dnes je 9.8.2020

Input:

Odpočítanie DPH pri platobnom kalendári v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.2.4 Odpočítanie DPH pri platobnom kalendári v roku 2020

Ing. Monika Ziškayová


Dňa 21. 1. 2020 nám bola doručená dohoda o platbách – platobný kalendár od dodávateľa ČEZ Slovensko, s. r. o. – daňový doklad na obdobie 11 kalendárnych mesiacov za obdobie od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020, dátum dodania je určený prvým dňom v každom mesiaci.

Chcela by som sa opýtať, či si môžeme ako odberateľ uplatniť nárok na odpočítanie DPH jednorazovo v mesiaci január za celé obdobie, na ktoré máme dohodu o platbách, alebo v príslušnom mesiaci podľa dátumu dodania služby?

Odpoveď:

Opakovaným plnením je plnenie, ktoré sa opakuje v dohodnutých lehotách (napr. dodanie plynu, elektriny, dodanie tepla, poskytnutie účtovných služieb a pod.). V týchto prípadoch sa služba považuje za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Tento deň je v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) dňom vzniku daňovej povinnosti.

Dohoda o platbách, t. j. platobný kalendár predstavuje faktúry za opakované