dnes je 25.1.2021

Input:

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2021

29.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.2 Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2021

Ing. Juraj Válek, PhD.

Od 1. januára 2021 dôjde k zásadným zmenám pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty pri elektronickom obchodovaní s tovarom, pričom sa týkajú hlavne tzv. zásielkového predaja tovaru a dovozu malých zásielok z tretích štátov. Zruší sa oslobodenie od dane pri dovoze zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, nakoľko toto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ ako aj a mimo EÚ. Posilnia sa nástroje a opatrenia pre výber dane pri cezhraničných obchodoch, a to rozšírením dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane pri digitálnych službách poskytovaných nezdaniteľným osobám aj na iné služby, a taktiež sa zavedú nové osobitné úpravy pre predaj tovaru na diaľku a možnosť predkladať tovar colným orgánom na jeho colné odbavenie v rámci osobitnej úpravy pre priznávanie a platbu dane pri dovoze. Novým opatrením je aj súbor pravidiel a povinností pri dodaní tovaru prostredníctvom elektronických platforiem.

V súčasnosti platné pravidlá upravujúce tzv. zásielkový predaj tovaru v rámci EÚ nenapĺňajú zásadu zdanenia v mieste spotreby. Pretože miesto dodania tovaru formou zásielkového predaja je v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, len ak hodnota dodávok do tohto členského štátu presiahne hodnotu stanovenú smernicou o dani z pridanej hodnoty (35 000 eur alebo 100 000 eur, pričom stanovenie tohto limitu ponecháva na členské štáty), alebo si tento členský štát dodávateľ zvolí predtým, ako hodnota jeho dodávok dosiahne stanovenú hodnotu. Pričom uplatňovanie súčasných pravidiel pre zásielkový predaj možno taktiež hodnotiť ako administratívne náročné a nákladné.

Zmenami a doplnením zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty dôjde k zadefinovaniu predaja tovaru na diaľku, a to predaja tovaru v rámci EÚ, ako aj predaja tovaru dovážaného z tretích území alebo tretích krajín, a k zmene pravidiel pre určenie miesta dodania takého tovaru. Miestom dodania tovaru predávaného na diaľku bude v súlade s navrhovanými pravidlami ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí.

Navrhuje sa vecné rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane uvedených v § 68a a § 68b predmetného zákona. Pokiaľ ide o § 68a, tá sa bude, okrem telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb (digitálne služby), ktoré poskytuje zdaniteľná osoba neusadená v EÚ konečným spotrebiteľom, vzťahovať aj na iné služby poskytnuté touto osobou iným ako zdaniteľným osobám usadeným v niektorom z členských štátov EÚ, ktorých miesto dodania sa nachádza v dotknutom členskom štáte spotreby. § 68b sa okrem digitálnych služieb bude uplatňovať aj na iné služby poskytované nezdaniteľným osobám, ktorých miesto dodania je v členskom