dnes je 28.2.2021

Input:

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2021

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.17.1.1 Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2021

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vydáva opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. Ministerstvo financií SR pripravilo novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, v ktorej sa navrhuje zavedenie nového inštitútu opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, pričom pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.

Ak sa pohľadávka stala nevymožiteľnou a platiteľ dane uplatní právo na zníženie základu dane, ukladá sa odberateľovi, ktorý za toto dodanie nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane, povinnosť opraviť odpočítanú daň. Tento inštitút sa bude môcť uplatniť len pri dodaniach tovaru a služby v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom dane uplatnená daň. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť aj kontrolný výkaz.

Vzor kontrolného výkazu, ktorý sa používa v súčasnosti, bol ustanovený v októbri 2016 opatrením MF SR na základe § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 360/2013 Z. z. Nový vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty zohľadňuje zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2021. Zákon o dani z pridanej hodnoty sa od 1. januára 2021 dopĺňa o podrobné pravidlá, kedy sú splnené podmienky opravy základu dane z titulu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, ako aj o skutočnosti, za ktorých sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou. Súčasná právna úprava takúto možnosť opravy základu dane neumožňuje. V tejto súvislosti bude v súčasnosti platný vzor kontrolného výkazu upravený tak, aby bolo možné tieto opravy v kontrolnom výkaze uviesť.

V kontrolnom výkaze bolo potrebné upraviť časť C., pričom dochádza aj k zmene štruktúry. V nadväznosti na novelu sa mení text názvu častí C., C.1., a C.2. V časti C.1. sa mení obsahový popis stĺpca 2, stĺpec 11 sa mení na „Oprava základu dane podľa § 25a zákona” a dopĺňa sa stĺpec 12 „Kód opravy”, ktorý nahrádza pôvodný stĺpec 11. V časti C.2. sa mení obsahový popis stĺpca 2, stĺpec 8 sa mení na „Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona” a nový stĺpec 9 „Kód opravy” nahrádza pôvodný stĺpec 8. V časti D. nastala zmena v obsahovom popise jednotlivých nadpisov a stĺpcov, a to z dôvodu zmeny elektronických registračných pokladníc na pokladnice e-kasa klient. Vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní kontrolných výkazov za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2020.

So zreteľom na účinnosť novely zákona, ktorej následkom je zmena kontrolného výkazu, sa účinnosť opatrenia navrhuje na 1. januára 2021. Cieľom navrhovanej účinnosti je aj zabezpečenie dostatočnej legisvakancie s prihliadnutím na skutočnosť, že obdobie, za ktoré sú daňové subjekty povinné podať kontrolný výkaz, je prvý kalendárny mesiac, resp. prvý kalendárny štvrťrok roku 2021.


Príloha k opatreniu č. MF/015393/2020-731

KONTROLNÝ VÝKAZ

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň”)SK  Druh kontrolného výkazu (vyznačí sa X)riadny opravný dodatočný  Obdobiemesiac štvrťrok rok (01 – 12) (1 – 4)  
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby  
Adresa sídla alebo trvalého pobytu  
Ulica ČísloPSČ Obec ŠtátTelefónne číslo E-mailová adresa  
A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb  
A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane (ďalej len „platiteľ”) povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)  
Identifikačné číslo pre daň odberateľa  Poradové číslo faktúry  Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby  Základ dane v €  Suma dane v €  Sadzba dane%  Kód opravy  
1  2  3  4  5  6  7  
       
A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona  
Identifikačné číslo pre daň odberateľa  Poradové číslo faktúry  Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby  Základ dane v €  Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona]  Druh tovaru[tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona]  Množstvo tovaru[tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]  Merná jednotka  Kód opravy  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
         
B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb  
B.1. Údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)  
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa  Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu  Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby  Základ dane v €  Suma dane v €  Sadzba dane%  Výška odpočítanej dane v €  Kód opravy  
1  2  3  4  5  6  7  8  
        
B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona  
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa  Poradové číslo faktúry  Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby  Základ dane v €  Suma dane v €  Sadzba dane%  Výška odpočítanej dane v €  Kód opravy  
1  2  3  4  5  6  7  8  
        
B.3.1. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 €)  
Celková suma základov danev €  Celková suma danev €  Celková suma odpočítanej dane v €  Kód opravy  
1  2  3  4  
    
B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až b) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 € a viac)  
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa  Celková suma základov danev €  Celková suma danev €  Celková suma odpočítanej dane v €  Kód opravy  
1  2  3  4  5  
     
C. Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona, ktorá mení pôvodnú faktúru (ďalej len „opravná faktúra”) a údaje z opravného dokladu podľa § 25a zákona (ďalej len „opravný doklad“)  
C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry a opravného dokladu  
Identifikačné číslo pre daň odberateľa  Poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu  Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry  Rozdiel základu dane v €  Rozdiel sumy dane v €  Sadzba dane%  Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona]  Druh tovaru[tovarpodľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona]  Rozdiel množstva tovaru[tovarpodľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]  Merná jednotka  Oprava základu dane podľa § 25a zákona  Kód opravy  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   12  
            
C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry a prijatého opravného dokladu  
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa  Poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu  Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry  Rozdiel základu dane v €  Rozdiel sumy dane v €  Sadzba dane%  Rozdiel v sume odpočítanej dane v €  Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona  Kód opravy  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
         
D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ osobou povinnou platiť daň  
D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými pokladnicami e-kasa klient