DPH

 

Příklad

Plátce, autobazar, zprostředkovává svým klientům pojištění. Získaná provize je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně.

 

Dodání vybraných nemovitých věcí

Právní úprava

§ 56 zákona o DPH

K oblasti dodání nemovitých je na internetových stránkách finanční správy umístěna Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 ze dne 21. 12. 2015, která k tomuto poskytuje metodický výklad. Dále jsou zde zveřejněny odpovědi na dotazy týkající se této Informace.

Dodání pozemku

Stavebními pracemi se rozumí např. příprava staveniště, zpevnění příjezdové komunikace nebo pozemku, výstavba inženýrských sítí za účelem budoucího připojení stavby, odlesnění pozemku apod.

Správními úkony se rozumí např. podání návrhu na změnu územního plánu, zahájení řízení z moci úřední dle stavebního zákona apod.

Příklad

Plátce převádí pozemek, pole, nenachází se zde žádná stavba. Pozemek není určen k zástavbě. Převod pozemku bude osvobozeným plněním.

Příklad

Plátce převádí pozemek, který je dle územního plánu určen k zástavbě rodinnými domy, dosud není vydáno stavební povolení ani není udělen souhlas s provedením ohlášené stavby. K patě pozemku je přivedena inženýrská síť. Převod pozemku bude zdanitelným plněním.

Příklad

Plátce převádí pozemek, zahradu. Zahrada je oplocena, nachází se zde rovněž studna. Pozemek dle územního plánu není určen k zástavbě. Převod pozemku bude osvobozeným plněním. Stavby, které slouží k lepšímu využití pozemku, jako je plot nebo studna, nebrání osvobození při dodání pozemku.

 

Dodání vybrané nemovité věci

Podstatnou změnou se rozumí nástavba o více než jedno podlaží, přístavba, kterou dojde k navýšení podlahové plochy stavby nebo jednotky o více než 50 % oproti původní podlahové ploše stavby nebo jednotky před navýšením, a dále další stavební úpravy, opravy a údržba, které podléhají kolaudačnímu souhlasu nebo ohlášení, a zároveň finanční hodnota takové stavební úpravy dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě přesáhne 50 % zjištěné ceny nebo 50 % směrné hodnoty. Orientační výši směrné hodnoty je možné vypočítat na internetových stránkách finanční správy.

Na vliv běhu lhůty pro osvobození mají vliv zkolaudované podstatné změny stavby, které nastaly až po 1. 1. 2016.

Výjimka: U převodu staveb, bytů a nebytových prostor nabytých do 31. 12. 2012 se namísto pětileté lhůty uplatní tříletá lhůta.

Skutečnosti rozhodné pro počátek běhu lhůty uvedené výše se v případě pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, nebo práva stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí, odvíjí od stavby pevně spojené se zemí, s níž pozemek tvoří funkční celek nebo která je součástí práva stavby.

Plátce se může rozhodnout, že u dodání pozemku nebo vybrané nemovité věci namísto osvobození uplatní daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, může tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu a bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti (§ 92d zákona o DPH).

Příklad

Plátce dne 15. 11. 2012 zakoupil nemovitou věc za účelem provozování penzionu. Nemovitou věc začal užívat k ekonomické činnosti dne 1. 12. 2012. První kolaudační souhlas byl u této nemovité věci vydán dne 2. 4. 2012. Pokud se plátce v roce 2019 rozhodne budovu penzionu prodat, bude se jednat o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně za podmínky, že v letech 2016 až 2019 nedošlo k  podstatné změně stavby. Plátce má u prodeje možnost namísto uplatnění osvobození jej zatížit daní. Pokud bude kupující plátce, bude toto dobrovolné zdanění vyžadovat jeho souhlas a bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

Příklad

Plátce v roce 2013 koupil nemovitou věc, kde zřídil sídlo firmy. První kolaudace nemovité věci proběhla v roce 1999. V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, kdy došlo k přístavbě, kterou byla podlahová plocha navýšena o 60 %. Kolaudační souhlas k této změně stavby byl vydán v prosinci 2015. Plátce nemovitou věc prodává v červenci 2019. Dodání této nemovité věci bude osvobozeno, s možností uplatnit daň dobrovolně. Pokud by byl kolaudační souhlas ke změně stavby vydán až v letech 2016 až 2018, při prodeji by se jednalo o povinně zdanitelné plnění.

