dnes je 20.10.2020

Input:

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a pokladnica e-kasa klient od 1.1.2019, 1.4.2019 a od 1.10.2019

28.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.1.2 Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a pokladnica e-kasa klient od 1.1.2019, 1.4.2019 a od 1.10.2019

Ing. Petronela Mastihubová

4. decembra 2018 bola schválená novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP”).

Návrh zákona sa vypracoval nadväzne na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc, a to prostredníctvom, tzv. pokladnice e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém e-kasa.

Systém e-kasa predstavuje nový elektronický systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.

Pre podnikateľov bude systém e-kasa znamenať zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardvéru, zníženie nákladov pri prevádzke, kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, dostupnosť dát počas archivácie. Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase.

Finančnej správe systém e-kasa umožní vykonávať prehľad a triedenie získaných dát a ich využitie za účelom kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ako aj na účely daňovej kontroly.

V súvislosti so zavedením e-kasy boli v zákone o ERP doplnené, resp. prepracované viaceré ustanovenia, ktoré sa dotýkajú nielen podnikateľov, ale aj servisných organizácií, výrobcov, dovozcov a distribútorov pokladníc.

Na nasledujúcich stránkach sa budeme zaoberať ustanoveniami, ktoré bolo nadväzne na systém e-kasa potrebné zmeniť alebo doplniť.

§ 1 - Základné ustanovenia

Pod pojmom pokladnicou e-kasa klient sa rozumie on-line registračná pokladnica, ako aj virtuálna registračná pokladnica.

On-line registračnou pokladnicou je súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov používaných na vyhotovenie pokladničných alebo iných dokladov, na zasielanie dátových správ, ktoré obsahujú najmä taxatívne uvedené údaje z dokladov, údaje identifikujúce podnikateľa alebo on-line registračnú pokladnicu do systému e-kasa, vytlačenie pokladničného dokladu alebo jeho zaslanie na žiadosť kupujúceho elektronickou formou a ďalších prostriedkov zabezpečujúcich plnenie povinností podľa zákona. Zákon o ERP počíta s transformáciou v súčasnosti používaných elektronických registračných pokladníc na on-line registračné pokladnice, pričom podnikatelia sa môžu rozhodnúť, či budú používať on-line registračné pokladnice alebo virtuálne registračné pokladnice (výber bude závisieť od požiadaviek podnikateľov, t. j. aký rozsah funkcionalít potrebujú prostredníctvom pokladníc zabezpečiť pre svoje podnikateľské činnosti). Z uvedeného vyplýva, že výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladničného programu a chráneného dátového úložiska sú viazaní len dodržaním podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom, resp. ktoré sú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.

E-kasa zóna podnikateľa je zriadená na webovom sídle finančného riaditeľstva pre potreby získania identifikačných a autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice nevyhnutných na evidenciu tržieb a zasielanie dátových správ do systému e-kasa. Ide o webovú aplikáciu, ktorá bude podnikateľovi dostupná po prihlásení sa na portál finančnej správy v časti Osobná internetová zóna. Podnikateľ v rámci tejto zóny získa prehľad o všetkých svojich pokladniciach e-kasa klient a k nim prislúchajúcim identifikačným a autentifikačným údajom, ktoré si bude môcť stiahnuť pre následný import do svojej pokladnice e-kasa klient. Zároveň táto zóna bude podnikateľovi poskytovať možnosť tvorby prehľadov o všetkých tržbách evidovaných v systéme e-kasa.

