Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osoby

1.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3 Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osoby

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Tento text se věnuje zejména podmínkám, za kterých může osobě povinné k dani vzniknout povinnost se registrovat k dani z přidané hodnoty jako plátce či identifikovaná osoba, a také situacím, kdy může být tato registrace ukončena.

Osoby povinné k dani

Zjednodušeně se dá říct, že osobou povinnou k dani je plátce, identifikovaná osoba nebo osoba, která se jimi může stát. Aby se nějaká osoba mohla stát plátcem či identifikovanou osobou, musí jít o osobu povinnou k dani, tj. osobu vykonávající ekonomickou činnost.

Právní úprava

§ 5 ZDPH

Za osobu povinnou k dani se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem apod.

Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti.

Příklad

Osobou povinnou k dani je i osoba, která nemá živnostenský list ani není zapsána v obchodním rejstříku. Z pohledu zákona o DPH není podstatné, zda je daná činnost vykonávána legálně či ne. Osobou povinnou k dani je tedy například i osoba, které nemá oprávnění k podnikání, a přesto prodává zboží za účelem získávání pravidelného příjmu.

Osobou povinnou k dani je i osoba, která za účelem získávání pravidelného příjmu využívá majetek, který nemá vložen do podnikání. Jedná se například o soustavný pronájem nemovité věci, který daná osoba zdaňuje dle § 9 ZDP.


Obrat z pohledu zákona o DPH

Právní úprava

§ 4a ZDPH


Příklad

Osoba povinná k dani ve sledovaném období:

  • uskutečnila dodání zboží s místem plnění v tuzemsku za 300 000 Kč

  • poskytla služby s místem plnění v tuzemsku za 95 000 Kč

  • poskytla stavební práce na nemovitých věcech na Slovensku za 110 000 Kč

  • přijala zálohu ve výši 400 000 Kč na stavební práce, které se uskuteční na nemovité věci v tuzemsku po ukončení sledovaného období

  • obdržela úrok z jednorázově poskytnuté půjčky ve výši 25 000 Kč

  • obdržela dotaci na nákup investičního majetku ve výši 750 000 Kč

  • poskytla pojišťovací služby za 12 000 Kč, tyto služby dělá soustavně

  • obdržela úplatu ve výši 80 000 Kč za dodávku zboží, které bylo dodáno před započetím sledovaného období

Ve sledovaném období do obratu vstoupí částky 300 000 Kč a 95 000 Kč za dodávky zboží a poskytnuté služby, bez ohledu na to, zda byla daná plnění v tomto období uhrazena či nikoli. Do obratu osoba povinná k dani rovněž zahrne částku 12 000 Kč. Jde sice o plnění osvobozené od daně dle § 55 ZDPH, ale nejedná se o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně. Obrat tedy bude činit 407 000 Kč.

Do obratu se naopak nezahrnou poskytnuté služby s místem plnění mimo tuzemsko. Jedná se o stavební práce na nemovitých věcech na Slovensku, kde místem plnění u těchto služeb je místo, kde se dané nemovité věci nacházejí. Do obratu se nezahrnou ani zálohy na plnění, která se uskuteční až v následujících obdobích, a ani platby za plnění, která nastala dříve. Rovněž jednorázový úrok z půjčky, vzhledem k tomu, že se jedná o doplňkovou činnost uskutečněnou příležitostně, do obratu nevstoupí. Do obratu se nezahrne ani přijatá dotace na nákup investičního majetku.


Registrace plátce

Právní úprava

§ 6 až § 6f, § 94 až § 96 a § 98 zákona o DPH, bod 4 a 6 přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb.


