dnes je 1.12.2023

Input:

Odpustenie zmeškania lehoty

21.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.1.3 Odpustenie zmeškania lehoty

Ing. Ján Mintál

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Daňový poriadok”) v zmysle § 29 umožňuje správcovi dane na žiadosť daňového subjektu zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty. Správca dane odpustí lehotu stanovenú zákonom, ako aj lehotu určenú správcom dane.

Podmienky pre odpustenie zmeškania lehoty sú nasledujúce:

  • daňový subjekt požiada o odpustenie zmeškania lehoty najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania,

  • daňový subjekt v rovnakej lehote, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, urobí zmeškaný úkon,

  • daňový subjekt preukáže existenciu dôležitých dôvodov na predĺženie lehoty,

  • daňový subjekt zaplatí správny poplatok.

Tridsaťdňová lehota na podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty a na vykonanie zmeškaného úkonu začne