dnes je 30.9.2022

Input:

Návrh na obnovu konania

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.1 Návrh na obnovu konania

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Návrh na obnovu konania je jedným z mimoriadnych opravných prostriedkov, ktorý môže daňový subjekt využiť po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým správca dane dorubil daňovému subjektu daň.

Tento opravný prostriedok je charakteristický tým, že dôvody jeho aplikácie sú vymedzené vo vzťahu ku skutkovým okolnostiam prípadu (t. j. „čo sa stalo”). Ide o nasledovné dôvody:

- vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania,

- rozhodnutie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé,

- rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom,

- rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak.

Ako príklad možno uviesť situáciu, kedy daňový subjekt bez svojho zavinenia získa až po