Registrace plátce při překročení obratu osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku

Plátcem se ani při překročení hranice obratu pro povinnou registraci nestává osoba, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Příklad

Osoba povinná k dani dosáhla za období duben 2018 až březen 2019 obrat 1 150 000 Kč, čímž překročila limit daný zákonem o DPH pro vznik povinné registrace. Tato osoba se ze zákona stává plátcem ke dni 1. května 2019. I v případě, že by nepodala včas přihlášku k registraci a překročení obratu by bylo zjištěno v pozdějším období, bude provedena zpětná registrace k 1. květnu 2019 a za veškerá zdaňovací období od května 2019 budou podána daňová přiznání. Plátce je povinen přiznat plnění uskutečněná od 1. května 2019 a má současně nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění.

Pokud by daná osoba uskutečňovala např. pouze pojišťovací činnosti, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, k povinné registraci by nedošlo.

Příklad

Osoba povinná k dani dosáhla za období září 2011 až srpen 2012 obrat 1 200 000 Kč, čímž překročila limit daný zákonem o DPH pro vznik povinné registrace, měla se tedy stát plátcem daně od 1. listopadu 2012 (dle znění zákona o DPH účinného do 31. 12. 2012). Překročení obratu však zjistila až v březnu 2019 a oznámila tuto skutečnost správci daně. Plátcem se tato osoba stane ke dni 1. ledna 2013. Za zdaňovací období od ledna 2013 budou podána daňová přiznání (pouze zdaňovací období, která nebudou prekludována).Registrace společníka společnosti dle § 2716 až § 2746 NOZ (do roku 2013 účastníka sdružení)

S účinností od 1. 7. 2017 byla ze zákona o DPH odstraněna veškerá speciální pravidla pro společníky společnosti, a to počínaje registrací, počítáním obratu až po vedení společné evidence a pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně. V současné době již každý společník společnosti vykazuje v daňovém přiznání svoji část ekonomické činnosti a společníci společnosti již nemají provázanou registraci k DPH, ve společnosti se mohou vyskytovat současně plátci i neplátci.

Díky přechodným ustanovením mohli společníci společnosti, kteří byli k 30. 6. 2017 plátci, do 31. 12. 2018 postupovat stále dle pravidel platných do 30. 6. 2017.

Registrace plátce při nabytí obchodního závodu

Registrace plátce při přeměně

Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejich společníků, nepřestává být plátcem.

Registrace z titulu poskytnutí služby nebo zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku prostřednictvím provozovny umístěné mimo tuzemsko

Výjimka

Registrační povinnost nevzniká při poskytnutí služby, která je v tuzemsku osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně.

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se zabývá zpracováním reklamních prospektů. Kromě tuzemského místa podnikání svou ekonomickou činnost provozuje i prostřednictvím provozovny umístěné v Polsku, kde má i zaměstnance. Tato osoba je v Polsku registrována k dani z přidané hodnoty. V případě, že je prostřednictvím polské provozovny poskytnuta reklamní služba tuzemskému plátci, vzniká poskytovateli služby povinnost se v tuzemsku zaregistrovat k dani z přidané hodnoty. Obdobně by vznikla povinnost se zaregistrovat v tuzemsku, pokud by polská provozovna zaslala zboží tuzemské soukromé osobě.


Registrace plátce při pokračování v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém plátci

Příklad

Plátce podnikající v oboru maloobchodního prodeje zemře dne 2. února daného roku. Dne 8. srpna daného roku nabude právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. Manželka pokračuje v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém. Zemřelý plátce přestává být plátcem až dnem předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele (tj. dnem předcházejícím dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví), tj. nastává právní fikce „prodloužení života”). Do rozhodnutí soudu o dědictví podává přiznání vlastním jménem na účet pozůstalosti osoba spravující pozůstalost. Manželka zemřelého se plátcem stává až ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele, tj. od 8. srpna daného roku. Do 15 dnů je pak povinna podat přihlášku k registraci a k 8. srpnu se stává plátcem. V posledním zdaňovacím období registrace zemřelého plátce není povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace obchodním majetkem a u kterého zemřelý dříve uplatnil nárok na odpočet daně v případě, že dědic pokračuje v uskutečňování ekonomických činností (§ 79b ZDPH).Dobrovolná registrace plátce

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, zemědělec, jehož obrat činí 400 000 Kč, se rozhodne dobrovolně zaregistrovat k dani, jelikož nakupuje převážně od plátců daně a rovněž jeho odběrateli jsou zejména plátci daně. Po podání žádosti o registraci danou osobu správce daně zaregistruje, plátcem se stane ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí o registraci. Nelze požádat o registraci se zpětným datem účinnosti.