Unikátny identifikátor kupujúceho je ľubovoľný číselný znak alebo alfanumerický reťazec identifikujúci vlastníka pokladničného dokladu, ktorý si kupujúci sám zvolí. Ak ide o kupujúceho, ktorý je registrovaný pre daň z príjmov, identifikátorom môže byť jeho daňové identifikačné číslo. Unikátny identifikátor kupujúceho je nepovinný údaj, ktorý môže byť uvedený na pokladničnom doklade po dohode kupujúceho a podnikateľa. Ak tento údaj nebude uvedený na pokladničnom doklade, podnikateľ nebude môcť byť sankcionovaný, nakoľko ide o nepovinný údaj. V budúcnosti sa počíta so zriadením e-kasa zóny kupujúceho, ktorá umožní prideľovanie unikátnych identifikátorov kupujúcemu a zároveň kupujúcemu umožní prístup ku všetkým prijatým dokladom, ktoré obsahujú jemu pridelený unikátny identifikátor kupujúceho. Takáto identifikácia dokladov kupujúcemu poskytne prehľad realizovaných výdavkov, bude slúžiť ako podklad pre účtovníctvo podnikateľa, na evidenciu dokladov pre potreby reklamácií, resp. na archiváciu prijatých pokladničných dokladov.

Unikátny identifikátor dokladu systém e-kasa pridelí v on-line režime každému zaevidovanému pokladničnému dokladu, dokladu označenému slovami „NEPLATNÝ DOKLAD”, „VKLAD”, alebo „VÝBER”, ktorým bude daný doklad jednoznačne identifikovaný (tvorí ho jedinečný neopakujúci sa reťazec znakov). Tento identifikátor je súčasťou pokladničného dokladu vo forme číselných a alfanumerických znakov a zároveň v grafickej podobe vo forme QR kódu. Každý bude mať možnosť pomocou uvedeného identifikátora overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu prostredníctvom služby „Over doklad”.

Jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska špecifikuje názov a verziu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a je súčasťou každej zasielanej dátovej správy. Zavedením identifikátora je možné jednoznačne určiť pokladničný program a chránené dátové úložisko. Identifikátor je navrhnutý výrobcami, dovozcami a distribútormi pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a v rámci certifikácie bude uvedený v rozhodnutí o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska; náležitosti jedinečného identifikátora zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Podpisový kód podnikateľa je elektronický podpis (kryptografická informácia) vybraných údajov dátovej správy evidovaného dokladu ustanovených finančnou správou. Tento podpisový kód podnikateľa vytvára pokladnica e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD”, „VKLAD”, alebo „VÝBER” v režime off-line, a to pomocou privátneho kľúča získaného elektronického certifikátu (ako súčasť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice). Vytvorený podpisový kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému e-kasa. V prípade, že pokladnica e-kasa klient nezíska po vyhotovení dokladu unikátny identifikátor dokladu a teda doklad nebol úspešne zaevidovaný v systéme e-kasa (napr. po prekročení hraničnej doby odozvy – off-line režim), je súčasťou vystaveného dokladu aj podpisový kód podnikateľa. Jeho uvedenie na pokladničnom doklade bude informovať kupujúceho o skutočnosti, že daný doklad ešte nebol zaevidovaný v systéme e-kasa a bude jednoznačne autentifikovať on-line registračnú pokladnicu pri preverení pravosti daného pokladničného dokladu kupujúcim (vlastníkom dokladu).

Overovací kód podnikateľa vytvára pokladnica e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD”, „VKLAD” alebo „VÝBER”, ako hash hodnotu (kryptografická informácia) už vygenerovaného podpisového kódu podnikateľa. Vytvorený overovací kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému e-kasa a zároveň je súčasťou údajov na vyhotovenom pokladničnom doklade. V prípade, že vyhotovený doklad neobsahuje unikátny identifikátor dokladu, je možné overiť pravosť a platnosť vydaného pokladničného dokladu pomocou tohto overovacieho kódu podnikateľa.

Hraničná doba odozvy – tento termín sa zaviedol z dôvodu možnej rôznej rýchlosti internetového pripojenia, dočasného výpadku internetu alebo času technického spracovania prijatej dátovej správy systémom e-kasa a je definovaná ako časový úsek počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na prijatie odpovede zo systému e-kasa. Zákonom o ERP je hraničná doba odozvy ustanovená na 2 sekundy. Po prekročení tejto hraničnej doby odozvy môže podnikateľ vyhotoviť pokladničný doklad, ktorý neobsahuje unikátny identifikátor dokladu. Aj takto vystavený pokladničný doklad bude musieť byť následne zaevidovaný do systému e-kasa podľa pravidiel uvedených v zákone o ERP (do 48 hodín); v prípade, ak bola podnikateľovi daňovým úradom povolená výnimka z dôvodu trvalejšej nedostupnosti internetového pripojenia, lehota na následné zaslanie do systému e-kasa sa predlžuje na 30 dní. Vyhotovený pokladničný doklad musí okrem overovacieho kódu podnikateľa obsahovať aj podpisový kód podnikateľa.

