dnes je 28.1.2020
Input:

Najčastejšie chyby pri prenose daňovej povinnosti v roku 2018

11.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.1.2 Najčastejšie chyby pri prenose daňovej povinnosti v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Podľa § 69 ods. 2 Zákona o DPH: Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.

Zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, príp. bydlisko (zdaniteľná osoba usadená v tuzemsku), je povinná platiť daň pri prijatí služieb od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o služby uvedené v § 16 ods. 1 až 4 a ods. 10 a 11 zákona o DPH a taktiež pri kúpe tovaru od zahraničnej osoby.


Od 1.1.2016 (novela č. 268/2015 Z.z.) sa prenos daňovej povinnosti vzťahuje nielen na dodanie uvedených služieb a na dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, ale aj na každé dodanie tovaru.

Je potrebné upozorniť, že povinnosť zaplatiť daň do štátneho rozpočtu pri uplatňovaní § 69 ods. 2 zákona o DPH pri prijatí služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 1 až 4 a ods. 10 a 11 a pri kúpe tovaru od zahraničného dodávateľa (tzv. samozdanenie) má okrem platiteľa dane aj zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, príp. bydlisko (zdaniteľná osoba usadená v tuzemsku), ktorá nemá pridelené IČ DPH.

Uvedieme si príklad na prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru zahraničnou osobou slovenskej zdaniteľnej osobe v SR, t.j. v SR usadenej (nezamieňať si s intrakomunitárnym nadobudnutím tovaru z iného členského štátu podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH).

Keďže od 1.1.2016 (novela č. 268/2015 Z.z.) sa prenos daňovej povinnosti vzťahuje nielen na dodanie uvedených služieb a na dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, ale aj na každé dodanie tovaru, to znamená, že od 1.1.2016 sa značne rozšíril tento prenos daňovej povinnosti, preto si rozoberieme tento princíp (postup) pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní tovaru od zahraničnej osoby.

Problémy v praxi: Slovenské zdaniteľné osoby v SR usadené, ktoré nie sú platiteľmi DPH zabúdajú na svoju povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH kedy je na nich prenesená daňová povinnosť ak jej uvedenú dodávku dodala zahraničná zdaniteľná osoba.

Podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH sa prenos daňovej povinnosti na odberateľa tovaru (t.j. odberateľ má povinnosť „samozdaniť sa”) zrealizuje pri splnení nasledovných podmienok:

1. odberateľom tovaru musí byť zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, t.j. zdaniteľná osoba musí byť usadená v tuzemsku, pričom je bezpredmetné, či:

- je registrovaná v SR podľa § 4, § 4b, § 7, § 7a, alebo

- nie je registrovaná k DPH a teda nemá pridelené IČ DPH,

2. dodávateľom tovaru musí byť zahraničná osoba, čiže zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (§ 5 zákona o DPH), pričom je bezpredmetné, či daná zahraničná osoba:

- je alebo nie je registrovaná k DPH v inom členskom štáte, alebo

- je alebo nie je registrovaná k DPH alebo k inej obdobnej dani v treťom štáte, alebo

- je registrovaná v SR podľa § 5 alebo podľa § 6 zákona o DPH.

3. predmetom dodávky je dodanie tovaru (okrem tovaru dodaného zásielkovým predajom - § 6 ods. 5 zákona o DPH), ktorého miesto dodania je tuzemsko. Môže teda ísť napr. o dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo s prepravou na území SR, o dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet alebo o dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, pri ktorých však musí byť miesto dodania tovaru v tuzemsku - § 13 zákona o DPH.

Daňová povinnosť odberateľovi tovaru (tuzemskej zdaniteľnej osobe) vzniká podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH dňom dodania tovaru, resp. ak je platba (preddavok, záloha) prijatá pred dodaním tovaru, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 zákona o DPH).

Ak je odberateľom tovaru, ktorému vzniká povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH:

a) platiteľ DPH (registrovaný k DPH podľa § 4 alebo 4b zákona o DPH), potom v daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť, uvádza v riadku 09 základ dane z nakúpeného tovaru a prislúchajúcu daň uvádza v riadku 10. (Ak spĺňa podmienky § 49 - § 51 zákona o DPH, môže si predmetnú daň aj odpočítať v riadku 21 resp. v riadku 20, ak kúpený tovar podlieha sadzbe dane 10%).

b) Údaje o predmetnej transakcii uvádza v časti B.1. kontrolného výkazu, ktorý podáva za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť,

c) ak je odberateľom tohto tovaru zdaniteľná osoba usadená v SR, ktorá nie je platiteľom DPH (t.j. zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH alebo zdaniteľná osoba, ktorá nemá pridelené IČ DPH), potom v daňovom priznaní k DPH, ktoré je povinná podať podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, uvádza v riadku 09 základ dane z nakúpeného tovaru a prislúchajúcu daň uvádza v riadku 10. Rovnako, do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, je povinná zaplatiť vypočítanú daň; ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur, nie je povinná ju zaplatiť (avšak povinnosť podať daňové priznanie k DPH i v takomto prípade zostáva). Keďže nie je platiteľom DPH nemá nárok na odpočítanie dane a je len osobou povinnou zaplatiť DPH.