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, pojišťovací agent, požádá o registraci k dani. Pokud pojišťovací agent vykonává pouze pojišťovací služby osvobozené od daně a ani nehodlá uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, není oprávněn se registrovat, i kdyby jeho obrat dosahoval 3 mil. Kč. Pokud však v budoucnu hodlá uskutečňovat například prodej zboží, je oprávněn se zaregistrovat k dani.

Obecně k registraci:

Na webových stránkách finanční správy je zveřejněna Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty a rovněž Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty. Podání této Přílohy přihlášky je dobrovolné, její podání může urychlit registrační řízení.

Odkaz na Přílohu přihlášky – http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017_DPH_priloha-prihlasky-kregistraci-k-dph.PDF

Registrace identifikované osoby

Právní úprava

§ 2, § 2a, § 2b, § 6g až § 6l, § 97, § 97a, § 98, § 106d odst. 4 zákona o DPH


Registrace identifikované osoby z titulu pořízení zboží z jiného členského státu

Při pořízení zboží z jiného členského státu se osoba pořizující zboží může rozhodnout, že i pořízení zboží do hodnoty 326 000 Kč je v tuzemsku předmětem daně.

Příklad

Osoba povinná k dani, která se dosud neregistrovala k dani jako plátce, jelikož nedosáhla obratu pro povinnou registraci, pořídí nový dopravní prostředek z jiného členského státu (např. osobní automobil, který má najeto méně než 6 000 km). Ode dne pořízení tohoto automobilu se stává identifikovanou osobou a daň bude přiznána již z takto pořízeného automobilu.

Příklad

Výše uvedený postup se uplatní, i pokud osoba povinná k dani pořídí z jiného členského státu zboží podléhající spotřební dani. Např. osoba, která není plátcem, provozovatel bufetu, pořídí z Polska od osoby registrované k dani cigarety či alkohol. Bez ohledu na výši hodnoty pořízeného zboží se dnem prvního pořízení tohoto zboží stává identifikovanou osobou.


Registrace identifikované osoby z titulu přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, zabývající se prodejem speciálních zdravotnických přístrojů, si nechá poradit od švýcarského právníka na obchodní cestě ve Švýcarsku (popř. je právní služba poskytnuta prostřednictvím elektronické pošty). Osoba povinná k dani – příjemce služby se stává ode dne přijetí služby identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, opravář obuvi, nakoupí na Slovensku materiál určený pro opravu obuvi v hodnotě 800 EUR. Tento materiál pro něj přepraví slovenský přepravce, osoba povinná k dani na Slovensku. Ode dne přijetí přepravní služby se její příjemce stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, majitel restaurace, si nechá polskou osobou povinnou k dani opravit fasádu restaurace. Ode dne přijetí stavebních prací se stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, majitel stavební firmy, potřebuje své zaměstnance přepravit na vzdálenou stavbu nacházející se v České republice. Využije služeb německého přepravce. Ode dne přijetí přepravní služby se příjemce stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, účetní, si od rakouské osoby povinné k dani koupí počítačové vybavení včetně jeho instalace v kanceláři, která se nachází v tuzemsku. Ode dne dodání zboží s instalací se účetní stává identifikovanou osobou.