Na posielanie dátových správ by malo byť postačujúce akékoľvek internetové pripojenie používané v súčasnosti (ide približne o 3kB za 1 správu).

Dátová správa obsahuje povinné údaje z pokladničného dokladu, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD”, „VKLAD”, alebo „VÝBER” a ďalšie technické údaje zasielané do systému e-kasa. Štruktúra dátovej správy je definovaná finančnou správou. Každá dátová správa bude podpísaná (kryptografická informácia) aktuálne platným elektronickým certifikátom podnikateľa (ako súčasť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice) v čase odosielania správy. Dátová správa je podpisovaná pri každom pokuse o odoslanie správy nanovo. Vo väčšine prípadov je elektronický certifikát zhodný s certifikátom použitým pre generovanie podpisového kódu podnikateľa. V prípade, že je dátová správa odosielaná dodatočne, je možné, že aktuálne platný elektronický certifikát použitý pre podpis dátovej správy bude odlišný od certifikátu použitého pri generovaní podpisového kódu podnikateľa.

Identifikačné údaje on-line registračnej pokladnice predstavujú základné údaje, ktoré je podnikateľ povinný uvádzať na pokladničnom doklade, dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD”, „VKLAD”, alebo „VÝBER”. Podnikateľ má možnosť tieto identifikačné údaje získať v rámci e-kasa zóny podnikateľa. Primárne ide o identifikačné údaje o podnikateľovi, adresu predajného miesta odlišného od miesta podnikania alebo sídla, kód pokladnice e-kasa klient (známy ako „DKP” pri elektronickej registračnej pokladnici).

Autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice sa rozumie elektronický certifikát (kryptografická informácia), ktorý slúži pre autentifikáciu on-line registračnej pokladnice pri zasielaní dátovej správy do systému e-kasa. Pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice je podnikateľ povinný získať elektronický certifikát prostredníctvom e-kasa zóny podnikateľa a spolu s identifikačnými údajmi ich nahrať do svojej on-line registračnej pokladnice. Autentifikačné údaje spolu s identifikačnými údajmi tvoria tzv. inicializačný balíček, po nahraní ktorého do on-line registračnej pokladnice bude možné túto používať na evidenciu tržieb v e-kasa systéme. Podnikateľ je zároveň povinný zabezpečiť ochranu autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici pred stratou, odcudzením, zneužitím, čo mu zabezpečí chránené dátové úložisko. Elektronický certifikát je vydávaný pre každú on-line registračnú pokladnicu osobitne a má definovanú časovú platnosť, po ktorej ukončení má podnikateľ možnosť požiadať o nový elektronický certifikát (autentifikačné údaje).

Pokladničný program je program on-line registračnej pokladnice, ktorý musí zabezpečiť požiadavky, ktoré sú ustanovené v § 4a ods. 2 zákona o ERP. V konaní o certifikácii sa preverí funkcionalita pokladničného programu vo vzťahu na požiadavky na on-line registračnú pokladnicu a na plnenie povinností uložených zákonom.

Chránené dátové úložisko sa zaviedlo v záujme bezpečného a trvalého uloženia dátových správ a všetkých ostatných údajov vytlačených a odoslaných on-line registračnou pokladnicou. Chránené dátové úložisko bude slúžiť pre potreby orgánov finančnej správy a aj pre podnikateľa.