č. 1 :

Ruská firma ABC neregistrovaná k DPH kúpila v Košiciach stroj od slovenskej firmy BDA (platiteľ DPH), ktorý obratom predala inej slovenskej firme Gala (platiteľ DPH) do Žiliny.

Ktorá zo zmluvných strán je povinná platiť DPH v tuzemsku?


Slovenská firma BDA dodanie tovaru ruskej firme ABC fakturuje s DPH, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods.1 zákona o DPH.

Ruská firma ABC fakturuje slovenskej firme Gala dodanie tovaru bez DPH, pretože platiť daň (samozdaniť sa) je povinná podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH slovenská firma Gala.


č. 2 :

Rakúska firma DCA neidentifikovaná pre daň v Rakúsku ani v SR kúpila v Nitre tovar od slovenskej firmy ZETA (neplatiteľ DPH), ktorý následne aj v Nitre v mesiaci jún 2017 predala slovenskej firme OPC (neplatiteľ DPH) v cene 2 000 eur. Je povinná firma OPC platiť DPH (samozdaniť sa) i napriek tomu, že nie je registrovaným platiteľom DPH?


Slovenská firma OPC je podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH povinná platiť daň ( t.j. samozdaniť sa) i napriek tomu, že nie je platiteľom DPH.

Firma OPC bola povinná podať do 25. júla 2017 daňové priznanie k DPH čo jej vyplýva z § 78 ods. 3 zákona o DPH, v ktorom prizná daň z nakúpeného tovaru vo výške 400 eur, ktorú je aj povinná zaplatiť v tej istej lehote. Spoločnosť je len osobou povinnou platiť daň (nemá nárok na uplatnenie si DPH na vstupe podľa § 49 až§ 51 zákona o DPH nakoľko nie je platiteľom DPH).


Pri samozdanení prijatej služby alebo tovaru má právo na odpočítanie dane len platiteľ dane. Zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľom dane, sú povinné pri prijatí služby od zahraničnej osoby alebo pri kúpe tovaru od zahraničnej osoby alebo pri kúpe tovaru od zahraničnej osoby zaplatiť daň do štátneho rozpočtu (musia podať daňové priznanie), avšak nemôžu si uplatniť odpočet dane.


Nezamieňať si s nadobudnutím tovaru z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH, kedy postupuje v súlade s § 11 zákona o DPH, resp. 11a zákona o DPH. .

Ďalšou problematickou oblasťou pri prenose daňovej povinnosti sú preddavky

Uvedieme si preto príklad pri zaplatení preddavku pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou a pri intrakomunitárnom dodaní tovaru (nadobudnutí tovaru) a zaplatení preddavku.

V uvedenom príklade sa budeme zaoberať dodaním tovaru s montážou od zahraničnej zdaniteľnej osoby kedy je slovenská zdaniteľná osoba povinná platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH.

Daňová povinnosť vzniká aj prijatím platby, ak je platba prijatá pred skutočným dodaním tovaru aj zdaniteľnej osobe (platiteľovi dane alebo neplatiteľovi dane) pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ktorý jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o tovar s miestom dodania v tuzemsku. Ide o prípad, keď zahraničná osoba dodáva tovar spojený s inštaláciou alebo montážou vykonanou dodávateľom alebo na jeho účet s miestom dodania v tuzemsku (§ 13 ods.1 písm. b ) zákona o DPH) a povinnosť platiť daň v tuzemsku sa prenáša na príjemcu tovaru (§ 69 ods. 2 zákona o DPH). Ak zdaniteľná osoba, príjemca tohto tovaru dodávaného s inštaláciou a montážou, má problém so zistením, kedy dodávateľ - zahraničná osoba prijal platbu, je možné považovať za deň vzniku daňovej povinnosť deň, keď prijímateľ tovaru, zdaniteľná osoba zaplatil za tovar, ktorý si vyžaduje montáž alebo inštaláciu, ešte pred jeho dodaním. Osoba povinná platiť daň, príjemca tovaru, vypočíta daň podľa vzorca: suma platby x 20 % sadzba dane.


Spoločnosť ABC s.r.o. v našom príklade neregistrovaná pre daň v tuzemsku (poznámka : platil by tento postup aj kedy bola spoločnosť ABC, s.r.o. platiteľom DPH v SR len rozdiel je v tom, že ak by bola spoločnosť ABC s.r.o. platiteľom DPH mohla by si uplatniť aj odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH zo zrealizovaného samozdanenia) si objednala od rakúskej spoločnosti B, identifikovanej pre daň v Rakúsku dodanie stroja vrátane jeho montáže v sume 50 000 EUR bez DPH.

Stroj bol dopravený z Rakúska na územie SR a aj zmontovaný rakúskou firmou v priestoroch výrobnej haly spoločnosti ABC,