Registrace identifikované osoby z titulu poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, přepravce, přepraví zboží pro osobu povinnou k dani na Slovensku. Ode dne poskytnutí služby se stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, právník, poradí osobě povinné k dani v Německu, která řeší spor s tuzemským odběratelem. Ode dne poskytnutí právní služby se právník stává identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, opraví pro polskou osobu povinnou k dani zemědělský stroj. Nezáleží na tom, zda bude stroj k opravě převezen do tuzemska nebo zda jej daná osoba odjede opravit přímo do Polska. V obou případech se poskytovatel služby opravy stává ode dne poskytnutí služby identifikovanou osobou.

Pozn.: Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.


Registrace identifikované osoby při zrušení registrace plátce

Příklad

Plátce registrovaný k 1. 2. 2010 se rozhodne z důvodu dosahování nízkého obratu (700 000 Kč) ukončit registraci k dani z přidané hodnoty. Plátce však v předchozím kalendářním roce pořídil strojní vybavení od osoby registrované k dani v jiném členském státě za více než 326 000 Kč. Z těchto důvodů mu bude ukončena registrace plátce, avšak dnem následujícím po dni ukončení registrace plátce se stane identifikovanou osobou.


Dobrovolná registrace identifikované osoby z titulu registrace k zvláštnímu režimu jednoho správního místa

Příklad

Osoba povinná k dani, neplátce, která umožňuje soukromým osobám z jiných členských států stahovat ze své webové stránky obrázky za úplatu a hodnota takto poskytovaných služeb je více než 10 000 EUR (viz § 10i ZDPH), se rozhodne od 1. 9. daného roku zaregistrovat k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v tuzemsku. Aby mohla registraci k zvláštnímu režimu jednoho správního místa provést, musí se nejdříve zaregistrovat jako identifikovaná osoba (pokud se nerozhodne pro dobrovolnou registraci jako plátce).


Dobrovolná registrace identifikované osoby z dalších důvodů

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, ví, že 18. června daného roku přijme poradenskou službu od právníka, osoby povinné k dani v Německu. Aby již k datu přijetí služby měla k dispozici DIČ, které sdělí poskytovateli služby, dobrovolně se zaregistruje už v květnu daného roku.


Další důvody registrace osob, které nemají sídlo v tuzemsku

Právní úprava

§ 6c, § 6f, § 6g, § 6k, § 94, § 94a a § 97 zákona o DPH

Zákon o DPH stanovuje i v některých dalších případech povinnost se zaregistrovat jiným než tuzemským osobám – osobám povinným k dani z jiných členských států či ze třetích zemí.

S výjimkou dobrovolné registrace vzniká povinnost podat přihlášku k registraci vždy do 15 dnů ode dne, kdy se daná osoba stala plátcem.

Příklad

Polská osoba povinná k dani staví v tuzemsku rodinné domy pro české soukromé osoby. Vzhledem k tomu, že v tuzemsku poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, zaregistruje se zde k dani z přidané hodnoty jako plátce a poskytnuté stavební práce zatíží českou daní z přidané hodnoty. Pokud pořizuje nějaká související zdanitelná plnění od tuzemských plátců, může zvolit dobrovolnou registraci ještě před samotnou fakturací prvních prací. Pokud neprovede dobrovolnou registraci, bude zaregistrována ze zákona ke dni uskutečnění prvního plnění.

V případě, že by tytéž práce byly poskytovány nikoli soukromým osobám, ale tuzemským plátcům, daň v tuzemsku by přiznali namísto osoby povinné k dani z jiného členského státu tuzemští plátci jakožto příjemci daných plnění. Registrační povinnost by pak polské osobě povinné k dani nevznikla.

V případě poskytnutí těchto prací tuzemské osobě povinné k dani, která není plátcem, by se příjemce plnění stal identifikovanou osobou a daň v tuzemsku by přiznal namísto osoby povinné k dani z jiného členského státu. Registrační povinnost by polské osobě povinné k dani nevznikla.