§ 3 – Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient

Podnikateľ je povinný evidovať prijatú tržbu za predaj tovaru alebo poskytnutie služby v systéme e-kasa prostredníctvom novo ustanovenej on-line registračnej pokladnici tak, ako aj doteraz pri používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Naďalej platí, že podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, nemá povinnosť používať registračnú pokladnicu, a to z dôvodu, že účelom likvidácie podniku je vysporiadať majetkové pomery zrušenej organizácie. Ku dňu likvidácie je potrebné spracovať účtovnú závierku a výkazy tak, aby bol zrejmý stav majetku a zabezpečený poriadok v hospodárení po dobu likvidácie. Hlavnou činnosťou likvidátora je sústrediť všetky majetkové aktíva a pasíva organizácie a vysporiadať ich. Z uvedeného vyplýva, že likvidovaná organizácia ako aj organizácia vyhlásená do konkurzu už nevykonáva podnikateľskú činnosť, a preto nemusí používať pokladnicu.

Ak nedôjde z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy k zaevidovaniu tržby (dočasný výpadok internetu), je podnikateľ povinný dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku odoslať do 48 hodín od prvého pokusu odoslania tejto dátovej správy. Táto lehota musí byť zo strany podnikateľa dodržaná. Ak by sa stalo, že túto lehotu nie je možné dodržať, pretože porucha (výpadok internetu) pretrváva dlhšie ako 48 hodín, musí podnikateľ nájsť miesto odkiaľ je možné v ustanovenej lehote dátovú správu odoslať. Rovnako sa rieši aj prípad, kedy dôjde k tomu, že dátovú správu uloženú v on-line registračnej pokladnici nie je možné odoslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva. Ak dôjde k tomu, že dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku nie je možné odoslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, tak táto sa odošle po zverejnení oznámenia o odstránení prekážok na webovom sídle finančného riaditeľstva a táto informácia bude taktiež zaslaná do e-kasa zóny podnikateľa.

V súčasnosti sa nákupné poukazy na predaj tovaru alebo poskytovanie služby považujú na účely zákona o ERP za ceniny, pri predaji ktorých nie je povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Smernica Rady (EÚ) 2016/1065, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (ďalej len „smernica 2016/1065”), došlo k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Cieľom týchto nových pravidiel z hľadiska pravidiel DPH je zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch EÚ tak, aby sa eliminovali negatívne javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia alebo nezdanenia, ktoré boli identifikované pri transakciách zahŕňajúcich poukazy. V súlade s týmito pravidlami sa navrhuje vymedziť poukaz ako nástroj, s ktorým je spojené právo jeho držiteľa získať zodpovedajúci tovar alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané, pričom zodpovedajúce tovary alebo služby, respektíve aspoň totožnosť ich možných dodávateľov musí byť na poukaze, alebo k nemu súvisiacej dokumentácii uvedená, spolu s podmienkami použitia tohto nástroja. Poukaz sa teda bude považovať za protihodnotu alebo jej časť za prislúchajúce dodanie tovaru alebo služieb.

S prihliadnutím na uvedené sa už vyššie uvedené poukazy, tzv jednoúčelové poukazy nebudú považovať za ceniny ale za tovar, t. j. ich predaj bude evidovaný v registračnej pokladnici ako predaj tovaru a pri ich výmene za tovar alebo službu sa bude vydávať pokladničný doklad, ktorý bude obsahovať údaje uvedené v § 8 ods. 10 zákona o ERP.

Pri používaní pokladnice e-kasa klient sa bude evidovať vklad hotovosti aj výber hotovosti a rovnako je povinnosť evidovať v systéme e-kasa aj doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD.

Tak ako pri evidovaní tržby, tak aj pri evidovaní vkladu alebo výberu hotovosti alebo dokladu, ktorý je označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD v prípade prekročenia hraničnej doby odozvy (dočasný výpadok internetu), je podnikateľ povinný dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku odoslať do 48 hodín od prvého pokusu odoslania tejto dátovej správy. Táto lehota musí byť zo strany podnikateľa dodržaná. Ak by sa stalo, že túto lehotu nie je možné dodržať, pretože porucha (výpadok internetu) pretrváva dlhšie ako 48 hodín, musí podnikateľ nájsť miesto odkiaľ je možné v ustanovenej lehote dátovú správu odoslať. Rovnako sa rieši aj prípad, kedy dôjde k tomu, že dátovú správu uloženú v on-line registračnej pokladnici nie je možné odoslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva. Ak dôjde k tomu, že dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku nie je možné odoslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, tak táto sa odošle po zverejnení oznámenia o odstránení prekážok na webovom sídle finančného riaditeľstva a táto informácia bude taktiež zaslaná do e-kasa zóny podnikateľa.

Podľa novely zákona o ERP sa povinnosť sprístupniť na predajnom mieste oznámenie, že podnikateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu
e-kasa klient vzťahuje len na podnikateľov, na ktorých sa vzťahuje výnimka z povinnosti evidencie tržieb podľa § 3 ods. 2 zákona o ERP.

§ 3a – Konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa

Na Slovensku v súčasnosti existujú tzv. biele miesta, t. j. miesta, ktoré nie sú pokryté internetovým signálom. Preto bolo potrebné túto skutočnosť riešiť aj v súvislosti s evidenciou tržieb v systéme e-kasa. Ak teda predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom, t. j. podnikateľ sa nemôže pripojiť k internetu za účelom evidencie prijatých tržieb v systéme e-kasa, je povinný, aby túto skutočnosť oznámil a zároveň aj preukázal na ktoromkoľvek daňovom úrade a podal žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice. Preukázaním sa na účely tohto zákona rozumie potvrdenie od príslušných operátorov, resp. dodávateľov internetu na území Slovenskej republiky.

Na základe žiadosti o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice, daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom podnikateľovi umožní, aby boli dátové správy zasielané do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku on-line registračnej pokladnice. Z uvedeného teda vyplýva, že podnikateľ musí v každom prípade používať pokladnicu e-kasa klient, avšak s tým, že dátové správy nebudú odosielané do systému e-kasa on-line, ale podnikateľ musí zabezpečiť ich dodatočné odosielanie z miesta, ktoré je pokryté internetovým signálom.

Ak zanikne dôvod, na základe ktorého daňový úrad vydal povolenie o odklade zo zasielania údajov, t. j. príslušné miesto bude pokryté internetovým signálom, rozhodnutie o povolení odkladu bude zrušené a podnikateľ je povinný zasielať dátové správy on-line systémom.

Proces (odvolacie konanie, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, obnova konania) sa riadi podľa daňového poriadku, okrem ustanovení, ktoré upravujú proces osobitne.

§ 4a – Požiadavky na pokladnicu e-kasa klient

Podľa zákona o ERP podnikateľ môže používať iba zariadenie definované v § 2 písm. b) zákona o ERP, t. j. on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, ktoré spĺňa technické požiadavky podľa § 4a ods. 2 zákona o ERP a ktorému bol daňovým úradom pridelený kód a ktoré používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii podľa § 4c zákona o ERP.

V ustanoveniach § 4a ods. 2 a § 4a ods. 3 zákona o ERP sa taxatívne navrhujú technické požiadavky na pokladnicu e-kasa klient. Tieto sú dôležité pre správne nastavenie pokladnice e-kasa klient v procese výroby pokladníc, resp. nastavenie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska výrobcami, dovozcami a distribútormi. Podľa týchto požiadaviek bude aj finančné riaditeľstvo certifikovať pokladničný program a chránené dátové úložisko.

Niektoré bližšie špecifikácie sú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.

Na webovom sídle finančného riaditeľstva je zverejnené aj príslušné integračné rozhranie vrátane špecifikácií QR kódu. QR kód slúži kupujúcim na overenie pokladničného dokladu, ktorý si mobilom zosnímajú a prostredníctvom aplikácie, ktorú zverejní finančné riaditeľstvo si pokladničný doklad overia.

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladničného programu a chráneného dátového úložiska sú povinní sa v súvislosti s ustanovenými technickými špecifikáciami obracať priamo na finančné riaditeľstvo.

Na rozdiel od súčasného číslovania pokladničných dokladov sa pokladničné doklady a iné doklady vyhotovené pokladnicou e-kasa klient [§ 4a ods. 2 písm. j) zákona o ERP] číslujú sekvenčne v jednom rade od čísla jedna, t. j. v poradí v akom sú v priebehu kalendárneho mesiaca vyhotovované (napr.: PD-1, ND-2, VKLAD-3, VÝBER-4, PD-5, PD-6, PD-7 atď.).

§ 4c – Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska

Povinne sa bude certifikovať pokladničný program a chránené dátové úložisko, ktoré musia spĺňať požiadavky uvedené v § 4a ods. 2 zákona o ERP. Hardvér, ako je PC, mobil, tablet prostredníctvom ktorých pokladničný program bude pracovať, musia byť certifikované len, ak by ich súčasťou bolo chránené dátové úložisko alebo by boli nevyhnutné na splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2 zákona o ERP.

Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska navrhne, akým spôsobom splní požiadavky uvedené v § 4a ods. 2 zákona o ERP. Pri certifikácii finančné riaditeľstvo overí splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2 zákona o ERP.

On-line registračná pokladnica musí povinne obsahovať len certifikovaný pokladničný program a chránené dátové úložisko, použitie ďalších hardvérových prostriedkov (tlačiareň, displej, váhy, PC, tablet, mobil a iné) a softvérových prostriedkov (programy na sklad, účtovníctvo a dane, objednávkové systémy a podobne) si určuje podnikateľ a nepodliehajú certifikácii, ak nezabezpečujú plnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2 zákona o ERP.

Zjednodušenie funkčnosti a zníženie počtu povinných komponentov on-line registračnej pokladnice (len pokladničný program a chránené dátové úložisko) zabezpečí, že podnikateľ môže využiť pri tvorbe on-line registračnej pokladnice buď certifikovaný pokladničný program a chránené dátové úložisko vybraného výrobcu, dovozcu alebo distribútora, alebo si ich navrhne sám a predloží na certifikáciu finančnému riaditeľstvu.

Rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska bude vydávať finančné riaditeľstvo po splnení požiadaviek ustanovených zákonom s dobou platnosti na päť rokov. Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je bezplatné.

Ak dôjde k aktualizácii alebo zmene pokladničného programu alebo chráneného dátového úložiska, je výrobca dovozca alebo distribútor pokladničného programu alebo chráneného dátového úložiska povinný tieto zmeny a aktualizácie oznámiť.

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladničného programu a chráneného dátového úložiska môžu podnikateľovi predať výlučne pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.

V záujme informovanosti podnikateľov o certifikovaných pokladničných programoch a chránených dátových úložiskách bude finančné riaditeľstvo zverejňovať zoznam na svojom webovom sídle.

Za podmienok ustanovených zákonom môže dôjsť aj k zrušeniu rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. V takomto prípade musí byť o tejto skutočnosti podnikateľ informovaný a zároveň má povinnosť ukončiť používanie takéhoto pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.

V prípade vydania alebo zrušenia rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska sa bude uplatňovať procesná úprava, a to podľa správneho poriadku, okrem ustanovení zákona, ktoré upravujú proces osobitne.

§ 7a – Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky

Za účelom uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky, musí podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, pričom žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadku prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle. Osobitne je upravený postup pre podnikateľov s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnici e-kasa klient. V prípade, ak na predajnom mieste je umiestnených viac pokladníc e-kasa klient, kód pokladnice sa bude prideľovať osobitne na každú pokladnicu (uvedené vylučuje možnosť používania pokladničného systému, ktorému by bol pridelený jeden kód pokladnice). Pri on-line registračnej pokladnici finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi kód spolu s identifikačnými údajmi podnikateľa a autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice v e-kasa zóne podnikateľa. Podnikateľ tieto údaje pred prvým použitím nahrá do on-line registračnej pokladnice. Pri virtuálnej registračnej pokladnici daňový úrad podnikateľovi doručí kód spolu s prihlasovacími údajmi.

Ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvádza prenosná pokladnica e-kasa klient. V tomto prípade bude podnikateľ povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, na ktorom podnikateľ v danom čase eviduje prijatú tržbu (napr. ak sa bude nachádzať na trhovom mieste, jarmoku) alebo evidenčné číslo vozidla, ak je toto vozidlo predajným miestom. Odporúča sa, aby napr. pri taxi službe alebo pri rozvoze tovaru sa uvádzalo evidenčné číslo vozidla a na jarmokoch a trhoch GPS. Je však na podnikateľovi, čo si vyberie. Náležitosti oznamovania umiestnenia prenosnej pokladnice e-kasa klient zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Ak dôjde k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu autentifikačných údajov je podnikateľ povinný zabezpečiť neplatnosť autentifikačných údajov a ak bude podnikateľ naďalej používať on-line registračnú pokladnicu, je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o opakované pridelenie autentifikačných údajov spôsobom, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Tým, že sa autentifikačné údaje aj podpisový certifikát ukladajú do chráneného dátového úložiska, bude zneplatnenie údajov, resp. certifikátu riešené v rámci certifikácie. Výrobca navrhne vhodný spôsob tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť týchto údajov.

V e-kasa zóne bude mať podnikateľ prístup k svojím certifikátom (autentifikačným údajom), tu si bude môcť tento certifikát zneplatniť (jedným klikom) a požiadať o nový certifikát.

§ 8 – Pokladničný doklad

S prihliadnutím na mechanizmus evidovania prijatých tržieb on-line systémom sa ustanovila možnosť (zatiaľ nie povinnosť) zasielať alebo sprístupniť pokladničné doklady kupujúcemu aj v elektronickej podobe, ale len v prípade, že s tým kupujúci súhlasí a o takéto zaslanie požiada pred vytlačením pokladničného dokladu a podnikateľ má na takéto zaslanie pokladničného dokladu technické podmienky. Pokladničný doklad sa môže zaslať, napr. e-mailom alebo môže byť kupujúcemu sprístupnený na serveri podnikateľa – predávajúceho.

V prípade, že kupujúci bude súhlasiť so zaslaním pokladničného dokladu v elektronickej podobe, musí si byť vedomý toho, že zaslanie takéhoto dokladu môže so sebou priniesť, napr. problém súvisiaci s preverením pokladničného dokladu na predajnom mieste (napr. pri nákupe si kupujúci z dôvodu nedostupnosti internetového signálu nebude môcť odkontrolovať jednotlivé tovarové položky). Ak bude kupujúcemu pokladničný doklad zaslaný v elektronickej podobe, nebude sa v tomto prípade vyhotovovať papierová forma pokladničného dokladu. Papierová forma pokladničného dokladu a elektronická forma pokladničného dokladu budú rovnocenné, t. j. použiteľné na daňové účely alebo reklamačné konanie.

Na pokladničných dokladoch vyhotovených pokladnicou e-kasa klient sa nebude zobrazovať ochranný znak „MF”, tento bude nahradený inými identifikátormi, resp. inými ochrannými prvkami.

V príslušných ustanoveniach sa určujú povinné údaje, ktoré musia byť uvedené na pokladničnom doklade, na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD”, „VKLAD” alebo „VÝBER” a na dokladoch vyhotovených pri prekročení hraničnej doby odozvy, t. j. v režime off-line.

Pokladničné doklady, ktoré budú vydávané kupujúcim v off-line režime budú označené slovami „OFF-LINE DOKLAD” a budú rovnocenné s dokladmi vyhotovenými v režime on-line, t. j. budú použiteľné na daňové účely alebo reklamačné konanie.

Na overenie pokladničného dokladu bude pre kupujúcich slúžiť QR kód, pričom na pokladničnom doklade sa pri QR kóde budú nachádzať slová „OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU”. Ak pokladničný doklad bude vyhotovený v režime off-line, tak kupujúcemu sa pri overení zobrazí hláška, aby overovanie zopakoval po dvoch dňoch alebo v prípade, že miesto nie je pokryté stálym internetovým signálom, tak overenie sa môže zopakovať až po 30 dňoch.

S prihliadnutím na jednoúčelové poukazy sa taxatívne navrhujú údaje pokladničného dokladu pri predaji jednoúčelového poukazu a následne pri výmene poukazu za tovar alebo službu.


Jednoúčelový poukaz z pohľadu platiteľa DPH:

- Dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby je osoba, ktorá aj predáva jednoúčelový poukaz (§ 9a ods. 2 zákona o DPH) napríklad „CCC”

Predaj jednoúčelového poukazu – podlieha DPH – pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient bude obsahovať všetky taxatívne ustanovené údaje, t. j. aj údaje týkajúce sa DPH (základ dane, sadzbu dane a výšku dane).

Výmena jednoúčelového poukazu – odovzdanie tovaru alebo poskytnutie služby už DPH nepodlieha, ak hodnota tovaru alebo služby je totožná alebo nižšia, ako je hodnota uvedená na jednoúčelovom poukaze – pokladničný doklad bude obsahovať taxatívne ustanovené údaje okrem údajov o DPH (základ dane, sadzbu dane a výšku dane).

- Dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby poverí predajom jednoúčelového poukazu inú zdaniteľnú osobu, ktorá koná v jeho mene (§ 9a ods. 3 zákona o DPH) „CCC” poverí predajom obch. dom „AVION”

Predaj jednoúčelového poukazu – podlieha DPH u osoby, v mene ktorej sa konalo, t. j. „CCC”. Osoba, ktorá predáva v mene inej osoby, vykoná predaj jednoúčelového poukazu (napr. na základe sprostredkovateľskej alebo mandátnej zmluvy) by mala na doklade, ktorý vydáva, ako dodávateľa uviesť osobu, v mene ktorej sa jednoúčelový poukaz predáva – pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient bude obsahovať taxatívne ustanovené údaje t. j. aj údaje týkajúce sa DPH (základ dane, sadzbu dane a výšku dane)

Výmena jednoúčelového poukazu - odovzdanie tovaru alebo poskytnutie služby zdaniteľnou osobou, v ktorej mene sa poukaz predal, už DPH nepodlieha, ak hodnota tovaru alebo služby je totožná alebo nižšia, ako je hodnota uvedená na jednoúčelovom poukaze.

- Ak je hodnota tovaru nižšia, ako hodnota jednoúčelového poukazu – peniaze sa nevydávajú prijíma sa celý poukaz.

- Ak je hodnota tovaru vyššia, ako hodnota jednoúčelového poukazu – pokladničný doklad v hodnote poukazu nesmie obsahovať údaje o DPH a na zvyšok hodnoty tovaru – už ide o prijatú tržbu musí byť vystavený relevantný pokladničný doklad so všetkými údajmi aj DPH.

Pokiaľ ide o elektronickú registračnú pokladnicu, rozsah a ani druh údajov sa návrhom zákona nemení.

§ 9 – Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice a uchovávanie údajov

Vzhľadom na zavedenie nového typu pokladnice, sa ustanovila povinnosť pre podnikateľa, a to zabezpečiť ochranu údajov z neodoslanej dátovej správy uložených v on-line registračnej pokladnici, ako aj autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici.

Doplnila sa povinnosť podnikateľa používajúceho on-line registračnú pokladnicu, aby na požiadanie daňového alebo colného úradu predložil údaje z chráneného dátového úložiska. Takéto údaje bude podnikateľ musieť predložiť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa požiadavky daňového alebo colného úradu. Rozsah, štruktúra a ďalšie náležitosti budú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva. Chránené dátové úložisko je podnikateľ povinný archivovať v lehote na zánik práva vyrubiť daň.

Pri používaní pokladnice e-kasa klient sa doklady označené ako „VKLAD” a „VÝBER” v listinnej forme netlačia, a teda sa ani nearchivujú.

§ 10 – prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient

V ustanovení sa upravuje postup náhradnej evidencie tržieb, ak nie je