dnes je 21.1.2020
Input:

Odpočítavanie dane na vstupe z pohľadu zákona o DPH v roku 2019

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.21.2.1 Odpočítavanie dane na vstupe z pohľadu zákona o DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Firma poskytujúca sprostredkovanie úveru pre PO a FO, je to ich hlavná činnosť a zároveň poistenia všeobecného druhu (je to vedľajšia činnosť/príležitostná) dostala z DÚ upozornenie na registráciu na DPH. Podľa § 39 a § 37 sú tieto služby oslobodené od DPH. Sme povinní registrovať sa na DPH? Prekročili sme obrat DPH, ale podnikáme v službách, kde DPH nebudeme uplatňovať. A ako to je s nákladmi, budeme si odpočítavať DPH s došlých faktúr a služieb?

Odpoveď:

Obrat

Od 1. 1. 2019 došlo k zmene definície obratu v § 4 ods. 7 zákona o DPH (príjmy, výnosy sa nahradili pojmom hodnota). Obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13 a § 14 zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15 a § 16 zákona o DPH. Po 1. 1. 2019 sa teda do obratu zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania. Platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovarov a služieb sa do obratu nezahŕňajú, a to platí v prípade fyzickej ako aj právnickej osoby.

V zmysle prechodného ustanovenia (§ 85kg ods. 1 zákona o DPH) sa do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Na tovary a služby, ktoré boli dodané v období sledovanom podľa § 4 ods. 1 a ktoré neboli zahrnuté do obratu do 31. decembra 2018, sa vzťahuje § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018.

Do obratu sa nezahŕňajú výnosy/príjmy z týchto plnení (hodnoty):

 • Poštových služieb podľa § 28

 • Služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29

 • Služieb sociálnej pomoci podľa § 30

 • Výchovných a vzdelávacích služieb podľa § 31

 • Služieb dodávaných členom podľa § 32

 • Služieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou podľa § 33

 • Kultúrnych služieb podľa § 34

 • Služieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov podľa § 35

 • Služieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu podľa § 36

 • Predaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín podľa § 40

 • Prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa § 41

 • Dodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň podľa § 42

 • Poisťovacie a finančné služby podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením ako doplnkové služby

 • Príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku (okrem zásob).

Do obratu sa okrem iného zahŕňajú aj