Příklad

Plátce v červenci 2019 prodává nemovitou věc, kterou zakoupil v roce 1995, od její koupě neproběhla žádná podstatná změna stavby. Jedná se o prodej budovy – výrobní haly, která je prodávána spolu s pozemkem o několika parcelních číslech. Na pozemku se nacházejí rovněž drobné stavby, které slouží k využití stavby výrobní haly. Hlavním plněním je prodej výrobní haly, a proto i režim při dodání pozemku a drobných staveb se bude řídit režimem dodání hlavní stavby. Jelikož jde o stavbu starou, bez provedení změn, prodej je osvobozen s možností dobrovolného uplatnění daně.

Nájem nemovitých věcí

Právní úprava

§ 56a zákona o DPH

 

Plátce se může rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatní daň.

Příklad

Plátce vlastní bytový dům. V přízemí se nacházejí nebytové prostory (prodejny a restaurace) a v dalších patrech byty. Veškeré prostory plátce pronajímá. Veškeré byty jsou pronajaty soukromým osobám, u těchto nájmů je tedy uplatňováno osvobození od daně. Prostory restaurace jsou pronajaty osobě povinné k dani, která není plátcem. Pronajímatel není oprávněn uplatnit u nájmu zdanění, nájem je osvobozen od daně. Ostatní nebytové prostory jsou pronajaty jiným plátcům, kteří zde provozují ekonomickou činnost – maloobchodní prodej. V případě těchto nájmů má plátce možnost nájemné osvobodit od daně či zdanit. Bude záležet jednak na dohodě pronajímatele a nájemce a jednak na tom, zda v souvislosti s pronajatými prostory hodlá vlastník těchto prostor (pronajímatel) uplatňovat daň na vstupu, např. při jejich rekonstrukci, a z těchto důvodů zvolí u nájmů zdanění.

Příklad

Plátce pronajímá jazykovou učebnu osobě povinné k dani, která vede kurzy anglického jazyka. Učebna je pronajata každé úterý od 15 do 17 hodin, celkově na dobu neurčitou. Přestože se jedná o dlouhotrvající smluvní vztah, jde o krátkodobý nájem, který podléhá dani, neboť se nejedná o nepřetržitý nájem nad 48 hodin.

Příklad

Plátce pronajímá garáž. Jelikož jde o nájem prostor k parkování, nelze jej osvobodit a jedná se o zdanitelné plnění. Pokud by však nájem garáže byl součástí smluvního ujednání pronájmu bytu, mohlo by se celé plnění jako jeden celek osvobodit od daně, neboť nájem míst k parkování by byl velmi úzce spjat s nájmem bytu.

Příklad

Plátce „pronajal” 2 m2 zdi nebo plotu jinému plátci za účelem umístění reklamy. U daného plnění nelze uplatnit osvobození od daně, jelikož se nejedná o skutečný nájem, neboť „nájemci” nejsou dána obdobná práva, jako by byl vlastníkem. Jedná se o přenechání části nemovité věci k užití jinému, což je zdanitelným plněním se základní sazbou daně.

 

Výchova a vzdělávání

Právní úprava

§ 57 zákona o DPH

 

Výchovná a vzdělávací činnost na školách

Praktické vyučování

Příklad

Střední hotelová škola, plátce, provozuje v budově školy restauraci, kde vaří a obsluhují její studenti. Poskytované stravovací služby jsou plněním osvobozeným od daně, jelikož byly poskytnuty v rámci praktické přípravy.

 

Vysoké školy

Rekvalifikace

Příklad

Plátce, střední škola, provádí rekvalifikační kurzy – svářečské kurzy, které realizuje podle akreditovaného vzdělávacího programu, včetně přezkoušení. Jedná se o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně.

 

Další jazykové vzdělání

Volnočasové aktivity

Příklad

Domov dětí a mládeže, plátce, příspěvková organizace, organizuje různé kroužky a zájmové kluby určené dětem, žákům a studentům. Tyto jsou osvobozeny od daně. Pokud by organizace současně pořádala i kurzy pro dospělé – např. kurz numerologie apod., osvobození by se neuplatnilo.

 

Služby péče o dítě v dětské skupině

Dodání zboží nebo poskytnutí služby související s výchovou a vzděláváním

Příklad

Plátce, základní škola, jejíž součástí je školní jídelna, zajišťuje stravovací služby pro žáky, pedagogy, ostatní zaměstnance a rovněž poskytuje stravovací služby zaměstnancům blízkého obecního úřadu. Při poskytnutí stravovacích služeb žákům se bude jednat o plnění osvobozené od daně, u ostatních stravovacích služeb půjde o zdanitelné plnění.