Zrušení registrace k dani z přidané hodnoty

Zrušení registrace plátce

Právní úprava

§ 106 ZDPH,§ 106b až § 106d ZDPH


Zrušení registrace plátce na žádost

Výjimky

O zrušení registrace může plátce požádat po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy se stal plátcem, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližší předcházející tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce částku 250 000 Kč, pokud k samotné registraci došlo na základě ustanovení § 6b ZDPH nebo § 6e ZDPH, tj. např. po nabytí obchodního závodu, přeměně, pokračování dědicem v ekonomické činnosti po zemřelém apod.

Plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, může požádat o zrušení registrace, pokud za 6 předcházejících kalendářních měsíců v tuzemsku neuskutečnil zdanitelné plnění nebo osvobozené dodání zboží do jiného členského státu nebo přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti.

Plátce přestává být na základě podání žádosti plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, a proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky.

Příklad

Osoba povinná k dani zabývající se opravami drobné elektroniky se stala dobrovolným plátcem k 1. 3. daného roku. Po uplynutí 6 měsíců zjistila, že registrace k dani z přidané hodnoty pro ni není výhodná, neboť nakupuje materiál k opravám zejména od neplátců a tím, že zatěžuje daní svá uskutečněná plnění, poskytuje služby zbytečně dráž oproti konkurenci. Proto se rozhodne registraci ukončit. Její obrat za posledních 12 měsíců dosáhl 320 000 Kč. Pokud požádá o zrušení registrace po 6 měsících od data registrace, bude jí žádost zamítnuta, neboť nesplní dobu registrace minimálně jednoho roku.

Plátce daně, který podniká v oboru distribuce potravinových doplňků, je plátcem od 1. 10. 2010. Dosahuje soustavně obrat okolo 2 mil. Kč za 12 předchozích měsíců. Pokud se plátce v aktuálním období rozhodne zcela ukončit svou dosavadní ekonomickou činnost a začít podnikat např. v oboru pojišťovnictví, v době, kdy již uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, může požádat o zrušení registrace, přestože jeho obrat v době podání žádosti přesahuje částku 1 mil. Kč za 12 předchozích měsíců.


Zrušení registrace plátce z moci úřední

Příklad

Plátce přerušil podnikání, neukončil však registraci k dani z přidané hodnoty. Má uskladněny zásoby materiálu, ekonomickou činnost hodlá obnovit. Pokud po dobu dvanácti měsíců podává daňová přiznání, aniž by vykázal nějaká uskutečněná plnění, a neoznámí správci daně důvod, proč neuskutečňuje žádná plnění, správce daně registraci plátce zruší. Je proto vhodné, pokud plátce hodlá svou ekonomickou činnost obnovit a přeje si zůstat plátem, aby tuto skutečnost správci daně včas (min. jedenkrát ročně) oznámil.

Správce daně rovněž zruší registraci plátce, pokud zjistí, že plátce ukončil podnikání, nedělá žádnou ekonomickou činnost, a tedy není ani osobou povinnou k dani. Obdobně tomu bude v případě, pokud správce daně zjistí, že plátce uskutečňuje např. pouze finanční činnosti osvobozené od daně.


Příklad

Plátce poruší závažným způsobem povinnosti vztahující se ke správě daně. Například nepodává přiznání k dani ani na výzvy správce daně nebo nehradí své daňové povinnosti v zákonné lhůtě ani danou situaci neřeší např. žádostí o posečkání či zaplacení daně ve splátkách nebo neposkytuje součinnost při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v přiznání apod. Pokud je obrat daného plátce nižší než 1 mil. Kč za 12 předcházejících měsíců, správce daně registraci plátce zruší.

Při zrušení registrace plátce z moci úřední plátce přestává být plátcem dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace. Zemřelý plátce přestává být plátcem dnem předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele.


Zrušení registrace identifikované osoby

Právní úprava

§ 107 a § 107a zákona o DPH


Zrušení registrace identifikované osoby na žádost

Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace. Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky.

Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední

Správce daně může zrušit registraci identifikované osoby, pokud jí ve dvou předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň. Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace.

Správce daně rovněž zruší registraci identifikované osoby ke dni předcházejícímu dni, kdy se stala plátcem.

Příklad

Osoba povinná k dani, která není plátcem, si nechá 4. dubna daného roku od slovenského přepravce přepravit zboží. Ode dne poskytnutí služby přepravy, tj. od 4. dubna, se stane identifikovanou osobou. Pokud k 31. květnu téhož roku dojde k překročení obratu 1 milionu Kč, vznikne této osobě povinnost se zaregistrovat jako plátce. Dnem 1. července daného roku se stane plátcem, registrace identifikované osoby bude zrušena ke dni 30. června.


Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty

Právní úprava

§ 5a až § 5c,§ 29a,§ 95a,§ 100 odst. 4,§ 105 odst. 2,§ 106,§ 106e a § 106f zákona o DPH


Správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu vzniku jeho členství ve skupině. Ode dne následujícího po dni zrušení registrace skupiny nebo po zániku členství ve skupině se člen skupiny stává plátcem.

Skupině lze na žádost o zrušení registrace skupiny zrušit registraci pouze k poslednímu dni kalendářního roku. Pokud skupina již nesplňuje podmínky pro existenci skupinové registrace nebo žádný z členů skupiny nesplňuje podmínky pro členství ve skupině, skupina přestává být plátcem dnem nabytí právní moci rozhodnutí ve věci zrušení registrace. Na žádost nebo na základě zjištění o nesplnění podmínek pro členství ve skupině správce daně zruší členství člena skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, pokud jsou žádost či zjištění správce daně učiněny do konce měsíce října příslušného kalendářního roku

Příklad

Tři plátci daně – zdravotnické zařízení, dodavatel léků a provozovatel stravovacích služeb v dané nemocnici se dohodli založit skupinu z pohledu zákona o DPH. Zvolili si zastupujícího člena skupiny. Přihlášku ke skupinové registraci podal zastupující člen skupiny 15. 10. 2018, od 1. 1. 2019 jsou tedy skupinou. Splňují podmínky, jelikož se na vedení všech tří společností podílí jedna shodná osoba. Přiznání za období před registrací skupiny již podává zastupující člen skupiny, ale přiznání je podáno samostatně za každého člena skupiny zvlášť. Za období skupinové registrace podává skupina jen jedno přiznání společné pro skupinu, podepisuje jej zastupující člen skupiny. Zákon stanoví, že každý člen skupiny je povinen vést evidenci plnění, která uskutečnil pro ostatní členy skupiny. Daňové doklady jsou vystavovány s DIČ skupiny, ale s označením člena, který uskutečnil plnění, obdobně se postupuje u přijatých dokladů. Za vzniklé daňové povinnosti odpovídají členové skupiny společně a nerozdílně, přeplatek skupiny se použije na úhradu případného nedoplatku skupiny nebo kteréhokoli člena skupiny. Pokud by v aktuálním období nastala situace, kdy by některý z členů přestal splňovat podmínky pro členství ve skupině a správce daně toto zjistí např. 30. 8. 2020, bude členství ve skupině zrušeno k 31. 12. 2020 a vystupující člen se stane od 1. 1. 2021 samostatným plátcem.

Upozornění na časté chyby

Upozornění na časté chyby

V oblasti registrace osoby povinné k dani často chybují při stanovení obratu, když si neuvědomí, že obratem nejsou příjmy či výnosy z pohledu daně z příjmů, ale obrat pro účely DPH je nastaven jinak. Častým jevem je rovněž neznalost zákona o DPH v tom smyslu, že osoby povinné k dani, neplátci, sice sledují svůj obrat pro účel případné registrace, ale zapomínají na to, že v zákoně o DPH existuje spousta dalších ustanovení, dle kterých je osoba k dani povinna se registrovat např. jako identifikovaná osoba, a to bez ohledu na dosažený obrat – při pořízení zboží z jiného členského státu, přijetí či poskytnutí některých služeb apod.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: