dnes je 27.1.2020
Input:

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH

10.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1.2 Novela zákona o DPH od 1.1.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH

Ing. Ivana Glazelová

Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH

Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu

Podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a) zákona o DPH.

Novelou zákona o DPH došlo od 1.1.2018 ku zrušenie limitu 5 000 eur pri dodaní poľnohospodárskych plodín a kovov ako železo a oceľ a predmetov zo železa alebo z ocele, ktorú sú upravené v § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Do 31. decembra 2017 sa prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu a pri dodaní kovov ako železo a oceľ a predmetov zo železa alebo z ocele, ktoré patria do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka uplatňoval podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH vtedy, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov bol 5 000 eur a viac.

S účinnosťou od 1. januára 2018 je limit 5 000 eur pri dodaní poľnohospodárskych plodín a kovov ako železo a oceľ a predmetov zo železa alebo z ocele zrušený a prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu plnenia sa bude uplatňovať na všetky dodania týchto tovarov, ak dodávateľ a aj príjemca plnenia sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.

Limit 5 000 eur na faktúre ostal v platnosti v ustanovení § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH pre dodanie mobilných telefónov a integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa. To znamená, že pri dodaní mobilných telefónov a integrovaných obvodov sa prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, ktorý je platiteľom dane, uplatní v prípade, ak základ dane vo faktúre za dodanie tovaru je 5 000 eur a viac.

Uvádzanie sadzby dane na faktúre

Upozorňujeme, že Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke v mesiaci Apríl 2018 informáciu k uvádzaniu sadzby dane na faktúre vyhotovenej za dodávku plnenia podliehajúcemu tuzemskému prenosu daňovej povinnosti na odberateľa.

Informácia je určená pre platiteľov dane, ktorí dodávajú v tuzemsku inému platiteľovi dane tovary alebo služby, pri ktorých sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, čiže povinný platiť daň („samozdaniť sa”) je príjemca daného plnenia – platiteľ dane.

Ide napríklad o nasledovné dodávky plnení v tuzemsku medzi platiteľmi dane:

  • dodanie kovového šrotu a kovového odpadu,

  • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH,

  • dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka (ďalej len „SCS”), patrí sem napr. ryža, pšenica, pohánka, seno, olejnaté semená a pod.,

  • dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 SCS a do položiek 7301, 7308 a 7314 SCS, patrí sem napr. surové železo; ferozliatiny; ploché valcované výrobky zo železa alebo ocele; štetovnice zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použite v konštrukciách, zo železa alebo ocele; sieťovina a pletivo zo železného alebo oceľového drôtu a pod.,

  • dodanie stavebných prác patriacich do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a pod.


Obchodná spoločnosť, platiteľ DPH, predáva v tuzemsku inému platiteľovi DPH tovary s tuzemským prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH. Ak obchodná spoločnosť vystavuje faktúru s tuzemským prenosom daňovej povinnosti, je povinná vo faktúre k týmto tovarom uvádzať aj sadzbu dane ? Má predajca povinnosť na faktúre uviesť aj sadzbu dane, ak áno, akú, 20 % alebo 0 %?

Odpoveď:

Faktúra vyhotovená platiteľom dane pri predmetných dodávkach musí obsahovať náležitosti stanovené § 74 ods. 1 zákona o DPH. Jednou z náležitostí faktúry uvedených v tomto ustanovení je aj uplatnená sadzba dane (písm. h/).

Dodávateľ však nie je povinný uvádzať sadzbu dane na faktúre pri plneniach, pri ktorých sa uplatňuje daňový režim - prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa, pretože žiadnu sadzbu dane neuplatňuje.

Správnu sadzbu dane je pri prenose daňovej povinnosti povinný uplatniť príjemca predmetného plnenia, ktorý za jej správnosť zodpovedá.


Finančná správa sa v zverejnenej informácii v mesiaci apríl 2018 vyjadrila, že je nesprávne uvádzať nulovú sadzbu dane pri prenose daňovej povinnosti.

Uvádzanie základov dane na faktúre

Veľkoobchod, platiteľ DPH, dodáva svojmu odberateľovi (maloobchodu) platiteľovi DPH poľnohospodárske plodiny v režime prenosu daňovej povinnosti na odberateľa  (§ 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH) a zároveň aj iné tovary (umelé hnojivá, herbicídy...), na ktoré sa režim daňovej povinnosti nevzťahuje, t.j. na faktúre uplatňuje aj bežný režim.


Ak veľkoobchod v rámci jednej dodávky dodá maloobchodu oba druhy tovaru s rôznym daňovým režimom a vyhotoví jednu faktúru, má základ dane za tovary v režime prenosu daňovej povinnosti a za tovary v bežnom režime uviesť vo faktúre sumárne ?

Odpoveď:

Nie. Veľkoobchod v uvedenom prípade vo faktúre uvádza samostatne základ dane za tovary podliehajúce režimu prenosu daňovej povinnosti a samostatne základ dane za tovary, pri ktorých sa uplatňuje bežný režim.

Zatriedenie tovaru do príslušnej kapitoly/položky Spoločného colného sadzobníka v zmysle ustanovenia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH

Tovar patriaci do kapitol 10 a 12 SCS

Do kapitoly 10 a 12 SCS patria tovary, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu. Kapitola 10 SCS zahŕňa obilniny (napríklad pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, ryža, pohánka, proso, zrná ciroku a pod.) a kapitola 12 SCS zahŕňa olejnaté semená a olejnaté plody, rôzne zrná, semená a plody, priemyselné alebo liečivé rastliny, slamu a krmoviny (napríklad sójové bôby, arašidové oriešky, slnečnicové semená a pod. )


Ako vykladať znenie: „ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu” pri tovaroch patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, pri ktorých sa uplatňuje  prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH?

Odpoveď:

Pri dodaní predmetných poľnohospodárskych plodín dodávateľ pri aplikácii prenosu daňovej povinnosti na odberateľa nebude posudzovať, na aký účel je dodanie tovaru určené, či na konečnú spotrebu alebo na ďalší predaj, pretože pri tovare patriacom do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktorý v tuzemsku predáva platiteľ DPH inému platiteľovi DPH, sa vo všeobecnosti predpokladá, že nie je bežne určený v nezmenenom stave na konečnú spotrebu zo strany príjemcu. T.j. kľúčovým momentom pre posúdenie osoby povinnej platiť daň by mal byť aspekt predaja tovaru medzi platiteľmi DPH, čo znamená, že ak kupujúci deklaruje pri kúpe tovaru svoje IČ DPH platiteľa, táto skutočnosť postačuje na to, že nejde o kúpu na jeho spotrebu, ale na jeho podnikanie a teda v zmysle citovaného ustanovenia platiť daň je povinný kupujúci.


Hotel (platiteľ DPH) kúpil v obchode (platiteľ DPH) tovar – 20 kg ryže v spotrebiteľskom balení (tovar kapitoly 10 SCS), z ktorej pripravuje jedlá. Je povinný hotel odviesť daň – samozdaniť sa?

Odpoveď: Áno, ide o predaj dotknutého tovaru medzi platiteľmi DPH a preto na základe § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH obchod z dodávky ryže prenesie daňovú povinnosť na hotel, ktorý je povinný platiť daň - samozdaniť sa.

Tovar patriaci do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314 SCS

Do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka patria železo a oceľ (napríklad surové železo, ferozliatiny, ploché valcové výrobky zo železa, a pod.)

Položka 7301 SCS zahŕňa štetovice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov, zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele.

Položka 7308 SCS zahŕňa konštrukcie a časti konštrukcií zo železa alebo ocele, dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele.

Položka 7314 SCS zahŕňa tkaniny, mriežky, sieťovinu a pletivo zo železného alebo oceľového drôtu, plechovú mriežkovinu zo železa alebo ocele.


Stavebniny (platiteľ DPH) predali železné zábradlie (tovar kapitoly 7308 SCS) stavebnej firme (platiteľ DPH) bez DPH. Stavebniny faktúru za predaj tohto tovaru uvádzajú do riadku 15 daňového priznania k DPH medzi oslobodené dodávky a v kontrolnom výkaze do časti A.2.?

Odpoveď:

Stavebniny faktúru za predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH na odberateľa - stavebnú firmu neuvádzajú do daňového priznania k DPH, ale len do časti A.2. kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie.


Odberateľ – stavebná firma uvádza základ dane a vypočítanú daň z nakúpeného tovaru do riadkov 09 a 10 daňového priznania k DPH a stanovené údaje do časti B.1. kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie.

Spoločný colný sadzobník (SCS)

So spoločným colným sadzobníkom prichádzajú do kontaktu najmä Colné orgány a tiež colní deklaranti.

V zákone o DPH je pri týchto komoditách odkaz na Prílohu I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 a colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú.v.EÚ, kap. 2/zv.2, Ú.v. ES L 256, 7.9 1987) v platnom znení.

V Európskej únii bol zavedený dňa 23.6.1987 systém Kombinovanej nomenklatúry Nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku – obsahuje osemmiestne číslovanie – používa ho výlučne 28 členských  krajín Európskej únie. Spoločný colný sadzobník vychádza každoročne v Úradnom vestníku Európskej únie ako príloha 1 k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87. Pri sadzobnom zatriedení tovaru sa vychádza zo systému klasifikácie tovaru zavedeného na medzinárodnej úrovni, pričom sa vychádza zo stupňa spracovania, z použitého materiálu, z účelu použitia, odvetvia výroby alebo priemyslu. 

Avšak upozorňujeme, že zatriedenie tovaru je veľmi špecifická a zložitá činnosť, ktorá často predstavuje v praxi vysoké riziko dopustenia sa chýb, či už zo strany obchodníkov alebo aj pracovníkov colnej správy pri colnom konaní, deklarantov alebo  pri vykazovaní štatistiky (INTRASTAT).

Preto z dôvodu minimalizácie výskytu chýb v tomto procese je potrebné sa naučiť správne aplikovať zásady vyplývajúce z judikatúry (rozhodnutia o zatriedení zo strany colných orgánov a rozhodnutia súdov národných a Európskeho súdneho dvora pri sporoch a pod.) a súčasne správne aplikovať všeobecné interpretačné pravidlá, ktoré sú obsiahnuté priamo v spoločnom colnom sadzobníku v prvej časti, kde sú Úvodné ustanovenia v oddiele I.

Pred začiatkom samotného úkonu spojeného so zatriedením tovaru potrebujeme poznať presný opis tovaru ako základný predpoklad správneho sadzobného zatriedenia a tiež potrebujeme poznať materiálové zloženie výrobku a podobne.


Otázka sa týka prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH. V prípade, ak máme pochybnosti, či nami dodávaný tovar spadá do príslušných kapitol, resp. položiek Spoločného colného sadzobníka, na koho sa môžem obrátiť?

Odpoveď:

V prípade, ak si platiteľ dane nevie sám zatriediť tovar do položiek/kapitol Spoločného colného sadzobníka, môže požiadať písomne Colný úrad Bratislava, Oddelenie colných taríf , Miletičova 42, 824 59 Bratislava 26 o zatriedenie dodávaného tovaru do položky Spoločného colného sadzobníka na účely prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH. Žiadosť nemá predpísaný vzor, ale musí byť z nej zrejmé, čo subjekt požaduje zatriediť a na aký účel a musí tam byť uvedený opis tovaru, z čoho tovar pozostáva a na čo bude tovar použitý. Žiadosť nie je spoplatnená správnym poplatkom.


Sme výrobná firma – platiteľ dane. Na výrobu svojich výrobkov spotrebujeme rôznorodý materiál zo železa, ktorý nám dodávatelia v závislosti od jeho zaradenia v spoločnom colnom sadzobníku predávajú (fakturujú) buď  s prenosom daňovej povinnosti alebo v bežnom režime s 20% DPH. Ako uplatňovať DPH pri predaji vyrobeného výrobku odberateľovi, máme aplikovať daňový režim v pomere, v akom režime sme nakúpili materiál spotrebovaný na jeho výrobu?

Odpoveď: Ak predmetom zmluvy je dodanie určitého výrobku, pre uplatnenie daňového režimu je rozhodujúce jeho  zatriedenie do príslušného spoločného colného sadzobníka (ďalej len SCS).


Ak predmetný  výrobok  patrí do kapitoly 72 SCS, alebo položiek 7301, 7308 alebo 7314 SCS, potom platiteľ - dodávateľ uplatní pri jeho dodaní v tuzemsku voči inému platiteľovi prenos daňovej povinnosti (v cene výrobku je zahrnutá aj vynaložená práca na jeho výrobu), pričom na uvedené nemá žiadny vplyv, že výrobok je vyrobený sčasti  z materiálu, ktorý dodávateľ nakúpil od iného platiteľa v bežnom režime (t.j. s daňou) a sčasti z materiálu, ktorý dodávateľ nakúpil od iného platiteľa v režime prenosu daňovej povinnosti.

Ak dodaný výrobok nepatrí do príslušnej kapitoly SCS, resp. do príslušných položiek SCS, potom dodávateľ pri jeho dodaní uplatní bežný režim dane.


Platiteľ dane (obchodná spoločnosť) obchoduje s komoditami, ktoré patria do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka. Do kontrolného výkazu do časti A.2. sa uvádza aj množstvo. Obchodná spoločnosť tieto komodity fakturuje v m2. Je nutné množstvo prepočítať na inú mernú jednotku (t, m, kg, ks)?

Odpoveď: Ak platiteľ dane používa mernú jednotku m2 alebo m3, uvedie len skratku „m”.

Kontrolný výkaz a uvádzanie kódov z Colného sadzobníka

Číselný kód Spoločného colného sadzobníka

Pri vyhotovených faktúrach o dodávkach poľnohospodárskych plodín alebo kovov a kovových predmetov (§ 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH) sa