 

Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží

Právní úprava

§ 58 zákona o DPH

 

Příklad

Zdravotnické zařízení, plátce, poskytuje zdravotní služby. Ošetří pacientovi zlomeninu. Pacientovi je zlomenina fixována buďto sádrou, kterou hradí zdravotní pojišťovna, nebo speciální ortézou, na kterou musí pacient přispět, nebo dle kvality i celou uhradit sám. Při posouzení uplatnění osvobození není podstatné, zda je zdravotní péče hrazena pacientem či zdravotní pojišťovnou. Ošetření zlomeniny je činností s léčebným cílem, a je proto osvobozeno od daně v každém případě.

 

Příklad

Při prodeji léčiv v lékárně se vždy jedná o zdanitelné plnění. Pokud jsou však léčiva spotřebována v rámci poskytnutí zdravotní služby (podání léku v nemocnici apod.), vstoupí do základu daně poskytnuté zdravotní služby a budou spolu s ní osvobozena.

 

Sociální pomoc

Právní úprava

§ 59 zákona o DPH

Osvobozeny jsou sociální služby, pokud jsou poskytovány podle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální služby lze osvobodit, pouze pokud jsou poskytovány na základě rozhodnutí o registraci vydaného příslušným krajským úřadem, popř. ministerstvem v případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je ministerstvo.

Příklad

Domov pro seniory, plátce, jako registrované zařízení sociálních služeb, poskytuje ubytování pro seniory včetně všech souvisejících služeb (stravování, úklidové práce apod.). Takto poskytovaná plnění jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně.

 

Provozování hazardních her

Právní úprava

§ 60 ZDPH

Osvobozeno je provozování hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.

Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně – poskytovaná zejména neziskovými subjekty

Právní úprava

§ 61 ZDPH

Osvobozena jsou následující plnění:

a) poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a jejichž povaha je politická, odborová, náboženská, vlastenecká, filozofická, dobročinná nebo občanská, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž,

b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí a mládeže orgány sociálněprávní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálněprávní ochrany dětí,

c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k zákonem o DPH vymezeným činnostem,

d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost,

e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,

f) poskytování služeb a dodání zboží zákonem o DPH vymezenými osobami za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny,

g) poskytování služeb nezávislým seskupením osob, které je osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, se sídlem v tuzemsku, svým členům, kteří uskutečňují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle písmen a) až f), § 52 odst. 1, § 53 nebo § 57 až 59 zákona o DPH nebo činnosti, při jejichž uskutečňování nejsou osobou povinnou k dani, pokud

1. jsou tyto služby přímo nezbytné k tomu, aby tito členové mohli uskutečňovat uvedená plnění nebo činnosti,

2. úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí podle podílů členů na poskytnuté službě a

3. toto poskytování služeb nenarušuje tím, že se jedná o plnění osvobozené od daně, hospodářskou soutěž.

Příklad

Plátce – kulturní zařízení, příspěvková organizace – vybírá vstupné do muzea, na filmová a divadelní představení apod. Poskytuje plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Plátce – sportovní klub, nezisková organizace – provozuje lyžařský vlek a kluziště. Úplata obdržená za jízdné na vleku či za vstupenku na kluziště bude osvobozeným plněním bez nároku na odpočet daně.

 

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož plátce nemá nárok na odpočet daně

Právní úprava

§ 62 zákona o DPH, bod 3. přechodných ustanovení – Čl. II zákona č. 87/2009 Sb.

 

Příklad

Nemocnice, plátce, prodává vyřazené vybavení – postele, noční stolky, stoly, židle, různé přístroje apod. Jelikož při jejich pořízení neměla nárok na odpočet daně, protože je využívala k plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, ani při jejich prodeji se nejedná o zdanitelné plnění, ale půjde o plnění osvobozené.

Plátce v lednu 2009 pořídil do obchodního majetku osobní automobil. Dle tehdy platného znění zákona o DPH nebylo při koupi možné uplatnit nárok na odpočet daně. Pokud plátce např. v roce 2019 tento automobil prodá, bude prodej dle platných přechodných ustanovení plněním osvobozeným od daně.

Upozornění na časté chyby

V oblasti osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně často chybují plátci, kteří nebyli zřízeni za účelem podnikání, když si neuvědomí, že plnění, která poskytují, jsou striktně ze zákona o DPH plněními osvobozenými od daně bez nároku na odpočet daně (zejména plnění dle § 61 ZDPH). Domnívají se, že se mohou rozhodnout daná plnění zdaňovat, a tedy si i uplatňovat nárok na odpočet daně, jako je tomu u ziskových subjektů. Jedná se např. o muzea, zoologické zahrady, sportovní kluby apod.

Často chybují i plátci, kteří uplatňují osvobození u plnění, která označují jako nájem, avšak o nájem se nejedná – např. využití střechy domu pro montáž telekomunikačních zařízení, poskytnutí prostoru k užívání části restaurace k umístění výherních hracích přístrojů apod.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: