dnes je 29.11.2022

Input:

Obnova daňového konania v roku 2022

24.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.2 Obnova daňového konania v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Problematika obnovy daňového konania je obsiahnutá v rámci ustanovenia § 75 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba „daňový poriadok”).

V zásade platí, že daňové konanie ukončené právoplatným rozhodnutím, okrem rozhodnutia, ktorým sa rozhodnutie zmenilo alebo zrušilo mimo odvolacieho konania podľa § 77 ods.3 daňového poriadku, sa obnoví na návrh účastníka konania alebo z úradnej moci, len v prípade, že:

  • -> vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania,
  • -> rozhodnutie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom,
  • -> rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej